అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 81)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [పులస్త్య]
తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర కురుక్షేత్రమ అభిష్టుతమ
పాపేభ్యొ విప్రముచ్యన్తే తథ్గతాః సర్వజన్తవః
2 కురుక్షేత్రం గమిష్యామి కురుక్షేత్రే వసామ్య అహమ
య ఏవం సతతం బరూయాత సొ ఽపి పాపైః పరముచ్యతే
3 అత్ర మాసం వసేథ వీర సరస్వత్యాం యుధిష్ఠిర
యత్ర బరహ్మాథయొ థేవ ఋషయః సిథ్ధచారణాః
4 గన్ధర్వాప్సరసొ యక్షాః పన్నగాశ చ మహీపతే
బరహ్మ కషేత్రం మహాపుణ్యమ అభిగచ్ఛన్తి భారత
5 మనసాప్య అభికామస్య కురుక్షేత్రం యుధిష్ఠిర
పాపాణి విప్రణశ్యన్తి బరహ్మలొకం చ గచ్ఛతి
6 గత్వా హి శరథ్ధయా యుక్తః కురుక్షేత్రం కురూథ్వహ
రాజసూయాశ్వమేధాభ్యాం ఫలం పరాప్నొతి మానవః
7 తతొ మచక్రుకం రాజన థవారపాలం మహాబలమ
యక్షం సమభివాథ్యైవ గొసహస్రఫలం లభేత
8 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ విష్ణొర సదానమ అనుత్తమమ
సతతం నామ రాజేన్థ్ర యత్ర సంనిహితొ హరిః
9 తత్ర సనాత్వార్చయిత్వా చ తరిలొకప్రభవం హరిమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి విష్ణులొకం చ గచ్ఛతి
10 తతః పారిప్లవం గచ్ఛేత తీర్దం తరైలొక్యవిశ్రుతమ
అగ్నిష్టొమాతిరాత్రాభ్యాం ఫలం పరాప్నొతి మానవః
11 పృదివ్యాస తీర్దమ ఆసాథ్య గొసహస్రఫలం లభేత
తతః శాలూకినీం గత్వా తీర్దసేవీ నరాధిప
థశాశ్వమేధికే సనాత్వా తథ ఏవ లభతే ఫలమ
12 సర్పథర్వీం సమాసాథ్య నాగానాం తీర్దమ ఉత్తమమ
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి నాగలొకం చ విన్థతి
13 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ థవారపాలం తరన్తుకమ
తత్రొష్య రజనీమ ఏకాం గొసహస్రఫలం లభేత
14 తతః పఞ్చనథం గత్వా నియతొ నియతాశనః
కొటికీర్దమ ఉపస్పృశ్య హయమేధ ఫలం లభేత
అశ్వినొస తీర్దమ ఆసాథ్య రూపవాన అభిజాయతే
15 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ వారాహం తీర్దమ ఉత్తమమ
విష్ణుర వారాహ రూపేణ పూర్వం యత్ర సదితొ ఽభవత
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
16 తతొ జయన్త్యా రాజేన్థ్ర సొమతీర్దం సమావిశేత
సనాత్వా ఫలమ అవాప్నొతి రాజసూయస్య మానవః
17 ఏకహంసే నరః సనాత్వా గొసహస్రఫలం లభేత
కృతశౌచం సమాసాథ్య తీర్దసేవీ కురూథ్వహ
పుణ్డరీకమ అవాప్నొతి కృతశౌచొ భవేన నరః
18 తతొ ముఞ్జ వటం నామ మహాథేవస్య ధీమతః
తత్రొష్య రజనీమ ఏకాం గాణపత్యమ అవాప్నుయాత
19 తత్రైవ చ మహారాజ యక్షీ లొకపరిశ్రుతా
తాం చాభిగమ్య రాజేన్థ్ర పుణ్యాఁల లొకాన అవాప్నుయాత
20 కురుక్షేత్రస్య తథ్థ్వారం విశ్రుతం భరతర్షభ
పరథక్షిణమ ఉపావృత్య తీర్దసేవీ సమాహితః
21 సంమితే పుష్కరాణాం చ సనాత్వార్చ్య పితృథేవతాః
