అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 87)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధౌమ్య]
అవన్తిషు పరతీచ్యాం వై కీర్తయిష్యామి తే థిశి
యాని తత్ర పవిత్రాణి పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ
2 పరియఙ్గ్వామ్రవనొపేతా వానీర వనమాలినీ
పరత్యక్స్రొతా నథీ పుణ్యా నర్మథా తత్ర భారత
3 నికేతః ఖయాయతే పుణ్యొ యత్ర విశ్రవసొ మునేః
జజ్ఞే ధనపతిర యత్ర కుబేరొ నరవాహనః
4 వైడూర్య శిఖరొ నామ పుణ్యొ గిరివరః శుభః
థివ్యపుష్పఫలాస తత్ర పాథపా హరితఛథాః
5 తస్య శైలస్య శిఖరే సరస తత్ర చ ధీమతః
పరఫుల్లనలినం రాజన థేవగన్ధర్వసేవితమ
6 బహ్వాశ్చర్యం మహారాజ థృశ్యతే తత్ర పర్వతే
పుణ్యే సవర్గొపమే థివ్యే నిత్యం థేవర్షిసేవితే
7 హరథినీ పుణ్యతీర్దా చ రాజర్షేస తత్ర వై సరిత
విశ్వా మిత్ర నథీ పారా పుణ్యా పరపురంజయ
8 యస్యాస తీరే సతాం మధ్యే యయాతిర నహుషాత్మజః
పపాత స పునర లొకాఁల లేభే ధర్మాన సనాతనాన
9 తత్ర పుణ్యహ్రథస తాత మైనాకశ చైవ పర్వతః
బహుమూలఫలొ వీర అసితొ నామ పర్వతః
10 ఆశ్రమః కక్షసేనస్య పుణ్యస తత్ర యుధిష్ఠిర
చయవనస్యాశ్రమశ చైవ ఖయాతః సర్వత్ర పాణ్డవ
తత్రాల్పేనైవ సిధ్యన్తి మానవాస తపసా విభొ
11 జమ్బూ మార్గొ మహారాజ ఋషీణాం భావితాత్మనామ
ఆశ్రమః శామ్యతాం శరేష్ఠ మృగథ్విజగణాయుతః
12 తతః పుణ్యతమా రాజన సతతం తాపసాయుతా
కేతుమాలా చ మేధ్యా చ గఙ్గారణ్యం చ భూమిప
13 ఖయాతం చ సైన్ధవారణ్యం పుణ్యం థవిజనిషేవితమ
పితా మహ సరః పుణ్యం పుష్కరం నామ భారత
వైఖానసానాం సిథ్ధానామ ఋషీణామ ఆశ్రమః పరియః
14 అప్య అత్ర సంస్తవార్దాయ పరజాపతిర అదొ జగౌ
పుష్కరేషు కురుశ్రేష్ఠ గాదాం సుకృతినాం వర
15 మనసాప్య అభికామస్య పుష్కరాణి మనస్వినః
పాపాణి విప్రణశ్యన్తి నాకపృష్ఠే చ మొథతే