అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 91)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః పరయాన్తం కౌన్తేయం బరాహ్మణా వనవాసినః
అభిగమ్య తథా రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రువన
2 రాజంస తీర్దాని గన్తాసి పుణ్యాని భరాతృభిః సహ
థేవైషిణా చ సహితొ లొమశేన మహాత్మనా
3 అస్మాన అపి మహారాజన నేతుమ అర్హసి పాణ్డవ
అస్మాభిర హి న శక్యాని తవథృతే తాని కౌరవ
4 శవాపథైర ఉపసృష్టాని థుర్గాణి విషమాణి చ
అగమ్యాని నరైర అల్పైస తీర్దాని మనుజేశ్వర
5 భవన్తొ భరాతరః శూరా ధనుర్ధర వరాః సథా
భవథ్భిః పాలితాః శూరైర గచ్ఛేమ వయమ అప్య ఉత
6 భవత్ప్రసాథాథ ధి వయం పరాప్నుయామ ఫలం శుభమ
తీర్దానాం పృదివీపాల వరతానాం చ విశాం పతౌ
7 తవ వీర్యపరిత్రాతాః శుథ్ధాస తీర్దపరిప్లుతాః
భవేమ ధూతపాప్మానస తీర్దసంథర్శనాన నృప
8 భవాన అపి నరేన్థ్రస్య కార్తవీర్యస్య భారత
అష్టకస్య చ రాజర్షేర లొమ పాథస్య చైవ హ
9 భారతస్య చ వీరస్య సార్వభౌమస్య పార్దివ
ధరువం పరాప్స్యసి థుష్ప్రాపాఁల లొకాంస తీర్దపరిప్లుతః
10 పరభాసాథీని తీర్దాని మహేన్థ్రాథీంశ చ పర్వతాన
గఙ్గాథ్యాః సరితశ చైవ పలక్షాథీంశ చ వనస్పతీన
తవయా సహ మహీపాల థరష్టుమ ఇచ్ఛామహే వయమ
11 యథి తే బరాహ్మణేష్వ అస్తి కా చిత పరీతిర జనాధిప
కురు కషిప్రం వచొ ఽసమాకం తతః శరేయొ ఽభిపత్స్యసే
12 తీర్దాని హి మహాబాహొ తపొవిఘ్నకరైః సథా
అనుకీర్ణాని రక్షొభిస తేభ్యొ నస తరాతుమ అర్హసి
13 తీర్దాన్య ఉక్తాని ధౌమ్యేన నారథేన చ ధీమతా
యాన్య ఉవాచ చ థేవర్షిర లొమశః సుమహాతపాః
14 విధివత తాని సర్వాణి పర్యటస్వ నరాధిప
ధూతపాప్మా సహాస్మాభిర లొమశేన చ పాలితః
15 స తదా పూజ్యమానస తైర హర్షాథ అశ్రుపరిప్లుతః
భీమసేనాథిభిర వీరైర భరాతృభిః పరివారితః
బాఢమ ఇత్య అబ్రవీత సర్వాంస తాన ఋషీన పాణ్డవర్షభః
16 లొమశం సమనుజ్ఞాప్య ధౌమ్యం చైవ పురొహితమ
తతః స పాణ్డవశ్రేష్ఠొ భరాతృభిః సహితొ వశీ
థరౌపథ్యా చానవథ్యాఙ్గ్యా గమనాయ మనొ థధే
17 అద వయాసొ మహాభాగస తదా నారథ పర్వతౌ
కామ్యకే పాణ్డవం థరష్టుం సమాజగ్ముర మనీషిణః
18 తేషాం యుధిష్ఠిరొ రాజా పూజాం చక్రే యదావిధి
సత్కృతాస తే మహాభాగా యుధిష్ఠిరమ అదాబ్రువన
19 యుధిష్ఠిర యమౌ భీమ మనసా కురుతార్జవమ
మనసా కృతశౌచా వౌ శుథ్ధాస తీర్దాని గచ్ఛత
20 శరీరనియమం హయ ఆహుర బరాహ్మణా మానుషం వరతమ
మనొవిశుథ్ధాం బుథ్ధిం చ థైవమ ఆహుర వరతం థవిజాః
21 మనొ హయ అథుష్టం శూరాణాం పర్యాప్తం వై నరాధిప
మైత్రీం బుథ్ధిం సమాస్దాయ శుథ్ధాస తీర్దాని గచ్ఛత
22 తే యూయం మానసైః శుథ్ధాః శరీరనియమ వరతైః
థైవం వరతం సమాస్దాయ యదొక్తం ఫలమ ఆప్స్యద
23 తే తదేతి పరతిజ్ఞాయ కృష్ణయా సహ పాణ్డవాః
కృతస్వస్త్యయనాః సర్వే మునిభిర థివ్యమానుషైః
24 లొమశస్యొపసంగృహ్య పాథౌ థవైపాయనస్య చ
నారథస్య చ రాజేన్థ్ర థేవర్షేః పర్వతస్య చ
25 ధౌమ్యేన సహితా వీరాస తదాన్యైర వనవాసిభిః
మార్గశీర్ష్యామ అతీతాయాం పుష్యేణ పరయయుస తతః
26 కఠినాని సమాథాయ చీరాజినజటాధరాః
అభేథ్యైః కవచైర యుక్తాస తీర్దాన్య అన్వచరంస తథా
27 ఇన్థ్రసేనాథిభిర భృత్యై రదైః పరిచతుర్థశైః
మహానస వయాపృతైశ చ తదాన్యైః పరిచారకైః
28 సాయుధా బథ్ధనిష్ట్రింశాస తూణవన్తః స మార్గణాః
పరాఙ ముఖాః పరయయుర వీరాః పాణ్డవా జనమేజయ