జామథగ్న్యేన రామేణ ఆహృతే వై మహాత్మనా
కృతకృత్యొ భవేథ రాజన్న అశ్వమేధం చ విన్థతి
22 తతొ రామహ్రథాన గచ్ఛేత తీర్దసేవీ నరాధిప
యత్ర రామేణ రాజేన్థ్ర తరసా థీప్తతేజసా
కషత్రమ ఉత్సాథ్య వీర్యేణ హరథాః పఞ్చ నివేశితాః
23 పూరయిత్వా నరవ్యాఘ్ర రుధిరేణేతి నః శరుతమ
పితరస తర్పితాః సర్వే తదైవ చ పితా మహాః
తతస తే పితరః పరీతా రామమ ఊచుర మహీపతే
24 రమ రామ మహాభాగ పరీతాః సమ తవ భార్గవ
అనయా పితృభక్త్యా చ విక్రమేణ చ తే విభొ
వరం వృణీష్వ భథ్రం తే కిమ ఇచ్ఛసి మహాథ్యుతే
25 ఏవమ ఉక్తః స రాజేన్థ్ర రామః పరహరతాం వరః
అబ్రవీత పరాఞ్జలిర వాక్యం పితౄన స గగనే సదితాన
26 భవన్తొ యథి మే పరీతా యథ్య అనుగ్రాహ్యతా మయి
పితృప్రసాథాథ ఇచ్ఛేయం తపసాప్యాయనం పునః
27 యచ చ రొషాభిభూతేన కషత్రమ ఉత్సాథితం మయా
తతశ చ పాపాన ముచ్యేయం యుష్మాకం తేజసా హయ అహమ
హరథాశ చ తీర్దభూతా మే భవేయుర భువి విశ్రుతాః
28 ఏతచ ఛరుత్వా శుభం వాక్యం రామస్య పితరస తథా
పరత్యూచుః పరమప్రీతా రామం హర్షసమన్వితాః
29 తపస తే వర్ధతాం భూయః పితృభక్త్యా విశేషతః
యచ చ రొషాభిభూతేన కషత్రమ ఉత్సాథితం తవయా
30 తతశ చ పాపాన ముక్తస తవం కర్మభిస తే చ పాతితాః
హరథాశ చ తవ తీర్దత్వం గమిష్యన్తి న సంశయః
31 హరథేష్వ ఏతేషు యః సనాత్వా పితౄన సంతర్పయిష్యతి
పితరస తస్య వై పరీతా థాస్యన్తి భువి థుర్లభమ
ఈప్సితం మనసః కామం సవర్గలొకం చ శాశ్వతమ
32 ఏవం థత్త్వా వరాన రాజన రామస్య పితరస తథా
ఆమన్త్ర్య భార్గవం పరీతాస తత్రైవాన్తర థధుస తథా
33 ఏవం రామహ్రథాః పుణ్యా భార్గవస్య మహాత్మనాః
సనాత్వా హరథేషు రామస్య బరహ్మ చారీ శుభవ్రతః
రామమ అభ్యర్చ్య రాజేన్థ్ర లభేథ బహుసువర్ణకమ
34 వంశమూలకమ ఆసాథ్య తీర్దసేవీ కురూథ్వహ
సవవంశమ ఉథ్ధరేథ రాజన సనాత్వా వై వంశమూలకే
35 కాయశొధనమ ఆసాథ్య తీర్దం భరతసత్తమ
శరీరశుథ్ధిః సనాతస్య తస్మింస తీర్దే న సంశయః
శుథ్ధథేహశ చ సంయాతి శుభాఁల లొకాన అనుత్తమాన
36 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర తీర్దం తరైలొక్యవిశ్రుతమ
లొకా యత్రొథ్ధృతాః పూర్వం విష్ణునా పరభ విష్ణునా
37 లొకొథ్ధారం సమాసాథ్య తీర్దం తరైలొక్యవిశ్రుతమ
సనాత్వా తీర్దవరే రాజఁల లొకాన ఉథ్ధరతే సవకాన
శరీతీర్దం చ సమాసాథ్య విన్థతే శరియమ ఉత్తమామ
38 కపిలా తీర్దమ ఆసాథ్య బరహ్మ చారీ సమాహితః
తత్ర సనాత్వార్చయిత్వా చ థైవతాని పితౄంస తదా
కపిలానాం సహస్రస్య ఫలం విన్థతి మానవః
39 సూర్యతీర్దం సమాసాథ్య సనాత్వా నియతమానసః
అర్చయిత్వా పితౄన థేవాన ఉపవాసపరాయణః
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి సూర్యలొకం చ గచ్ఛతి
40 గమాం భవనమ ఆసాథ్య తీర్దసేవీ యదాక్రమమ
తత్రాభిషేకం కుర్వాణొ గొసహస్రఫలం లభేత
41 శఙ్ఖినీం తత్ర ఆసాథ్య తీర్దసేవీ కురూథ్వహ
