అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 95)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
యథా తవ అమన్యతాగస్త్యొ గార్హస్ద్యే తాం కషమామ ఇతి
తథాభిగమ్య పరొవాచ వైథర్భం పృదివీపతిమ
2 రాజన నివేశే బుథ్ధిర మే వర్తతే పుత్రకారణాత
వరయే తవాం మహీపాల లొపాముథ్రాం పరయచ్ఛ మే
3 ఏవమ ఉక్తః స మునినా మహీపాలొ విచేతనః
పరత్యాఖ్యానాయ చాశక్తః పరథాతుమ అపి నైచ్ఛత
4 తతః సభార్యామ అభ్యేత్య పరొవాచ పృదివీపతిః
మహర్షిర వీర్యవాన ఏష కరుథ్ధః శాపాగ్నినా థహేత
5 తం తదా థుఃఖితం థృష్ట్వా సభార్యం పృదివీపతిమ
లొపాముథ్రాభిగమ్యేథం కాలే వచనమ అబ్రవీత
6 న మత్కృతే మహీపాల పీడామ అభ్యేతుమ అర్హసి
పరయచ్ఛ మామ అగస్త్యాయ తరాహ్య ఆత్మానం మయా పితః
7 థుహితుర వచనాథ రాజా సొ ఽగస్త్యాయ మహాత్మనే
లొపాముథ్రాం తతః పరాథాథ విధిపూర్వం విశాం పతే
8 పరాప్య భార్యామ అగస్త్యస తు లొపాముథ్రామ అభాషత
మహార్హాణ్య ఉత్సృజైతాని వాసాంస్య ఆభరణాని చ
9 తతః సా థర్శనీయాని మహార్హాణి తనూని చ
సముత్ససర్జ రమ్భొరుర వసనాన్య ఆయతేక్షణా
10 తతశ చీరాణి జగ్రాహ వల్కలాన్య అజినాని చ
సమానవ్రతచర్యా చ బభూవాయత లొచనా
11 గఙ్గా థవారమ అదాగమ్య భగవాన ఋషిసత్తమః
ఉగ్రమ ఆతిష్ఠత తపః సహ పత్న్యానుకూలయా
12 సా పరీత్యా బహుమానాచ చ పతిం పర్యచరత తథా
అగస్త్యశ చ పరాం పరీతిం భార్యాయామ అకరొత పరభుః
13 తతొ బహుతిదే కాలే లొపాముథ్రాం విశాం పతే
తపసా థయొతితాం సనాతాం థథర్శ భగవాన ఋషిః
14 స తస్యాః పరిచారేణ శౌచేన చ థమేన చ
శరియా రూపేణ చ పరీతొ మైదునాయాజుహావ తామ
15 తతః సా పరాఞ్జలిర భూత్వా లజ్జమానేవ భామినీ
తథా స పరణయం వాక్యం భగవన్తమ అదాబ్రవీత
16 అసంశయం పరజా హేతొర భార్యాం పతిర అవిన్థత
యా తు తవయి మమ పరీతిస తామ ఋషే కర్తుమ అర్హసి
17 యదా పితుర గృహే విప్ర పరాసాథే శయనం మమ
తదావిధే తవం శయనే మామ ఉపేతుమ ఇహార్హసి
18 ఇచ్ఛామి తవాం సరగ్విణం చ భూషణైశ చ విభూషితమ
ఉపసర్తుం యదాకామం థివ్యాభరణభూషితా
19 [అ]
న వై ధనాని విథ్యన్తే లొపాముథ్రే తదా మమ
యదావిధాని కల్యాణి పితుర తవ సుమధ్యమే
20 [లొప]
ఈశొ ఽసి తపసా సర్వం సమాహర్తుమ ఇహేశ్వర
కషణేన జీవలొకే యథ వసు కిం చన విథ్యతే
21 [అ]
ఏవమ ఏతథ యదాత్ద తవం తపొ వయయకరం తు మే
యదా తు మే న నశ్యేత తపస తన మాం పరచొథయ
22 [లొప]
అల్పావశిష్టః కాలొ ఽయమ ఋతౌ మమ తపొధన
న చాన్యదాహమ ఇచ్ఛామి తవామ ఉపేతుం కదం చన
23 న చాపి ధర్మమ ఇచ్ఛామి విలొప్తుం తే తపొధన
ఏతత తు మే యదాకామం సంపాథయితుమ అర్హసి
24 యథ్య ఏష కామః సుభగే తవ బుథ్ధ్యా వినిశ చితః
హన్త గచ్ఛామ్య అహం భథ్రే చర కామమ ఇహ సదితా