అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ధనంజయొత్సుకాస తే తు వనే తస్మిన మహారదాః
నయవసన్త మహాభాగా థరౌపథ్యా సహ పాణ్డవాః
2 అదాపశ్యన మహాత్మానం థేవర్షిం తత్ర నారథమ
థీప్యమానం శరియా బరాహ్మ్యా థీప్తాగ్నిసమతేజసమ
3 స తైః పరివృతః శరీమాన భరాతృభిః కురుసత్తమః
విబభావ అతిథీప్తౌజొ థేవైర ఇవ శతక్రతుః
4 యదా చ వేథాన సావిత్రీ యాజ్ఞసేనీ తదా సతీ
న జహౌ ధర్మతః పార్దాన మేరుమ అర్కప్రభా యదా
5 పరతిగృహ్య తు తాం పూజాం నారథొ భగవాన ఋషిః
ఆశ్వాసయథ ధర్మసుతం యుక్తరూపమ ఇవానఘ
6 ఉవాచ చ మహాత్మానం ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
బరూహి ధర్మభృతాం శరేష్ఠ కేనార్దః కిం థథామి తే
7 అద ధర్మసుతొ రాజా పరణమ్య భరాతృభిః సహ
ఉవాచ పరాఞ్జలిర వాక్యం నారథం థేవ సంమితమ
8 తవయి తుష్టే మహాభాగ సర్వలొకాభిపూజితే
కృతమ ఇత్య ఏవ మన్యే ఽహం పరసాథాత తవ సువ్రత
9 యథి తవ అహమ అనుగ్రాహ్యొ భరాతృభిః సహితొ ఽనఘ
సంథేహం మే మునిశ్రేష్ఠ హృథిస్దం ఛేత్తుమ అర్హసి
10 పరథక్షిణం యః కురుతే పృదివీం తీర్దతత్పరః
కిం ఫలం తస్య కార్త్స్న్యేన తథ బరహ్మన వక్తుమ అర్హసి
11 [న]
శృణు రాజన్న అవహితొ యదా భీష్మేణ భారత
పులస్త్యస్య సకాశాథ వై సర్వమ ఏతథ ఉపశ్రుతమ
12 పురా భాగీరదీ తీరే భీష్మొ ధర్మభృతాం వరః
పిత్ర్యం వరతం సమాస్దాయ నయవసన మునివత తథా
13 శుభే థేశే మహారాజ పుణ్యే థేవర్షిసేవితే
గఙ్గా థవారే మహాతేజొ థేవగన్ధర్వసేవితే
14 స పితౄంస తర్పయామ ఆస థేవాంశ చ పరమథ్యుతిః
ఋషీంశ చ తొషయామ ఆస విధిథృష్టేన కర్మణా
15 కస్య చిత తవ అద కాలస్య జపన్న ఏవ మహాతపాః
థథర్శాథ్భుతసంకాశం పులస్త్యమ ఋషిసత్తమమ
16 స తం థృష్ట్వొగ్ర తపసం థీప్యమానమ ఇవ శరియా
పరహర్షమ అతులం లేభే విస్మయం చ పరం యయౌ
17 ఉపస్దితం మహారాజ పూజయామ ఆస భారత
భీష్మొ ధర్మభృతాం శరేష్ఠొ విధిథృష్టేన కర్మణా
18 శిరసా చార్ఘ్యమ ఆథాయ శుచిః పరయత మానసః
నామ సంకీర్తయామ ఆస తస్మిన బరహ్మర్షిసత్తమే
19 భీష్మొ ఽహమ అస్మి భథ్రం తే థాసొ ఽసమి తవ సువ్రత
తవ సంథర్శనాథ ఏవ ముక్తొ ఽహం సర్వకిల్బిషైః
20 ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ భీష్మొ ధర్మభృతాం వరః
వాగ్యతః పరాఞ్జలిర భూత్వా తూష్ణీమ ఆసీథ యుధిష్ఠిర
21 తం థృష్ట్వా నియమేనాద సవాధ్యాయామ్నాయ కర్శితమ
భీష్మం కురు కులశ్రేష్ఠం మునిః పరీతమనాభవత
22 [పులస్త్య]
అనేన తవ ధర్మజ్ఞ పరశ్రయేణ థమేన చ
సత్యేన చ మహాభాగ తుష్టొ ఽసమి తవ సర్వశః
23 యస్యేథృశస తే ధర్మొ ఽయం పితృభక్త్యాశ్రితొ ఽనఘ
తేన పశ్యసి మాం పుత్ర పరీతిశ చాపి మమ తవయి
24 అమొఘథర్శీ భీష్మాహం బరూహి కిం కరవాణి తే
యథ వక్ష్యసి కురుశ్రేష్ఠ తస్య థాతాస్మి తే ఽనఘ
