అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 100)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమషా]
సముథ్రం తే సమాశ్రిత్య వారుణం నిధిమ అమ్భసామ
కాలేయాః సంప్రవర్తన్త తరైలొక్యస్య వినాశనే
2 తే రాత్రౌ సమభిక్రుథ్ధా భక్షయన్తి సథా మునీన
ఆశ్రమేషు చ యే సన్తి పున్యేష్వ ఆయతనేషు చ
3 వసిస్దస్యాశ్రమే విప్రా భక్షితాస తైర థురాత్మభిః
అశీతిశతమ అష్టౌ చ నవ చాన్యే తపస్వినః
4 చయవనస్యాశ్రమం గత్వా పున్యం థవిజ నిసేవితమ
ఫలమూలాశనానాం హి మునీనాం భక్షితం శతమ
5 ఏవం రాత్రౌ సమ కుర్వన్తి వివిశుశ చార్ణవం థివా
భరథ్వాజాశ్రమే చైవ నియతా బరహ్మచారిణః
వాయ్వాహారామ్బుభక్షాశ చ వింశతిః సంనిపాతితాః
6 ఏవం కరమేణ సర్వాంస తాన ఆశ్రమాన థానవాస తథా
నిశాయాం పరిధావన్తి మత్తా భుజబలాశ్రయాత
కాలొపసృష్టాః కాలేయా ఘనన్తొ థవిజ గనాన బహూన
7 న చైనాన అన్వబుధ్యన్త మనుజా మనుజొత్తమ
ఏవం పరవృత్తాన థైత్యాంస తాంస తాపసేషు తపస్విషు
8 పరభాతే సమథృశ్యన్త నియతాహార కర్శితాః
మహీతలస్దా మునయః శరీరైర గతజీవితైః
9 కషీణమాంసైర విరుధిరైర విమజ్జాన్త్రైర విసంధిభిః
ఆకీర్ణైర ఆచితా భూమిః శఙ్ఖానామ ఇవ రాశిభిః
10 కలశైర విప్రవిథ్ధైశ చ సరువైర భగ్నైస తదైవ చ
వికీర్ణైర అగ్నిహొత్రైశ చ భూర బభూవ సమావృతా
11 నిఃస్వాధ్యాయ వషత్కారం నష్టయజ్ఞొత్సవ కరియమ
జగథ ఆసీన నిరుత్సాహం కాలేయ భయపీడితమ
12 ఏవం పరక్షీయమాణాశ చ మానవా మనుజేశ్వర
ఆత్మత్రాణ పరా భీతాః పరాథ్రవన్త థిశొ భయాత
13 కే చిథ గుహాః పరవివిశుర నిర్ఝరాంశ చాపరే శరితాః
అపరే మరణొథ్విగ్నా భయాత పరానాన సముత్సృజన
14 కే చిథ అత్ర మహేష్వాసాః శూరాః పరమథర్పితాః
మార్గమాణాః పరం యత్నం థానవానాం పరచక్రిరే
15 న చైతాన అధిజగ్ముస తే సముథ్రం సముపాశ్రితాన
శరమం జగ్ముశ చ పరమమ ఆజగ్ముః కషయమ ఏవ చ
16 జగత్య ఉపశమం యాతే నష్టయజ్ఞొత్సవ కరియే
ఆజగ్ముః పరమామ ఆర్తిం తరిథశా మనుజేశ్వర
17 సమేత్య సమహేన్థ్రాశ చ భయాన మన్త్రం పరచక్రిరే
నారాయణం పురస్కృత్య వైకుణ్ఠమ అపరాజితమ
18 తతొ థేవాః సమేతాస తే తథొచుర మధుసూథనమ
తవం నః సరష్టా చ పాతా చ భర్తా చ జగతః పరభొ
తవయా సృష్టమ ఇథం సర్వం యచ చేఙ్గం యచ చ నేఙ్గతి
19 తవయా భూమిః పురా నష్టా సముథ్రాత పుస్కరేక్షణ
వారాహం రూపమ ఆస్దాయ జగథ అర్దే సముథ్ధృతా
20 ఆథి థైత్యొ మహావీర్యొ హిరణ్యకశిపుస తవయా
నారసింహం వపుః కృత్వా సూథితః పురుషొత్తమ
21 అవధ్యః సర్వభూతానాం బలిశ చాపి మహాసురః
వామనం వపుర ఆశ్రిత్య తరైలొక్యాథ భరంశితస తవయా
22 అసురశ చ మహేష్వాసొ జమ్భ ఇత్య అభివిశ్రుతః
యజ్ఞక్షొభకరః కరూరస తవయైవ వినిపాతితః
23 ఏవమాథీని కర్మాణి యేషాం సంఖ్యా న విథ్యతే
అస్మాకం భయభీతానాం తవం గతిర మధుసూథన
24 తస్మాత తవాం థేవథేవేశ లొకార్దం జఞాపయామహే
రక్ష లొకాంశ చ థేవాంశ చ శక్రం చ మహతొ భయాత