అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 103)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
సముథ్రం స సమాసాథ్య వారుణిర భగవాన ఋషిః
ఉవాచ సహితాన థేవాన ఋషీంశ చైవ సమాగతాన
2 ఏష లొకహితార్దం వై పిబామి వరుణాలయమ
భవథ్భిర యథ అనుష్ఠేయం తచ ఛీఘ్రం సంవిధీయతామ
3 ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం మైత్రావరుణిర అచ్యుత
సముథ్రమ అపిబత కరుథ్ధః సర్వలొకస్య పశ్యతః
4 పీయమానం సముథ్రం తు థృష్ట్వా థేవాః సవాసవాః
విస్మయం పరమం జగ్ముః సతుతిభిశ చాప్య అపూజయన
5 తవం నస తరాతా విధాతా చ లొకానాం లొకభావనః
తవత్ప్రసాథాత సముచ్ఛేథం న గచ్ఛేత సామరం జగత
6 సంపూజ్యమానస తరిథశైర మహాత్మా; గన్ధర్వతూర్యేషు నథత్సు సర్వశః
థివ్యైశ చ పుష్పైర అవకీర్యమాణొ; మహార్ణవం నిఃసలిలం చకార
7 థృష్ట్వా కృతం నిఃసలిలం మహార్ణవం; సురాః సమస్తాః పరమప్రహృష్టాః
పరగృహ్య థివ్యాని వరాయుధాని; తాన థానవాఞ జఘ్నుర అథీనసత్త్వాః
8 తే వధ్యమానాస తరిథశైర మహాత్మభిర; మహాబలైర వేగిభిర ఉన్నథథ్భిః
న సేహిరే వేగవతాం మహాత్మనాం; వేగం తథా ధారయితుం థివౌకసామ
9 తే వధ్యమానాస తరిథశైర థానవా భీమనిస్వనాః
చక్రుః సుతుములం యుథ్ధం ముహూర్తమ ఇవ భారత
10 తే పూర్వం తపసా థగ్ధా మునిభిర భావితాత్మభిః
యతమానాః పరం శక్త్యా తరిథశైర వినిషూథితాః
11 తే హేమనిష్కాభరణాః కుణ్డలాఙ్గథ ధారిణః
నిహత్య బహ్వ అశొభన్త పుష్పితా ఇవ కింశుకాః
12 హతశేషాస తతః కే చిత కాలేయా మనుజొత్తమ
విథార్య వసుధాం థేవీం పాతాలతలమ ఆశ్రితాః
13 నిహతాన థానవాన థృష్ట్వా తరిథశా మునిపుంగవమ
తుష్టువుర వివిధైర వాక్యైర ఇథం చైవాబ్రువన వచః
14 తవత్ప్రసాథాన మహాభాగ లొకైః పరాప్తం మహత సుఖమ
తవత తేజసా చ నిహతాః కాలేయాః కరూర విక్రమాః
15 పూరయస్వ మహాబాహొ సముథ్రం లొకభావన
యత తవయా సలిలం పీతం తథ అస్మిన పునర ఉత్సృజ
16 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ భగవాన మునిపుంగవః
జీర్ణం తథ ధి మయా తొయమ ఉపాయొ ఽనయః పరచిన్త్యతామ
పూరణార్దం సముథ్రస్య భవథ్భిర యత్నమ ఆస్దితైః
17 ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం మహర్షే భావితాత్మనః
విస్మితాశ చ విషణ్ణాశ చ బభూవుః సహితాః సురాః
18 పరస్పరమ అనుజ్ఞాప్య పరనమ్య మునిపుంగవమ
పరజాః సర్వా మహారాజ విప్రజగ్ముర యదాగతమ
19 తరిథశా విష్ణునా సార్ధమ ఉపజగ్ముః పితామహమ
పూరణార్దం సముథ్రస్య మన్త్రయిత్వా పునః పునః
ఊచుః పరాఞ్జలయః సర్వే సాగరస్యాభిపూరణమ