అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 98)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
భూయ ఏవాహమ ఇచ్ఛామి మహర్షేస తస్య ధీమతః
కర్మణాం విస్తరం శరొతుమ అగస్త్యస్య థవిజొత్తమ
2 [లొమష]
శృణు రాజన కదాం థివ్యామ అథ్భుతామ అతిమానుషీమ
అగస్త్యస్య మహారాజ పరభావమ అమితాత్మనః
3 ఆసన కృతయుగే ఘొరా థానవా యుథ్ధథుర్మథాః
కాలేయా ఇతి విఖ్యాతా గణాః పరమథారుణాః
4 తే తు వృత్రం సమాశ్రిత్య నానాప్రహరణొథ్యతాః
సమన్తాత పర్యధావన్త మహేన్థ్ర పరముఖాన సురాన
5 తతొ వృత్రవధే యత్నమ అకుర్వంస తరిథశాః పురా
పురంథరం పురస్కృత్య బరహ్మాణమ ఉపతస్దిరే
6 కృతాఞ్జలీంస తు తాన సర్వాన పరమేష్ఠీ ఉవాచ హ
విథితం మే సురాః సర్వం యథ వః కార్యం చికీర్షితమ
7 తమ ఉపాయం పరవక్ష్యామి యదా వృత్రం వధిష్యద
థధీచ ఇతి విఖ్యాతొ మహాన ఋషిర ఉథారధీః
8 తం గత్వా సహితాః సర్వే వరం వై సంప్రయాచత
స వొ థాస్యతి ధర్మాత్మా సుప్రీతేనాన్తరాత్మనా
9 స వాచ్యః సహితైః సర్వైర భవథ్భిర జయకాఙ్క్షిభిః
సవాన్య అస్దీని పరయచ్ఛేతి తరైలొక్యస్య హితాయ వై
స శరీరం సముత్సృజ్య సవాన్య అస్దీని పరథాస్యతి
10 తస్యాస్దిభిర మహాఘొరం వజ్రం సంభ్రియతాం థృఢమ
మహచ ఛత్రుహనం తీక్ష్ణం షడ అశ్రం భీమనిస్వనమ
11 తేన వజ్రేణ వై వృత్రం వధిష్యతి శతక్రతుః
ఏతథ వః సర్వమ ఆఖ్యాతం తస్మాచ ఛీఘ్రం విధీయతామ
12 ఏవమ ఉక్తాస తతొ థేవా అనుజ్ఞాప్య పితా మహమ
నారాయణం పురస్కృత్య థధీచస్యాశ్రమం యయుః
13 సరస్వత్యాః పరే పారే నానాథ్రుమలతావృతమ
షట పథొథ్గీత నినథైర విఘుష్టం సామ గైర ఇవ
పుంస్కొకిల రవొన్మిశ్రం జీవం జీవక నాథితమ
14 మహిషైశ చ వరాహైశ చ సృమరైశ చమరైర అపి
తత్ర తత్రానుచరితం శార్థూలభయవర్జితైః
15 కరేణుభిర వారణైశ చ పరభిన్నకరటా ముఖైః
సరొ ఽవగాఢైః కరీడథ్భిః సమన్తాథ అనునాథితమ
16 సింహవ్యాఘ్రైర మహానాథాన నథథ్భిర అనునాథితమ
అపరైశ చాపి సంలీనైర గుహా కన్థరవాసిభిః
17 తేషు తేష్వ అవకాశేషు శొభితం సుమనొరమమ
తరివిష్టపసమప్రఖ్యం థధీచాశ్రమమ ఆగమన
18 తత్రాపశ్యన థథీచం తే థివాకరసమథ్యుతిమ
జాజ్వల్యమానం వపుషా యదా లక్ష్మ్యా పితా మహమ
19 తస్య పాథౌ సురా రాజన్న అభివాథ్య పరణమ్య చ
అయాచన్త వరం సర్వే యదొక్తం పరమేష్ఠినా
20 తతొ థథీచః పరమప్రతీతః; సురొత్తమాంస తాన ఇథమ అభ్యువాచ
కరొమి యథ వొ హితమ అథ్య థేవాః; సవం చాపి థేహం తవ అహమ ఉత్సృజామి
21 స ఏవమ ఉక్త్వా థవిపథాం వరిష్ఠః; పరాణాన వశీస్వాన సహసొత్ససర్జ
తతః సురాస తే జగృహుః పరాసొర; అస్దీని తస్యాద యదొపథేశమ
22 పరహృష్టరూపాశ చ జయాయ థేవాస; తవష్టారమ ఆగమ్య తమ అర్దమ ఊచుః
తవష్టా తు తేషాం వచనం నిశమ్య; పరహృష్టరూపః పరయతః పరయత్నాత
23 చకార వజ్రం భృశమ ఉగ్రరూపం; కృత్వా చ శక్రం స ఉవాచ హృష్టః
అనేన వజ్రప్రవరేణ థేవ; భస్మీకురుష్వాథ్య సురారిమ ఉగ్రమ
24 తతొ హతారిః సగణః సుఖం వై; పరశాధి కృత్స్నం తరిథివం థివి షఠః
తవష్ట్రా తదొక్తః స పురంథరస తు; వజ్రం పరహృష్టః పరయతొ ఽభయగృహ్ణాత