25 [భ]
పరీతే తవయి మహాభాగ సర్వలొకాభిపూజితే
కృతమ ఇత్య ఏవ మన్యే ఽహం యథ అహం థృష్టవాన పరభుమ
26 యథి తవ అహమ అనుగ్రాహ్యస తవ ధర్మభృతాం వర
వక్ష్యామి హృత్స్దం సంథేహం తన మే తవం వక్తుమ అర్హసి
27 అస్తి మే భగవన కశ చిత తీర్దేభ్యొ ధర్మసంశయః
తమ అహం శరొతుమ ఇచ్ఛామి పృదక సంకీర్తితం తవయా
28 పరథక్షిణం యః పృదివీం కరొత్య అమితవిక్రమ
కిం ఫలం తస్య విప్రర్షే తన మే బరూహి తపొధన
29 [ప]
హన్త తే ఽహం పరవక్ష్యామి యథ ఋషీణాం పరాయణమ
తథ ఏకాగ్రమనాస తాత శృణు తీర్దేషు యత ఫలమ
30 యస్య హస్తౌ చ పాథౌ చ మనశ చైవ సుసంయతమ
విథ్యా తపశ చ కీర్తిశ చ స తీర్దఫలమ అశ్నుతే
31 పరతిగ్రహాథ ఉపావృత్తః సంతుష్టొ నియతః శుచిః
అహం కారనివృత్తిశ చ స తీర్దఫలమ అశ్నుతే
32 అకల్కకొ నిరారమ్భొ లఘ్వ ఆహారొ జితేన్థ్రియః
విముక్తః సర్వథొషైర యః స తీర్దఫలమ అశ్నుతే
33 అక్రొధనశ చ రాజేన్థ్ర సత్యశీలొ థృఢవ్రతః
ఆత్మొపమశ చ భూతేషు స తీర్దఫలమ అశ్నుతే
34 ఋషిభిః కరతవః పరొక్తా వేథేష్వ ఇహ యదాక్రమమ
ఫలం చైవ యదాతత్త్వం పరేత్య చేహ చ సర్వశః
35 న తే శక్యా థరిథ్రేణ యజ్ఞాః పరాప్తుం మహీపతే
బహూపకరణా యజ్ఞా నానా సంభారవిస్తరాః
36 పరాప్యన్తే పార్దివైర ఏతే సమృథ్ధైర వా నరైః కవ చిత
నార్దాన్య ఊనొపకరణైర ఏకాత్మభిర అసంహతైః
37 యొ థరిథ్రైర అపి విధిః శక్యః పరాప్తుం నరేశ్వర
తుల్యొ యజ్ఞఫలైః పుణ్యైస తం నిబొధ యుధాం వర
38 ఋషీణాం పరమం గుహ్యమ ఇథం భరతసత్తమ
తీర్దాభిగమనం పుణ్యం యజ్ఞైర అపి విశిష్యతే
39 అనుపొష్య తరిరాత్రాణి తీర్దాన్య అనభిగమ్య చ
అథత్త్వా కాఞ్చనం గాశ చ థరిథ్రొ నామ జాయతే
40 అగ్నిష్టొమాథిభిర యజ్ఞైర ఇష్ట్వా విపులథక్షిణైః
న తత ఫలమ అవాప్నొతి తీర్దాభిగమనేన యత
41 నృలొకే థేవథేవస్య తీర్దం తరైలొక్యవిశ్రుతమ
పుష్కరం నామ విఖ్యాతం మహాభాగః సమావిశేత
42 థశకొటిసహస్రాణి తీర్దానాం వై మహీపతే
సాంనిధ్యం పుష్కరే యేషాం తరిసంధ్యం కురునన్థన
43 ఆథిత్యా వసవొ రుథ్రాః సాధ్యాశ చ స మరుథ్గణాః
గన్ధర్వాప్సరసశ చైవ నిత్యం సంనిహితా విభొ
44 యత్ర థేవాస తపస తప్త్వా థైత్యా బరహ్మర్షయస తదా
థివ్యయొగా మహారాజ పుణ్యేన మహతాన్వితాః
45 మనసాప్య అభికామస్య పుష్కరాణి మనస్వినః
పూయన్తే సర్వపాపాని నాకపృష్ఠే చ పూజ్యతే
46 తస్మింస తీర్దే మహాభాగ నిత్యమ ఏవ పితా మహః
ఉవాస పరమప్రీతొ థేవథానవ సంమ్మతః
47 పుష్కరేషు మహాభాగ థేవాః సర్షిపురొగమాః
సిథ్ధిం సమభిసంప్రాప్తాః పుణ్యేన మహతాన్వితాః
48 తత్రాభిషేకం యః కుర్యాత పితృథేవార్చనే రతః
అశ్వమేధం థశగుణం పరవథన్తి మనీషిణః
49 అప్య ఏకం భొజయేథ విప్రం పుష్కరారణ్యమ ఆశ్రితః
తేనాసౌ కర్మణా భీష్మ పరేత్య చేహ చ మొథతే
50 శాకమూలఫలైర వాపి యేన వర్తయతే సవయమ
