అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 94)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః సంప్రస్దితొ రాజా కౌన్తేయొ భూరిథక్షిణః
అగస్త్యాశ్రమమ ఆసాథ్య థుర్జయాయామ ఉవాస హ
2 తత్ర వై లొమశం రాజా పప్రచ్ఛ వథతాం వరః
అగస్త్యేనేహ వాతాపిః కిమర్దమ ఉపశామితః
3 ఆసీథ వా కింప్రభావశ చ స థైత్యొ మానవాన్తకః
కిమర్దం చొథ్గతొ మన్యుర అగస్త్యస్య మహాత్మనః
4 [ల]
ఇల్వలొ నామ థైతేయ ఆసీత కౌరవనన్థన
మణిమత్యాం పురి పురా వాతాపిస తస్య చానుజః
5 స బరాహ్మణం తపొ యుక్తమ ఉవాచ థితినన్థనః
పుత్రం మే భగవాన ఏకమ ఇన్థ్ర తుల్యం పరయచ్ఛతు
6 తస్మై స బరాహ్మణొ నాథాత పుత్రం వాసవ సంమితమ
చుక్రొధ సొ ఽసురస తస్య బరాహ్మణస్య తతొ భృశమ
7 సమాహ్వయతి యం వాచా గతం వైవస్వతక్షయమ
స పునర థేహమ ఆస్దాయ జీవన సమ పరతిథృశ్యతే
8 తతొ వాతాపిమ అసురం ఛాగం కృత్వా సుసంస్కృతమ
తం బరాహ్మణం భొజయిత్వా పునర ఏవ సమాహ్వయత
9 తస్య పార్శ్వం వినిర్భిథ్య బరాహ్మణస్య మహాసురః
వాతాపిః పరహసన రాజన నిశ్చక్రామ విశాం పతే
10 ఏవం స బరాహ్మణాన రాజన భొజయిత్వా పునః పునః
హింసయామ ఆస థైతేయ ఇల్వలొ థుష్టచేతనః
11 అగస్త్యశ చాపి భగవాన ఏతస్మిన కాల ఏవ తు
పితౄన థథర్శ గర్తే వై లమ్బమానాన అధొముఖాన
12 సొ ఽపృచ్ఛల లమ్బమానాంస తాన భవన్త ఇహ కిం పరాః
సంతానహేతొర ఇతి తే తమ ఊచుర బరహ్మవాథినః
13 తే తస్మై కదయామ ఆసుర వయం తే పితరః సవకాః
గర్తమ ఏతమ అనుప్రాప్తా లమ్బామః పరసవార్దినః
14 యథి నొ జనయేదాస తవమ అగస్త్యాపత్యమ ఉత్తమమ
సయాన నొ ఽసమాన నిరయాన మొక్షస తవం చ పుత్రాప్నుయా గతిమ
15 స తాన ఉవాచ తేజస్వీ సత్యధర్మపరాయణః
కరిష్యే పితరః కామం వయేతు వొ మానసొ జవరః
16 తతః పరసవ సంతానం చిన్తయన భగవాన ఋషిః
ఆత్మనః పరసవస్యార్దే నాపశ్యత సథృశీం సత్రియమ
17 స తస్య తస్య సత్త్వస్య తత తథ అఙ్గమ అనుత్తమమ
సంభృత్య తత సమైర అఙ్గైర నిర్మమే సత్రియమ ఉత్తమామ
18 స తాం విథర్భరాజాయ పుత్ర కామాయ తామ్యతే
నిర్మితామ ఆత్మనొ ఽరదాయ మునిః పరాథాన మహాతపః
19 సా తత్ర జజ్ఞే సుభగా విథ్యుత్సౌథామనీ యదా
విభ్రాజమానా వపుసా వయవర్ధత శుభాననా
20 జాతమాత్రాం చ తాం థృష్ట్వా వైథర్భః పృదివీపతిః
పరహర్షేణ థవిజాతిభ్యొ నయవేథయత భారత
21 అభ్యనన్థన్త తాం సర్వే బరాహ్మణా వసుధాధిప
లొపాముథ్రేతి తస్యాశ చ చక్రిరే నామ తే థవిజాః
22 వవృధే సా మహారాజ బిభ్రతీ రూపమ ఉత్తమమ
అప్స్వ ఇవొత్పలినీ శీఘ్రమ అగ్నేర ఇవ శిఖా శుభా
23 తాం యౌవనస్దాం రాజేన్థ్ర శతం కన్యాః సవలంకృతాః
థాశీ శతం చ కల్యాణీమ ఉపతస్దుర వశానుగాః
24 సా చ థాసీ శతవృతా మధ్యే కన్యాశతస్య చ
ఆస్తే తేజస్వినీ కన్యా రొహిణీవ థివి పరభొ
25 యౌవనస్దామ అపి చ తాం శీలాచార సమన్వితామ
న వవ్రే పురుషః కశ చిథ భయాత తస్య మహాత్మనః
26 సా తు సత్యవతీ కన్యా రూపేణాప్సరసొ ఽపయ అతి
తొషయామ ఆస పితరం శీలేన సవజనం తదా
27 వైథర్భీం తు తదాయుక్తాం యువతీం పరేక్ష్య వై పితా
మనసా చిన్తయామ ఆస కస్మై థథ్యాం సుతామ ఇతి