అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 96)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
తతొ జగామ కౌరవ్య సొ ఽగస్త్యొ భిక్షితుం వసు
శరుతర్వాణం మహీపాలం యం వేథాభ్యధికం నృపైః
2 స విథిత్వా తు నృపతిః కుమ్భయొనిమ ఉపాగమత
విషయాన్తే సహామాత్యః పరత్యగృహ్ణాత సుసత కృతమ
3 తస్మై చార్ఘ్యం యదాన్యాయమ ఆనీయ పృదివీపతిః
పరాఞ్జలిః పరయతొ భూత్వా పప్రచ్ఛాగమనే ఽరది తామ
4 [అ]
విత్తార్దినమ అనుప్రాప్తం విథ్ధి మాం పృదివీపతే
యదాశక్త్య అవిహింస్యాన్యాన సంవిభాగం పరయచ్ఛ మే
5 [లొమ]
తత ఆయవ్యయౌ పూర్ణౌ తస్మై రాజా నయవేథయత
అతొ విథ్వన్న ఉపాథత్స్వ యథ అత్ర వసు మన్యసే
6 తత ఆయవ్యయౌ థృష్ట్వా సమౌ సమమతిర థవిజః
సర్వదా పరాణినాం పీడామ ఉపాథానాథ అమన్యత
7 స శరుతర్వాణమ ఆథాయ వధ్ర్య అశ్వమ అగమత తతః
స చ తౌ విషయస్యాన్తే పరత్యగృహ్ణాథ యదావిధి
8 తయొర అర్ఘ్యం చ పాథ్యం చ వధ్ర్యశ్వః పరత్యవేథయత
అనుజ్ఞాప్య చ పప్రచ్ఛ పరయొజనమ ఉపక్రమే
9 [అ]
విత్తకామావ ఇహ పరాప్తౌ విథ్ధ్య ఆవాం పృదివీపతే
యదాశక్త్య అవిహింస్యాన్యాన సంవిభాగం పరయచ్ఛ నౌ
10 [లొమ]
తత ఆయవ్యయౌ పూర్ణౌ తాభ్యాం రాజా నయవేథయత
తతొ జఞాత్వా సమాథత్తాం యథ అత్ర వయతిరిచ్యతే
11 తత ఆయవ్యయౌ థృష్ట్వా సమౌ సమమతిర థవిజః
సర్వదా పరాణినాం పీడామ ఉపాథానాథ అమన్యత
12 పౌరుకుత్సం తతొ జగ్ముస తరసథస్యుం మహాధనమ
అగస్త్యశ చ శరుతర్వా చ వధ్ర్య అశ్వశ చ మహీపతిః
13 తరసథస్యుశ చ తాన సర్వాన పరత్యగృహ్ణాథ యదావిధి
అభిగమ్య మహారాజ విషయాన్తే స వాహనః
14 అర్చయిత్వా యదాన్యాయమ ఇక్ష్వాకూ రాజసత్తమః
సమాశ్వస్తాంస తతొ ఽపృచ్ఛత పరయొజనమ ఉపక్రమే
15 [అ]
విత్తకామాన ఇహ పరాప్తాన విథ్ధి నః పృదివీపతే
యదాశక్త్య అవిహింస్యాన్యాన సంవిభాగం పరయచ్ఛ నః
16 [లొమ]
తత ఆయవ్యయౌ పూర్ణౌ తేషాం రాజా నయవేథయత
అతొ జఞాత్వా సమాథథ్ధ్వం యథ అత్ర వయతిరిచ్యతే
17 తత ఆయవ్యయౌ థృష్ట్వా సమౌ సమమతిర థవిజః
సర్వదా పరాణినాం పీడామ ఉపాథానాథ అమన్యత
18 తతః సర్వే సమేత్యాద తే నృపాస తం మహామునిమ
ఇథమ ఊచుర మహారాజ సమవేక్ష్య పరస్పరమ
19 అయం వై థానవొ బరహ్మన్న ఇల్వలొ వసుమాన భువి
తమ అభిక్రమ్య సర్వే ఽథయ వయం యాచామహే వసు
20 తేషాం తథాసీథ రుచితమ ఇల్వలస్యొపభిక్షణమ
తతస తే సహితా రాజన్న ఇల్వలం సముపాథ్రవన