థేవ్యాస తీర్దే నరః సనాత్వా లభతే రూపమ ఉత్తమమ
42 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర థవారపాలమ అరన్తుకమ
తస్య తీర్దం సరస్వత్యాం యక్షేన్థ్రస్య మహాత్మనాః
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన్న అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
43 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ బరహ్మావర్తం నరాధిప
బరహ్మావర్తే నరః సనాత్వా బరహ్మలొకమ అవాప్నుయాత
44 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ సుతీర్దకమ అనుత్తమమ
యత్ర సంనిహితా నిత్యం పితరొ థైవతైః సహ
45 తత్రాభిషేకం కుర్వీత పితృథేవార్చనే రతః
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి పితృలొకం చ గచ్ఛతి
46 తతొ ఽమబువశ్యం ధర్మజ్ఞ సమాసాథ్య యదాక్రమమ
కొశేశ్వరస్య తీర్దేషు సనాత్వా భరతసత్తమ
సర్వవ్యాధివినిర్ముక్తొ బరహ్మలొకే మహీయతే
47 మాతృతీర్దం చ తత్రైవ యత్ర సనాతస్య భారత
పరజా వివర్ధతే రాజన్న అనన్తాం చాశ్నుతే శరియమ
48 తతః శీతవనం గచ్ఛేన నియతొ నియతాశనః
తీర్దం తత్ర మహారాజ మహథ అన్యత్ర థుర్లభమ
49 పునాతి థర్శనాథ ఏవ థణ్డేనైకం నరాధిప
కేశాన అభ్యుక్ష్య వై తస్మిన పూతొ భవతి భారత
50 తీర్దం తత్ర మహారాజ శవానలొమాపహం సమృతమ
యతవిప్రా నరవ్యాఘ్ర విథ్వాంసస తీర్దతత్పరాః
51 శవానలొమాపనయనే తీర్దే భరతసత్తమ
పరాణాయామైర నిర్హరన్తి శవలొమాని థవిజొత్తమాః
52 పూతాత్మానశ చ రాజేన్థ్ర పరయాన్తి పరమాం గతిమ
థశాశ్వమేధికం చైవ తస్మింస తీర్దే మహీపతే
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర గచ్ఛేత పరమాం గతిమ
53 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర మానుషం లొకవిశ్రుతమ
యత్ర కృష్ణమృగా రాజన వయాధేన పరిపీడితాః
అవగాహ్య తస్మిన సరసి మానుషత్వమ ఉపాగతాః
54 తస్మింస తీర్దే నరః సనాత్వా బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా సవర్గలొకే మహీయతే
55 మానుషస్య తు పూర్వేణ కరొశమాత్రే మహీపతే
ఆపగా నామ విఖ్యాతా నథీ సిథ్ధనిషేవితా
56 శయామాక భొజనం తత్ర యః పరయచ్ఛతి మానవః
థేవాన పితౄంశ చ ఉథ్థిశ్య తస్య ధర్మఫలం మహత
ఏకస్మిన భొజితే విప్రే కొటిర భవతి భొజితా
57 తత్ర సనాత్వార్చయిత్వా చ థైవతాని పితౄంస తదా
ఉషిత్వా రజనీమ ఏకామ అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
58 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర బరహ్మణః సదానమ ఉత్తమమ
బరహ్మొథుమ్బరమ ఇత్య ఏవ పరకాశం భువి భారత
59 తత్ర సప్తర్షికుణ్డేషు సనాతస్య కురుపుంగవ
కేథారే చైవ రాజేన్థ్ర కపిష్ఠల మహాత్మనాః
60 బరహ్మాణమ అభిగమ్యాద శుచిః పరయత మానసః
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా బరహ్మలొకం పరపథ్యతే
