అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 93)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తే తదా సహితా వీరా వసన్తస తత్ర తత్ర హ
కరమేణ పృదివీపాల నైమిషారణ్యమ ఆగతాః
2 తతస తీర్దేషు పుణ్యేషు గొమత్యాః పాణ్డవా నృప
కృతాభిషేకాః పరథథుర గాశ చ విత్తం చ భారత
3 తత్ర థేవాన పితౄన విప్రాంస తర్పయిత్వా పునః పునః
కన్యా తీర్దే ఽశవతీర్దే చ గవాం తీర్దే చ కౌరవాః
4 వాలకొట్యాం వృషప్రస్దే గిరావ ఉష్య చ పాణ్డవాః
బాహుథాయాం మహీపాల చక్రుః సర్వే ఽభిషేచనమ
5 పరయాగే థేవయజనే థేవానాం పృదివీపతే
ఊషుర ఆప్లుత్య గాత్రాణి తపశ చాతస్దుర ఉత్తమమ
6 గఙ్గాయమునయొశ చైవ సంగమే సత్యసంగరాః
విపాప్మానొ మహాత్మానొ విప్రేభ్యః పరథథుర వసు
7 తపస్విజనజుష్టాం చ తతొ వేథీం పరజాపతేః
జగ్ముః పాణ్డుసుతా రాజన బరాహ్మణైః సహ భారత
8 తత్ర తే నయవసన వీరాస తపశ చాతస్దుర ఉత్తమమ
సంతర్పయన్తః సతతం వన్యేన హవిషా థవిజాన
9 తతొ మహీధరం జగ్ముర ధర్మజ్ఞేనాభిసత్కృతమ
రాజర్షిణా పుణ్యకృతా గయేనానుపమ థయుతే
10 సరొ గయ శిరొ యత్ర పుణ్యా చైవ మహానథీ
ఋషిజుష్టం సుపుణ్యం తత తీర్దం బరహ్మసరొత్తమమ
11 అగస్త్యొ భగవాన యత్ర గతొ వైవస్వతం పరతి
ఉవాస చ సవయం యత్ర ధర్మొ రాజన సనాతనః
12 సర్వాసాం సరితాం చైవ సముథ్భేథొ విశాం పతే
యత్ర సంనిహితొ నిత్యం మహాథేవః పినాక ధృక
13 తత్ర తే పాణ్డవా వీరాశ చాతుర్మాస్యైస తథేజిరే
ఋషియజ్ఞేన మహతా యత్రాక్షయవతొ మహాన
14 బరాహ్మణాస తత్ర శతశః సమాజగ్ముస తపొధనాః
చాతుర్మాస్యేనాయజన్త ఆర్షేణ విధినా తథా
15 తత్ర విథ్యా తపొనిత్యా బరాహ్మణా వేథపారగాః
కదాః పరచక్రిరే పుణ్యాః సథసి సదా మహాత్మనామ
16 తత్ర విథ్యావ్రతస్నాతః కౌమారం వరతమ ఆస్దితః
శమఠొ ఽకదయథ రాజన్న అమూర్త రయసం గయమ
17 అమూర్త రయసః పుత్రొ గయొ రాజర్షిసత్తమః
పుణ్యాని యస్య కర్మాణి తాని మే శృణు భారత
18 యస్య యజ్ఞొ బభూవేహ బహ్వ అన్నొ బహు థక్షిణః
యత్రాన్న పర్వతా రాజఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
19 ఘృతకుల్యాశ చ థధ్నశ చ నథ్యొ బహుశతాస తదా
వయఞ్జనానాం పరవాహాశ చ మహార్హాణాం సహస్రశః
20 అహన్య అహని చాప్య ఏతథ యాచతాం సంప్రథీయతే
అన్యత తు బరాహ్మణా రాజన భుఞ్జతే ఽననం సుసంస్కృతమ
21 తత్ర వై థక్షిణా కాలే బరహ్మఘొషొ థివం గతః
న సమ పరజ్ఞాయతే కిం చిథ బరహ్మ శబ్థేన భారత
22 పుణ్యేన చరతా రాజన భూర థిశః ఖం నభస తదా
ఆపూర్ణమ ఆసీచ ఛబ్థేన తథ అప్య ఆసీన మహాథ్భుతమ
23 తత్ర సమ గాదా గాయన్తి మనుష్యా భరతర్షభ
అన్నపానైః శుభైస తృప్తా థేశే థేశే సువర్చసః
24 గయస్య యజ్ఞే కే తవ అథ్య పరాణినొ భొక్తుమ ఈప్సవః
యత్ర భొజనశిష్టస్య పర్వతాః పఞ్చవింశతిః
25 న సమ పూర్వే జనాశ చక్రుర న కరిష్యన్తి చాపరే
గయొ యథ అకరొథ యజ్ఞే రాజర్షిర అమితథ్యుతిః
26 కదం ను థేవా హవిషా గయేన పరితర్పితాః
పునః శక్ష్యన్త్య ఉపాథాతుమ అన్యైర థత్తాని కాని చిత
27 ఏవంవిధాః సుబహవస తస్య యజ్ఞే మహాత్మనః
బభూవుర అస్య సరసః సమీపే కురునన్థన