అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 90)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
ధనంజయేన చాప్య ఉక్తం యత తచ ఛృణు యుధిష్ఠిర
యుధిష్ఠిరం భరాతరం మే యొజయేర ధర్మ్యయా శరియా
2 తవం హి ధర్మాన పరాన వేత్ద తపాంసి చ తపొధన
శరీమతాం చాపి జానాసి రాజ్ఞాం ధర్మం సనాతనమ
3 స భవాన యత పరం వేథ పావనం పురుషాన పరతి
తేన సంయొజయేదాస తవం తీర్దపుణ్యేన పాణ్డవమ
4 యదా తీర్దాని గచ్ఛేత గాశ చ థథ్యాత స పార్దివః
తదా సర్వాత్మనా కార్యమ ఇతి మాం విజయొ ఽబరవీత
5 భవతా చానుగుప్తొ ఽసౌ చరేత తీర్దాని సర్వశః
రక్షొభ్యొ రక్షితవ్యశ చ థుర్గేషు విషమేషు చ
6 థధీచ ఇవ థేవేన్థ్రం యదా చాప్య అఙ్గిరా రవిమ
తదా రక్షస్వ కౌన్తేయం రాక్షసేభ్యొ థవిజొత్తమ
7 యాతుధానా హి బహవొ రాక్షసాః పర్వతొపమాః
తవయాభిగుప్తాన కౌన్తేయాన నాతివర్తేయుర అన్తికాత
8 సొ ఽహమ ఇన్థ్రస్య వచనాన నియొగాథ అర్జునస్య చ
రక్షమాణొ భయేభ్యస తవాం చరిష్యామి తవయా సహ
9 థవిస తీర్దాని మయా పూర్వం థృష్టాని కురునన్థన
ఇథం తృతీయం థరక్ష్యామి తాన్య ఏవ భవతా సహ
10 ఇయం రాజర్షిభిర యాతా పుణ్యకృథ్భిర యుధిష్ఠిర
మన్వాథిభిర మహారాజ తీర్దయాత్రా భయాపహా
11 నానృజుర నాకృతాత్మా చ నావైథ్యొ న చ పాపకృత
సనాతి తీర్దేషు కౌరవ్య న చ వక్రమతిర నరః
12 తవం తు ధర్మమతిర నిత్యం ధర్మజ్ఞః సత్యసంగరః
విముక్తః సర్వపాపేభ్యొ భూయ ఏవ భవిష్యసి
13 యదా భగీరదొ రాజా రాజానశ చ గయాథయః
యదా యయాతిః కౌన్తేయ తదా తవమ అపి పాణ్డవ
14 [య]
న హర్షాత సంప్రపశ్యామి వాక్యస్యాస్యొత్తరం కవ చిత
సమరేథ ధి థేవరాజొ యం కింనామాభ్యధికం తతః
15 భవతా సంగమొ యస్య భరాతా యస్య ధనంజయః
వాసవః సమరతే యస్య కొ నామాభ్యధికస తతః
16 యచ చ మాం భగవాన ఆహ తీర్దానాం థర్శనం పరతి
ధౌమ్యస్య వచనాథ ఏషా బుథ్ధిః పూర్వం కృతైవ మే
17 తథ యథా మన్యసే బరహ్మన గమనం తీర్దథర్శనే
తథైవ గన్తాస్మి థృఢమ ఏష మే నిశ్చయః పరః
18 [వ]
గమనే కృతబుథ్ధిం తం పాణ్డవం లొమశొ ఽబరవీత
లఘుర భవ మహారాజ లఘుః సవైరం గమిష్యసి
19 [య]
బిక్షా భుజొ నివర్తన్తాం బరాహ్మణా యతయశ చ యే
యే చాప్య అనుగతాః పౌరా రాజభక్తిపురస్కృతాః
20 ధృతరాష్ట్రం మహారాజమ అభిగచ్ఛన్తు చైవ తే
స థాస్యతి యదాకాలమ ఉచితా యస్య యా భృతిః
21 స చేథ యదొచితం వృత్తిం న థథ్యాన మనుజేశ్వరః
అస్మత్ప్రియహితార్దాయ పాఞ్చాల్యొ వః పరథాస్యతి
22 [వ]
తతొ భూయిష్ఠశః పౌరా గురుభారసమాహితాః
విప్రాశ చ యతయొ యుక్తా జగ్ముర నాగపురం పరతి
23 తాన సర్వాన ధర్మరాజస్య పరేమ్ణా రాజామ్బికా సుతః
పరతిజగ్రాహ విధివథ ధనైశ చ సమతర్పయత
24 తతః కున్తీసుతొ రాజా లఘుభిర బరాహ్మణైః సహ
లొమశేన చ సుప్రీతస తరిరాత్రం కామ్యకే ఽవసత