అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 88)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధౌమ్య]
ఉథీచ్యాం రాజశార్థూల థిశి పుణ్యాని యాని వై
తాని తే కీర్తయిష్యామి పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ
2 సరస్వతీ పుణ్యవహా హరథినీ వనమాలినీ
సముథ్రగా మహావేగా యమునా యత్ర పాణ్డవ
3 తత్ర పుణ్యతమం తీర్దం పలక్షావతరణం శివమ
యత్ర సారస్వతైర ఇష్ట్వా గచ్ఛన్త్య అవభృదం థవిజాః
4 పుణ్యం చాఖ్యాయతే థివ్యం శివమ అగ్నిశిరొ ఽనఘ
సహథేవాయజథ యత్ర శమ్య ఆక్షేపేణ భారత
5 ఏతస్మిన్న ఏవ చార్దేయమ ఇన్థ్ర గీతా యుధిష్ఠిర
గాదా చరతి లొకే ఽసమిన గీయమానా థవిజాతిభిః
6 అగ్నయః సహథేవేన యే చితా యమునామ అను
శతం శతసహస్రాణి సహస్రశతథక్షిణాః
7 తత్రైవ భరతొ రాజా చక్రవర్తీ మహాయశాః
వింశతిం సప్త చాష్టౌ చ హయమేధాన ఉపాహరత
8 కామకృథ యొ థవిజాతీనాం శరుతస తాత మయా పురా
అత్యన్తమ ఆశ్రమః పుణ్యః సరకస తస్య విశ్రుతః
9 సరస్వతీ నథీ సథ్భిః సతతం పార్ద పూజితా
వాలఖిల్యైర మహారాజ యత్రేష్టమ ఋషిభిః పురా
10 థృషథ్వతీ పుణ్యతమా తత్ర ఖయాతా యుధిష్ఠిర
తత్ర వైవర్ణ్య వర్ణౌ చ సుపుణ్యౌ మనుజాధిప
11 వేథజ్ఞౌ వేథ విథితౌ థివ్యా వేథవిథావ ఉభౌ
యజన్తౌ కరతుభిర నిత్యం పుణ్యైర భరతసత్తమ
12 సమేత్య బహుశొ థేవాః సేన్థ్రాః స వరుణాః పురా
విశాఖ యూపే ఽతప్యన్త తస్మాత పుణ్యతమః స వై
13 ఋషిర మహాన మహాభాగొ జమథగ్నిర మహాయశాః
పలాశకేషు పుణ్యేషు రమ్యేష్వ అయజతాభిభూః
14 యత్ర సర్వాః సరిచ్ఛ్రేష్ఠాః సాక్షాత తమ ఋషిసత్తమమ
సవం సవం తొయమ ఉపాథాయ పరివార్యొపతస్దిరే
15 అపి చాత్ర మహారాజ సవయం విశ్వావసుర జగౌ
ఇమం శలొకం తథా వీర పరేక్ష్య వీర్యం మహాత్మనః
16 యజమానస్య వై థేవాఞ జమథగ్నేర మహాత్మనః
ఆగమ్య సరితః సర్వా మధునా సమతర్పయన
17 గన్ధర్వయక్షరక్షొభిర అప్సరొభిశ చ శొభితమ
కిరాత కింనరావాసం శైలం శిఖరిణాం వరమ
18 బిభేథ తరసా గఙ్గా గఙ్గా థవారే యుధిష్ఠిర
పుణ్యం తత ఖయాయతే రాజన బరహ్మర్షిగణసేవితమ
19 సనత కుమారః కౌరవ్య పుణ్యం కనఖలం తదా
పర్వతశ చ పురుర నామ యత్ర జాతః పురూరవః
20 భృగుర యత్ర తపస తేపే మహర్షిగణసేవితః
స రాజన్న ఆశ్రమః ఖయాతొ భృగుతుఙ్గొ మహాగిరిః
21 యచ చ భూతం భవిష్యచ చ భవచ చ పురుషర్షభ
నారాయణః పరభుర విష్ణుః శాశ్వతః పురుషొత్తమః
22 తస్యాతియశసః పుణ్యాం విశాలాం బథరీమ అను
ఆశ్రమః ఖయాయతే పుణ్యస తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
23 ఉష్ణ తొయవహా గఙ్గ శీతతొయవహాపరా
సువర్ణసికతా రాజన విశాలాం బథరీమ అను
24 ఋషయొ యత్ర థేవాశ చ మహాభాగా మహౌజసః
పరాప్య నిత్యం నమస్యన్తి థేవం నారాయణం విభుమ
25 యత్ర నారాయణొ థేవః పరమాత్మా సనాతనః
తత్ర కృత్స్నం జగత పార్ద తీర్దాన్య ఆయతనాని చ
26 తత పుణ్యం తత్పరం బరహ్మ తత తీర్దం తత తపొవనమ
తత్ర థేవర్షయః సిథ్ధాః సర్వే చైవ తపొధనాః
27 ఆథిథేవొ మహాయొగీ యత్రాస్తే మధుసూథనః
పుణ్యానామ అపి తత పుణ్యం తత్ర తే సంశయొ ఽసతు మా
28 ఏతాని రాజన పుణ్యాని పృదివ్యాం పృదివీపతే
కీర్తితాని నరశ్రేష్ఠ తీర్దాన్య ఆయతనాని చ
29 ఏతాని వసుభిః సాధ్యైర ఆథిత్యైర మరుథ అశ్విభిః
ఋషిభిర బరహ్మకల్పైశ చ సేవితాని మహాత్మభిః
30 చరన ఏతాని కౌన్తేయ సహితొ బరాహ్మణర్షభైః
భరాతృభిశ చ మహాభాగైర ఉత్కణ్ఠాం విజహిష్యసి