అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 101)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థేవా]
ఇతః పరథానాథ వర్తన్తే పరజాః సర్వాశ చతుర్విధాః
తా భావితా భావయన్తి హవ్యకవ్యైర థివౌకసః
2 లొకా హయ ఏవం వర్తయన్తి అన్యొన్యం సముపాశ్రితాః
తవత్ప్రసాథాన నిరుథ్విగ్నాస తవయైవ పరిరక్షితాః
3 ఇథం చ సమనుప్రాప్తం లొకానాం భయమ ఉత్తమమ
న చ జానీమ కేనేమే రాత్రౌ వధ్యన్తి బరాహ్మణాః
4 కషీణేషు చ బరాహ్మణేషు పృదివీ కషయమ ఏష్యతి
తతః పృదివ్యాం కషీణాయాం తరిథివం కషయమ ఏష్యతి
5 తవత్ప్రసాథాన మహాబాహొ లొకాః సర్వే జగత్పతే
వినాశం నాధిగచ్ఛేయుస తవయా వై పరిరక్షితాః
6 [విస్నుర]
విథితం మే సురాః సర్వం పరజానాం కషయకారణమ
భవతాం చాపి వక్ష్యామి శృణుధ్వం విగతజ్వరాః
7 కాలేయ ఇతి విఖ్యాతొ గణః పరమథారుణః
తైశ చ వృత్రం సమాశ్రిత్య జగత సర్వం పరబాధితమ
8 తే వృత్రం నిహతం థృష్ట్వా సహస్రాక్షేణ ధీమతా
జీవితం పరిరక్షన్తః పరవిష్టా వరుణాలయమ
9 తే పరవిశ్యొథధిం ఘొరం నక్రగ్రాహసమాకులమ
ఉత్సాథనార్దం లొకానాం రాత్రౌ ఘనన్తి మునీన ఇహ
10 న తు శక్యాః కషయం నేతుం సముథ్రాశ్రయగా హి తే
సముథ్రస్య కషయే బుథ్ధిర భవథ్భిః సంప్రధార్యతామ
అగస్త్యేన వినా కొ హి శక్తొ ఽనయొ ఽరణవ శొషణే
11 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ థేవా విష్ణునా సముథాహృతమ
పరమేష్ఠినమ ఆజ్ఞాప్య అగస్త్యస్యాశ్రమం యయుః
12 తత్రాపశ్యన మహాత్మానం వారుణిం థీప్తతేజసమ
ఉపాస్యమానమ ఋషిభిర థేవైర ఇవ పితామహమ
13 తే ఽభిగమ్య మహాత్మానం మైత్రావరుణిమ అచ్యుతమ
ఆశ్రమస్దం తపొ రాశిం కర్మభిః సవైర అభిష్టువన
14 [థేవా]
నహుషేణాభితప్తానాం తవం లొకానాం గతిః పురా
భరంశితశ చ సురైశ్వర్యాల లొకార్దం లొకకణ్ఠకః
15 కరొధాత పరవృథ్ధః సహసా భాస్కరస్య నగొత్తమః
వచస తవానతిక్రామన విన్ధ్యః శైలొ న వర్ధతే
16 తమసా చావృతే లొకే మృత్యునాభ్యర్థితాః పరజాః
తవామ ఏవ నాదమ ఆసాథ్య నిర్వృతిం పరమాం గతాః
17 అస్మాకం భయభీతానాం నిత్యశొ భగవాన గతిః
తతస తవ ఆర్తాః పరయాచామస తవాం వరం వథరొ హయ అసి