తథ వై థథ్యాథ బరాహ్మణాయ శరథ్ధావాన అనసూయకః
తేనైవ పరాప్నుయాత పరాజ్ఞొ హయమేధ ఫలం నరః
51 బరాహ్మణః కషత్రియొ వైశ్యః శూథ్రొ వా రాజసత్తమ
న వియొనిం వరజన్త్య ఏతే సనాతాస తీర్దే మహాత్మనః
52 కార్తిక్యాం తు విశేషేణ యొ ఽభిగచ్ఛేత పుష్కరమ
ఫలం తత్రాక్షయం తస్య వర్ధతే భరతర్షభ
53 సాయంప్రాతః సమరేథ యస తు పుష్కరాణి కృతాఞ్జలిః
ఉపస్పృష్టం భవేత తేన సర్వతీర్దేషు భారత
పరాప్నుయాచ చ నరొ లొకాన బరహ్మణః సథనే ఽకషయాన
54 జన్మప్రభృతి యత పాపం సత్రియొ వా పురుషస్య వా
పుష్కరే సనాతమాత్రస్య సర్వమ ఏవ పరణశ్యతి
55 యదా సురాణాం సర్వేషామ ఆథిస తు మధుసూథనః
తదైవ పుష్కరం రాజంస తీర్దానామ ఆథిర ఉచ్యతే
56 ఉష్య థవాథశ వర్షాణి పుష్కరే నియతః శుచిః
కరతూన సర్వాన అవాప్నొతి బరహ్మలొకం చ గచ్ఛతి
57 యస తు వర్షశతం పూర్ణమ అగ్నిహొత్రమ ఉపాసతే
కార్తికీం వా వసేథ ఏకాం పుష్కరే సమమ ఏవ తత
58 పుష్కరం పుష్కరం గన్తుం థుష్కరం పుష్కరే తపః
థుష్కరం పుష్కరే థానం వస్తుం చైవ సుథుష్కరమ
59 ఉష్య థవాథశ రాత్రం తు నియతొ నియతాశనః
పరథక్షిణమ ఉపావృత్తొ జమ్బూ మార్గం సమావిశేత
60 జమ్బూ మార్గం సమావిశ్య థేవర్షిపితృసేవితమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి విష్ణులొకం చ గచ్ఛతి
61 తత్రొష్య రజనీః పఞ్చ షష్ఠ కాలక్షమీ నరః
న థుర్గతిమ అవాప్నొతి సిథ్ధిం పరాప్నొతి చొత్తమామ
62 జమ్బూ మార్గాథ ఉపావృత్తొ గచ్ఛేత తణ్డులికాశ్రమమ
న థుర్గతిమ అవాప్నొతి సవర్గలొకే చ పూజ్యతే
63 అగస్య సర ఆసాథ్య పితృథేవార్చనే రతః
తరిరాత్రొపొషితొ రాజన్న అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
64 శాకవృత్తిః ఫలైర వాపి కౌమారం విన్థతే పథమ
కణ్వాశ్రమం సమాసాథ్య శరీజుష్టం లొకపూజితమ
65 ధర్మారణ్యం హి తత పుణ్యమ ఆథ్యం చ భరతర్షభ
యత్ర పరవిష్టమాత్రొ వై పాపేభ్యొ విప్రముచ్యతే
66 అర్చయిత్వా పితౄన థేవాన నియతొ నియతాశనః
సర్వకామసమృథ్ధస్య యజ్ఞస్య ఫలమ అశ్నుతే
67 పరథక్షిణం తతః కృత్వా యయాతి పతనం వరజేత
హయమేధస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొతి తత్ర వై
68 మహాకాలం తతొ గచ్ఛేన నియతొ నియతాశనః
కొటితీర్దమ ఉపస్పృశ్య హయమేధ ఫలం లభేత
69 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ పుణ్యస్దానమ ఉమాపతేః
నామ్నా భథ్ర వటం నామ తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
70 తత్రాభిగమ్య చేశానం గొసహస్రఫలం లభేత
మహాథేవ పరసాథాచ చ గాణపత్యమ అవాప్నుయాత
71 నర్మథామ అద చాసాథ్య నథీం తరైలొక్యవిశ్రుతామ
తర్పయిత్వా పితౄన థేవాన అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
