అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 102)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిమర్దం సహసా విన్ధ్యః పరవృథ్ధః కరొధమూర్ఛితః
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం విస్తరేణ మహామునే
2 [లొమష]
అథ్రిరాజం మహాశైలం మరుం కనకపర్వతమ
ఉథయాస్తమయే భానుః పరథక్షిణమ అవర్తత
3 తం తు థృష్ట్వా తదా విన్ధ్యః శైలః సూర్యమ అదాబ్రవీత
యదా హి మేరుర భవతా నిత్యశః పరిగమ్యతే
పరథక్షిణం చ కరియతే మామ ఏవం కురు భాస్కర
4 ఏవమ ఉక్తస తతః సూర్యః శైలేన్థ్రం పరత్యభాసత
నాహమ ఆత్మేచ్ఛయా శైలకరొమ్య ఏనం పరథక్షిణమ
ఏష మార్గః పరథిష్టొ మే యేనేథం నిర్మితం జగత
5 ఏవమ ఉక్తస తతః కరొధాత పరవృథ్ధః సహసాచలః
సూర్యా చన్థ్రమసొర మార్గం రొథ్ధుమ ఇచ్ఛన పరంతప
6 తతొ థేవాః సహితాః సర్వ ఏవ; సేన్థ్రాః సమాగమ్య మహాథ్రిరాజమ
నివారయామ ఆసుర ఉపాయతస తం; న చ సమ తేషాం వచనం చకార
7 అదాభిజగ్ముర మునిమ ఆశ్రమస్దం; తపస్వినం ధర్మభృతాం వరిష్ఠమ
అగస్త్యమ అత్యథ్భుతవీర్యథీప్తం; తం చార్దమ ఊచుః సహితాః సురాస తే
8 [థేవా]
సూర్యా చన్థ్రమసొర మార్గం నక్షత్రాణాం గతిం తదా
శైలరాజొ వృణొత్య ఏష విన్ధ్యః కరొధవశానుగః
9 తం నివారయితుం శక్తొ నాన్యః కశ చిథ థవిజొత్తమ
ఋతే తవాం హి మహాభాగ తస్మాథ ఏనం నివారయ
10 [లొమష]
తచ ఛరుత్వా వచనం విప్రః సురాణాం శైలమ అభ్యగాత
సొ ఽభిగమ్యాబ్రవీథ విన్ధ్యం సథారః సముపస్దితః
11 మార్గమ ఇఛామ్య అహం థత్తం భవతా పర్వతొత్తమ
థక్షిణామ అభిగన్తాస్మి థిశం కార్యేణ కేన చిత
12 యావథాగమనం మహ్యం తావత తవం పరతిపాలయ
నివృత్తే మయి శైలేన్థ్ర తతొ వర్ధస్వ కామతః
13 ఏవం స సమయం కృత్వా విన్ధ్యేనామిత్రకర్శన
అథ్యాపి థక్షిణా థేశాథ వారుణిర న నివర్తతే
14 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం యదా విన్ధ్యొ న వర్ధతే
అగస్త్యస్య పరభావేన యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
15 కాలేయాస తు యదా రాజన సురైః సర్వైర నిషూథితాః
అగస్త్యాథ వరమ ఆసాథ్య తన మే నిగథతః శృణు
16 తరిథశానాం వచొ శరుత్వా మైత్రావరుణిర అబ్రవీత
కిమర్దమ అభియాతాః సద వరం మత్తః కిమ ఇచ్ఛద
ఏవమ ఉక్తాస తతస తేన థేవాస తం మునిమ అబ్రువన
17 ఏవం తవయేచ్ఛామ కృతం మహర్షే; మహార్ణవం పీయమానం మహాత్మన
తతొ వధిష్యామ సహానుబన్ధాన; కాలేయ సంజ్ఞాన సురవిథ్విషస తాన
18 తరిథశానాం వచః శరుత్వా తదేతి మునిర అబ్రవీత
కరిష్యే భవతాం కామం లొకానాం చ మహత సుఖమ
19 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ ఽగచ్ఛత సముథ్రం సరితాం పతిమ
ఋషిభిశ చ తపఃసిథ్ధైః సార్ధం థేవైశ చ సువ్రతః
20 మనుస్యొరగ గన్ధర్వయక్షకింపురుషాస తదా
అనుజగ్ముర మహాత్మానం థరస్తు కామాస తథ అథ్భుతమ
21 తతొ ఽభయగచ్ఛన సహితాః సముథ్రం భీమ నిష్వనమ
నృత్యన్తమ ఇవ చొర్మీభిర వల్గన్తమ ఇవ వాయునా
22 హసన్తమ ఇవ ఫేనౌఘైః సఖలన్తం కన్థరేషు చ
నానా గరాహసమాకీర్ణం నానాథ్విజ గనాయుతమ
23 అగస్త్యసహితా థేవాః సగన్ధర్వమహొరగాః
ఋషయశ చ మహాభాగాః సమాసేథుర మహొథధిమ