అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 92)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
న వై నిర్గుణమ ఆత్మానం మన్యే థేవర్షిసత్తమ
తదాస్మి థుఃఖసంతప్తొ యదా నాన్యొ మహీపతిః
2 పరాంశ చ నిర్గుణాన మన్యే న చ ధర్మరతాన అపి
తే చ లొమశ లొకే ఽసమిన్న ఋధ్యన్తే కేన కేతునా
3 [ల]
నాత్ర థుఃఖం తవయా రాజన కార్యం పార్ద కదం చన
యథ అధర్మేణ వర్ధేరన్న అధర్మరుచయొ జనాః
4 వర్ధత్య అధర్మేణ నరస తతొ భథ్రాణి పశ్యతి
తతః సపత్నాఞ జయతి స మూలస తు వినశ్యతి
5 మయా హి థృష్టా థైతేయా థానవాశ చ మహీపతే
వర్ధమానా హయ అధర్మేణ కషయం చొపగతాః పునః
6 పురా థేవయుగే చైవ థృష్టం సర్వం మయా విభొ
అరొచయన సురా ధర్మం ధర్మం తత్యజిరే ఽసురాః
7 తీర్దాని థేవా వివిశుర నావిశన భారతాసురాః
తాన అధర్మకృతొ థర్పః పూర్వమ ఏవ సమావిశత
8 థర్పాన మానః సమభవన మానాత కరొధొ వయజాయత
కరొధాథ అహ్రీస తతొ ఽలజ్జా వృత్తం తేషాం తతొ ఽనశత
9 తాన అలజ్జాన గతహ్రీకాన హీనవృత్తాన వృదా వరతాన
కషమా లక్ష్మీశ చ ధర్మశ చ నచిరాత పరజహుస తతః
లక్ష్మీస తు థేవాన అగమథ అలక్ష్మీర అసురాన నృప
10 తాన అలక్ష్మీ సమావిష్టాన థర్పొపహత చేతసః
థైతేయాన థానవాంశ చైవ కలిర అప్య ఆవిశత తతః
11 తాన అలక్ష్మీ సమావిష్టాన థానవాన కలినా తదా
థర్పాభిభూతాన కౌన్తేయ కరియా హీనాన అచేతసః
12 మానాభిభూతాన అచిరాథ వినాశః పరత్యపథ్యత
నిర్యశస్యాస తతొ థైత్యాః కృత్స్నశొ విలయం గతాః
13 థేవాస తు సాగరాంశ చైవ సరితశ చ సరాంసి చ
అభ్యగచ్ఛన ధర్మశీలాః పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ
14 తపొభిః కరతుభిర థానైర ఆశీర్వాథైశ చ పాణ్డవ
పరజహుః సర్వపాపాణి శరేయశ చ పరతిపేథిరే
15 ఏవం హి థానవన్తశ చ కరియావన్తశ చ సర్వశః
తీర్దాన్య అగచ్ఛన విబుధాస తేనాపుర భూతిమ ఉత్తమామ
16 తదా తవమ అపి రాజేన్థ్ర సనాత్వా తీర్దేషు సానుజః
పునర వేత్స్యసి తాం లక్ష్మీమ ఏష పన్దాః సనాతనః
17 యదైవ హి నృగొ రాజా శిబిర ఔశీనరొ యదా
భగీరదొ వసు మనా గయః పూరుః పురూరవః
18 చరమాణాస తపొనిత్యం సపర్శనాథ అమ్భసశ చ తే
తీర్దాభిగమనాత పూతా థర్శనాచ చ మహాత్మనామ
19 అలభన్త యశః పుణ్యం ధనాని చ విశాం పతే
తదా తవమ అపి రాజేన్థ్ర లబ్ధాసి విపులాం శరియమ
20 యదా చేక్ష్వాకుర అచరత సపుత్రజనబాన్ధవః
ముచుకున్థొ ఽద మాన్ధాతా మరుత్తశ చ మహీపతిః
21 కీర్తిం పుణ్యామ అవిన్థన్త యదా థేవాస తపొబలాత
థేవర్షయశ చ కార్త్స్న్యేన తదా తవమ అపి వేత్స్యసే
22 ధార్తరాష్ట్రాస తు థర్పేణ మొహేన చ వశీకృతాః
నచిరాథ వినశిష్యన్తి థైత్యా ఇవ న సంశయః