72 థక్షిణం సిన్ధుమ ఆసాథ్య బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి విమానం చాధిరొహతి
73 చర్మణ్వతీం సమాసాథ్య నియతొ నియతాశనః
రన్తి థేవాభ్యనుజ్ఞాతొ అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
74 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ హిమవత్సుతమ అర్బుథమ
పృదివ్యాం యత్ర వై ఛిథ్రం పూర్వమ ఆసీథ యుధిష్ఠిర
75 తత్రాశ్రమొ వసిష్ఠస్య తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
తత్రొష్య రజనీమ ఏకాం గొసహస్రఫలం లభేత
76 పిఙ్గా తీర్దమ ఉపస్పృశ్య బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
కపిలానాం నరవ్యాఘ్ర శతస్య ఫలమ అశ్నుతే
77 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ పరభాసం లొకవిశ్రుతమ
యత్ర సంనిహితొ నిత్యం సవయమ ఏవ హుతాశనః
థేవతానాం ముఖం వీర అనలొ ఽనిలసారదిః
78 తస్మింస తీర్దవరే సనాత్వా శుచిః పరయత మానసః
అగ్నిష్టొమాతిరాత్రాభ్యాం ఫలం పరాప్నొతి మానవః
79 తతొ గత్వా సరస్వత్యాః సాగరస్య చ సంగమే
గొసహస్రఫలం పరాప్య సవర్గలొకే మహీయతే
థీప్యమానొ ఽగనివన నిత్యం పరభయా భరతర్షభ
80 తరిరాత్రమ ఉషితస తత్ర తర్పయేత పితృథేవతాః
పరభాసతే యదా సొమొ అశ్వమేధం చ విన్థతి
81 వరథానం తతొ గచ్ఛేత తీర్దం భరతసత్తమ
విష్ణొర థుర్వాససా యత్ర వరొ థత్తొ యుధిష్ఠిర
82 వరథానే నరః సనాత్వా గొసహస్రఫలం లభేత
తతొ థవారవతీం గచ్ఛేన నియతొ నియతాశనః
పిణ్డారకే నరః సనాత్వా లభేథ బహుసువర్ణకమ
83 తస్మింస తీర్దే మహాభాగ పథ్మలక్షణలక్షితాః
అథ్యాపి ముథ్రా థృశ్యన్తే తథ అథ్భుతమ అరింథమ
84 తరిశూలాఙ్కాని పథ్మాని థృశ్యన్తే కురునన్థన
మహాథేవస్య సాంనిధ్యం తత్రైవ భరతర్షభ
85 సాగరస్య చ సిన్ధొశ చ సంగమం పరాప్య భారత
తీర్దే సలిలరాజస్య సనాత్వా పరయత మానసః
86 తర్పయిత్వా పితౄన థేవాన ఋషీంశ చ భరతర్షభ
పరాప్నొతి వారుణం లొకం థీప్యమానః సవతేజసా
87 శఙ్కుకర్ణేశ్వరం థేవమ అర్చయిత్వా యుధిష్ఠిర
అశ్వమేధం థశగుణం పరవథన్తి మనీషిణః
88 పరథక్షిణమ ఉపావృత్య గచ్ఛేత భరతర్షభ
తీర్దం కురు వరశ్రేష్ఠ తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
థృమీతి నామ్నా విఖ్యాతం సర్వపాపప్రమొచనమ
89 యత్ర బరహ్మాథయొ థేవా ఉపాసన్తే మహేశ్వరమ
తత్ర సనాత్వార్చయిత్వా చ రుథ్రం థేవగణైర వృతమ
జన్మప్రభృతి పాపాని కృతాని నుథతే నరః
90 థృమీ చాత్ర నరశ్రేష్ఠ సర్వథేవైర అభిష్టుతా
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర హయమేధమ అవాప్నుయాత
91 జిత్వా యత్ర మహాప్రాజ్ఞ విష్ణునా పరభ విష్ణునా
పురా శౌచం కృతం రాజన హత్వా థైవతకణ్టకాన
92 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ వసొర ధారామ అభిష్టుతామ
