అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 97)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
ఇల్వలస తాన విథిత్వా తు మహర్షిసహితాన నృపాన
ఉపస్దితాన సహామాత్యొ విషయాన్తే ఽభయపూజయత
2 తేషాం తతొ ఽసుర శరేష్ఠ ఆతిద్యమ అకరొత తథా
స సంస్కృతేన కౌరవ్య భరాత్రా వాతాపినా కిల
3 తతొ రాజర్షయః సర్వే విషణ్ణా గతచేతసః
వాతాపిం సంస్కృతం థృష్ట్వా మేషభూతం మహాసురమ
4 అదాబ్రవీథ అగస్త్యస తాన రాజర్షీన ఋషిసత్తమః
విషాథొ వొ న కర్తవ్యొ అహం భొక్ష్యే మహాసురమ
5 ధుర్యాసనమ అదాసాథ్య నిషసాథ మహామునిః
తం పర్యవేషథ థైత్యేన్థ్ర ఇల్వలః పరహసన్న ఇవ
6 అగస్త్య ఏవ కృత్స్నం తు వాతాపిం బుభుజే తతః
భుక్తవత్య అసురొ ఽఽహవానమ అకరొత తస్య ఇల్వలః
7 తతొ వాయుః పరాథురభూథ అగస్త్యస్య మహాత్మనః
ఇల్వలశ చ విషణ్ణొ ఽభూథ థృష్ట్వా జీర్ణం మహాసురమ
8 పరాఞ్జలిశ చ సహామాత్యైర ఇథం వచనమ అబ్రవీత
కిమర్దమ ఉపయాతాః సద బరూత కిం కరవాణి వః
9 పరత్యువాచ తతొ ఽగస్త్యః పరహసన్న ఇల్వలం తథా
ఈశం హయ అసుర విథ్మస తవాం వయం సర్వే ధనేశ్వరమ
10 ఇమే చ నాతిధనినొ ధనార్దశ చ మహాన మమ
యదాశక్త్య అవిహింస్యాన్యాన సంవిభాగం పరయచ్ఛ నః
11 తతొ ఽభివాథ్య తమ ఋషిమ ఇల్వలొ వాక్యమ అబ్రవీత
థిత్సితం యథి వేత్సి తవం తతొ థాస్యామి తే వసు
12 [అ]
గవాం థశసహస్రాణి రాజ్ఞామ ఏకైకశొ ఽసుర
తావథ ఏవ సువర్ణస్య థిత్సితం తే మహాసుర
13 మహ్యం తతొ వై థవిగుణం రదశ చైవ హిరన మయః
మనొజవౌ వాజినౌ చ థిత్సితం తే మహాసుర
జిజ్ఞాస్యతాం రదః సథ్యొ వయక్తమ ఏష హిరన మయః
14 [ల]
జిజ్ఞాస్యమానః స రదః కౌన్తేయాసీథ ధిరన మయః
తతః పరవ్యదితొ థైత్యొ థథావ అభ్యధికం వసు
15 వివాజశ చ సువాజశ చ తస్మిన యుక్తౌ రదే హయౌ
ఊహతుస తౌ వసూన్య ఆశు తాన్య అగస్త్యాశ్రమం పరతి
సర్వాన రాజ్ఞః సహాగస్త్యాన నిమేషాథ ఇవ భారత
16 అగస్త్యేనాభ్యనుజ్ఞాతా జగ్మూ రాజర్షయస తథా
కృతవాంశ చ మునిః సర్వం లొపాముథ్రా చికీర్షితమ
17 [లొప]
కృతవాన అసి తత సర్వం భగవన మమ కాఙ్క్షితమ
ఉత్పాథయ సకృన మహ్యమ అపత్యం వీర్యవత్తరమ
18 [అ]
తుష్టొ ఽహమ అస్మి కల్యాణి తవవృత్తేన శొభనే
విచారణామ అపత్యే తు తవ వక్ష్యామి తాం శృణు
19 సహస్రం తే ఽసతు పుత్రాణాం శతం వా థశ సంమితమ
థశవా శతతుల్యాః సయుర ఏకొ వాపి సహస్రవత
20 [లొప]
సహస్రసంమితః పుత్ర ఏకొ మే ఽసతు తపొధన
ఏకొ హి బహుభిః శరేయాన విథ్వాన సాధుర అసాధుభిః
21 [లొమష]
స తదేతి పరతిజ్ఞాయ తయా సమభవన మునిః
సమయే సమశీలిన్యా శరథ్ధావాఞ శరథ్థధానయా
22 తత ఆధాయ గర్భం తమ అగమథ వనమ ఏవ సః
తస్మిన వనగతే గర్భొ వవృధే సప్త శారథాన
23 సప్తమే ఽబథే గతే చాపి పరాచ్యవత స మహాకవిః
జవలన్న ఇవ పరభావేన థృఢస్యుర నామ భారత
సాఙ్గొపనిషథాన వేథాఞ జపన్న ఏవ మహాయశాః
24 తస్య పుత్రొ ఽభవథ ఋషేః స తేజస్వీ మహాన ఋషిః
స బాల ఏవ తేజస్వీ పితుస తస్య నివేశనే
ఇధ్మానాం భారమ ఆజహ్రే ఇధ్మ వాహస తతొ ఽభవత
25 తదాయుక్తం చ తం థృష్ట్వా ముముథే స మునిస తథా
లేభిరే పితరశ చాస్య లొకాన రాజన యదేప్సితాన
26 అగస్త్యస్యాశ్రమః ఖయాతః సర్వర్తుకుసుమాన్వితః
పరాహ్రాథిర ఏవం వాతాపిర అగస్త్యేన వినాశితః
27 తస్యాయమ ఆశ్రమొ రాజన రమణీయొ గుణైర యుతః
ఏషా భాగీరదీ పుణ్యా యదేష్టమ అవగాహ్యతామ