అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 89)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవం సంభాషమాణే తు ధౌమ్యే కౌరవనన్థన
లొమశః సుమహాతేజా ఋషిస తత్రాజగామ హ
2 తం పాణ్డవాగ్రజొ రాజా సగణొ బరాహ్మణాశ చ తే
ఉథతిష్ఠన మహాభాగం థివి శక్రమ ఇవామరాః
3 తమ అభ్యర్చ్య యదాన్యాయం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
పప్రచ్ఛాగమనే హేతుమ అటనే చ పరయొజనమ
4 స పృష్టః పాణ్డుపుత్రేణ పరీయమాణొ మహామనాః
ఉవాచ శలక్ష్ణయా వాచా హర్షయన్న ఇవ పాణ్డవాన
5 సంచరన్న అస్మి కౌన్తేయ సర్వలొకాన యథృచ్ఛయా
గతః శక్రస్య సథనం తత్రాపశ్యం సురేశ్వరమ
6 తవ చ భరాతరం వీరమ అపశ్యం సవ్యసాచినమ
శక్రస్యార్ధాసన గతం తత్ర మే విస్మయొ మహాన
ఆసీత పురుషశార్థూల థృష్ట్వా పార్దం తదాగతమ
7 ఆహ మాం తత్ర థేవేశొ గచ్ఛ పాణ్డుసుతాన ఇతి
సొ ఽహమ అభ్యాగతః కషిప్రం థిథృక్షుస తవాం సహానుజమ
8 వచనాత పురుహూతస్య పార్దస్య చ మహాత్మనః
ఆఖ్యాస్యే తే పరియం తాత మహత పాణ్డవనన్థన
9 భరాతృభిః సహితొ రాజన కృష్ణయా చైవ తచ ఛృణు
యత తవయొక్తొ మహాబాహుర అస్త్రార్దం పాణ్డవర్షభ
10 తథ అస్త్రమ ఆప్తం పార్దేన రుథ్రాథ అప్రతిమం మహత
యత తథ బరహ్మశిరొ నామ తపసా రుథ్రమ ఆగతమ
11 అమృతాథ ఉత్దితం రౌథ్రం తల లబ్ధం సవ్యసాచినా
తత స మన్త్రం స సంహారం స పరాయశ్చిత్తమఙ్గలమ
12 వజ్రం చాన్యాని చాస్త్రాణి థణ్డాథీని యుధిష్ఠిర
యమాత కుబేరాథ వరుణాథ ఇన్థ్రాచ చ కురునన్థన
అస్త్రాణ్య అధీతవాన పార్దొ థివ్యాన్య అమితవిక్రమః
13 విశ్వావసొర చ తనయాథ గీతం నృత్తం చ సామ చ
వాథిత్రం చ యదాన్యాయం పరత్యవిన్థథ యదావిధి
14 ఏవం కృతాస్త్రః కౌన్తేయొ గాన్ధర్వం వేథమ ఆప్తవాన
సుఖం వసతి బీభత్సుర అనుజస్యానుజస తవ
15 యథర్దం మాం సురశ్రేష్ఠ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
తచ చ తే కదయిష్యామి యుధిష్ఠిర నిబొధ మే
16 భవాన మనుష్యలొకాయ గమిష్యతి న సంశయః
బరూయాథ యుధిష్ఠిరం తత్ర వచనాన మే థవిజొత్తమ
17 ఆగమిష్యతి తే భరాతా కృతాస్త్రః కషిప్రమ అర్జునః
సురకార్యం మహత కృత్వా యథ ఆశక్యం థివౌకసైః
18 తపసా తు తవమ ఆత్మానం భరాతృభిః సహ యొజయ
తపసొ హి పరం నాస్తి తపసా విన్థతే మహత
19 అహం చ కర్ణం జానామి యదావథ భరతర్షభ
న స పార్దస్య సంగ్రామే కలామ అర్హతి షొడశీమ
20 యచ చాపి తే భయం తస్మాన మనసి సదమ అరింథమ
తచ చాప్య అపహరిష్యామి సవ్యసాచావ ఇహాగతే
21 యచ చ తే మానసం వీర తీర్దయాత్రామ ఇమాం పరతి
తచ చ తే లొమశః సర్వం కదయిష్యత్య అసంశయమ
22 యచ చ కిం చిత తపొ యుక్తం ఫలం తీర్దేషు భారత
మహర్షిర ఏష యథ బరూయాత తచ ఛరథ్ధేయమ అనన్యదా