గమనాథ ఏవ తస్యాం హి హయమేధమ అవాప్నుయాత
93 సనాత్వా కురు వరశ్రేష్ఠ పరయతాత్మా తు మానవః
తర్ప్య థేవాన పితౄంశ చైవ విష్ణులొకే మహీయతే
94 తీర్దం చాత్ర పరం పుణ్యం వసూనాం భరతర్షభ
తత్ర సనాత్వా చ పీత్వా చ వసూనాం సంమతొ భవేత
95 సిన్ధూత్తమమ ఇతి ఖయాతం సర్వపాపప్రణాశనమ
తత్ర సనాత్వా నరశ్రేష్ఠ లభేథ బహుసువర్ణకమ
96 బరహ్మ తుఙ్గం సమాసాథ్య శుచిః పరయత మానసః
బరహ్మలొకమ అవాప్నొతి సుకృతీ విరజా నరః
97 కుమారికాణాం శక్రస్య తీర్దం సిథ్ధనిషేవితమ
తత్ర సనాత్వా నరః కషిప్రం శక్ర లొకమ అవాప్నుయాత
98 రేణుకాయాశ చ తత్రైవ తీర్దం థేవ నిషేవితమ
తత్ర సనాత్వా భవేథ విప్రొ విమలశ చన్థ్రమా యదా
99 అద పఞ్చనథం గత్వా నియతొ నియతాశనః
పఞ్చ యజ్ఞాన అవాప్నొతి కరమశొ యే ఽనుకీర్తితాః
100 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ భీమాయాః సదానమ ఉత్తమమ
తత్ర సనాత్వా తు యొన్యాం వై నరొ భరతసత్తమ
101 థేవ్యాః పుత్రొ భవేథ రాజంస తప్తకుణ్డలవిగ్రహః
గవాం శతసహస్రస్య ఫలం చైవాప్నుయాన మహత
102 గిరిముఞ్జం సమాసాథ్య తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
పితా మహం నమస్కృత్య గొసహస్రఫలం లభేత
103 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ విమలం తీర్దమ ఉత్తమమ
అథ్యాపి యత్ర థృశ్యన్తే మత్స్యాః సౌవర్ణరాజతాః
104 తత్ర సనాత్వా నరశ్రేష్ఠ వాజపేయమ అవాప్నుయాత
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా గచ్ఛేచ చ పరమాం గతిమ
105 తతొ గచ్ఛేత మలథాం తరిషు లొకేషు విశ్రుతామ
పశ్చిమాయాం తు సంధ్యాయామ ఉపస్పృశ్య యదావిధి
106 చరుం నరేన్థ్ర సప్తార్చేర యదాశక్తి నివేథయేత
పితౄణామ అక్షయం థానం పరవథన్తి మనీషిణః
107 గవాం శతసహస్రేణ రాజసూయ శతేన చ
అశ్వమేధ సహస్రేణ శరేయాన సప్తార్చిషశ చరుః
108 తతొ నివృత్తొ రాజేన్థ్ర వస్త్రా పథమ అదావిశేత
అభిగమ్య మహాథేవమ అశ్వమేధ ఫలం లభేత
109 మణిమన్తం సమాసాథ్య బరహ్మ చారీ సమాహితః
ఏకరాత్రొషితొ రాజన్న అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
110 అద గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర థేవికాం లొకవిశ్రుతామ
పరసూతిర యత్ర విప్రాణాం శరూయతే భరతర్షభ
111 తరిశూలపాణేః సదానం చ తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
థేవికాయాం నరః సనాత్వా సమభ్యర్చ్య మహేశ్వరమ
112 యదాశక్తి చరుం తత్ర నివేథ్య భరతర్షభ
సర్వకామసమృథ్ధస్య యజ్ఞస్య లభతే ఫలమ
113 కామాఖ్యం తత్ర రుథ్రస్య తీర్దం థేవర్షిసేవితమ
తత్ర సనాత్వా నరః కషిప్రం సిథ్ధిమ ఆప్నొతి భారత
114 యజనం యాజనం గత్వా తదైవ బరహ్మ వాలుకామ
పుష్పన్యాస ఉపస్పృశ్య న శొచేన మరణం తతః
115 అర్ధయొజనవిస్తారాం పఞ్చయొజనమ ఆయతామ
ఏతావథ థేవికామ ఆహుః పుణ్యాం థేవర్షిసేవితామ
116 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ థీర్ఘసత్రం యదాక్రమమ
యత్ర బరహ్మాథయొ థేవాః సిథ్ధాశ చ పరమర్షయః
థీర్ఘసత్రమ ఉపాసన్తే థక్షిణాభిర యతవ్రతాః
117 గమనాథ ఏవ రాజేన్థ్ర థీర్ఘసత్రమ అరింథమ
రాజసూయాశ్వమేధాభ్యాం ఫలం పరాప్నొతి మానవః
118 తతొ వినశనం గచ్ఛేన నియతొ నియతాశనః
గచ్ఛత్య అన్తర్హితా యత్ర మరు పృష్ఠే సరస్వతీ
చమసే చ శివొథ్భేథే నాగొథ్భేథే చ థృశ్యతే
119 సనాత్వా చ చమసొథ్భేథే అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
శివొథ్భేథే నరః సనాత్వా గొసహస్రఫలం లభేత
120 నాగొథ్భేథే నరః సనాత్వా నాగలొకమ అవాప్నుయాత
శశయానం చ రాజేన్థ్ర తీర్దమ ఆసాథ్య థుర్లభమ
శశరూపప్రతిఛన్నాః పుష్కరా యత్ర భారత
121 సరస్వత్యాం మహారాజ అను సంవత్సరం హి తే
సనాయన్తే భరతశ్రేష్ఠ వృత్తాం వై కార్తికీం సథా
122 తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర థయొతతే శశివత సథా
గొసహస్రపలం చైవ పరాప్నుయాథ భరతర్షభ
123 కుమార కొటిమ ఆసాథ్య నియతః కురునన్థన
తత్రాభిషేకం కుర్వీత పితృథేవార్చనే రతః
గవామయమ అవాప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
124 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ రుథ్ర కొటిం సమాహితః
పురా యత్ర మహారాజ ఋషికొటిః సమాహితా
పరహర్షేణ చ సంవిష్టా థేవ థర్శనకాఙ్క్షయా
125 అహం పూర్వమ అహం పూర్వం థరక్ష్యామి వృషభధ్వజమ
ఏవం సంప్రస్దితా రాజన్న ఋషయః కిల భారత
126 తతొ యొగేష్వరేణాపి యొగమ ఆస్దాయ భూపతే
తేషాం మన్యుప్రణాశార్దమ ఋషీణాం భావితాత్మనామ
127 సృష్టా కొటిస తు రుథ్రాణామ ఋషీణామ అగ్రతః సదితా
మయా పూర్వతరం థృష్ట ఇతి తే మేనిరే పృదక
128 తేషాం తుష్టొ మహాథేవ ఋషీణామ ఉగ్రతేజసామ
భక్త్యా పరమయా రాజన వరం తేషాం పరథిష్టవాన
అథ్య పరభృతి యుష్మాకం ధర్మవృథ్ధిర భవిష్యతి
129 తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర రుథ్ర కొట్యాం నరః శుచిః
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
130 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర సంగమం లొకవిశ్రుతమ
సరస్వత్యా మహాపుణ్యమ ఉపాసన్తే జనార్థనమ
131 యత్ర బరహ్మాథయొ థేవా ఋషయః సిథ్ధచారణాః
అభిగచ్ఛన్తి రాజేన్థ్ర చైత్రశుక్లచతుర్థశీమ
132 తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర విన్థేథ బహుసువర్ణకమ
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా బరహ్మలొకం చ గచ్ఛతి
133 ఋషీణాం యత్ర సత్రాణి సమాప్తాని నరాధిప
సత్రావసానమ ఆసాథ్య గొసహస్రఫలం లభేత