61 కపిష్ఠలస్య కేథారం సమాసాథ్య సుథుర్లభమ
అన్తర్ధానమ అవాప్నొతి తపసా థగ్ధకిల్బిషః
62 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర సరకం లొకవిశ్రుతమ
కృష్ణపక్షే చతుర్థశ్యామ అభిగమ్య వృషధ్వజమ
లభతే సర్వకామాన హి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
63 తిస్రః కొట్యస తు తీర్దానాం సరకే కురునన్థన
రుథ్ర కొటిస తదా కూపే హరథేషు చ మహీపతే
ఇలాస్పథం చ తత్రైవ తీర్దం భరతసత్తమ
64 తత్ర సనాత్వార్చయిత్వా చ పితౄన థేవాంశ చ భారత
న థుర్గతిమ అవాప్నొతి వాజపేయం చ విన్థతి
65 కింథానే చ నరః సనాత్వా కింజప్యే చ మహీపతే
అప్రమేయమ అవాప్నొతి థానం జప్యం చ భారత
66 కలశ్యాం చాప్య ఉపస్పృశ్య శరథ్థధానొ జితేన్థ్రియః
అగ్నిష్టొమస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొతి మానవః
67 సరకస్య తు పూర్వేణ నారథస్య మహాత్మనాః
తీర్దం కురు వరశ్రేష్ఠ అనాజన్మేతి విశ్రుతమ
68 తత్ర తీర్దే నరః సనాత్వా పరాణాంశ చొత్సృజ్య భారత
నారథేనాభ్యనుజ్ఞాతొ లొకాన పరాప్నొతి థుర్లభాన
69 శుక్లపక్షే థశమ్యాం తు పుణ్డరీకం సమావిశేత
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన పుణ్డరీకఫలం లభేత
70 తతస తరివిష్టపం గచ్ఛేత తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
తత్ర వైతరణీ పుణ్యా నథీ పాపప్రమొచనీ
71 తత్ర సనాత్వార్చయిత్వా చ శూలపాణిం వృషధ్వజమ
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా గచ్ఛేత పరమాం గతిమ
72 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర ఫలకీ వనమ ఉత్తమమ
యత్ర థేవాః సథా రాజన ఫలకీ వనమ ఆశ్రితాః
తపశ చరన్తి విపులం బహువర్షసహస్రకమ
73 థృషథ్వత్యాం నరః సనాత్వా తర్పయిత్వా చ థేవతాః
అగ్నిష్టొమాతిరాత్రాభ్యాం ఫలం విన్థతి భారత
74 తీర్దే చ సర్వథేవానాం సనాత్వా భరతసత్తమ
గొసహస్రస్య రాజేన్థ్ర ఫలం పరాప్నొతి మానవః
75 పాణిఖాతే నరః సనాత్వా తర్పయిత్వా చ థేవతాః
రాజసూయమ అవాప్నొతి ఋషిలొకం చ గచ్ఛతి
76 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర మిశ్రకం తీర్దమ ఉత్తమమ
తత్ర తీర్దాని రాజేన్థ్ర మిశ్రితాని మహాత్మనా
77 వయాసేన నృపశార్థూల థవిజార్దమ ఇతి నః శరుతమ
సర్వతీర్దేషు స సనాతి మిశ్రకే సనాతి యొ నరః
78 తతొ వయాస వనం గచ్ఛేన నియతొ నియతాశనః
మనొజవే నరః సనాత్వా గొసహస్రఫలం లభేత
79 గత్వా మధు వటీం చాపి థేవ్యాస తీర్దం నరః శుచిః
తత్ర సనాత్వార్చయేథ థేవాన పితౄంశ చ పరయతః శుచిః
స థేవ్యా సమనుజ్ఞాతొ గొసహస్రఫలం లభేత
80 కౌశిక్యాః సంగమే యస తు థృషథ్వత్యాశ చ భారత
సనాతి వై నియతాహారః సర్వపాపైః పరముచ్యతే
81 తతొ వయాస సదలీ నామ యత్ర వయాసేన ధీమతా
పుత్రశొకాభితప్తేన థేహత్యాగార్ద నిశ్చయః
82 కృతొ థేవైశ చ రాజేన్థ్ర పునర ఉత్దాపితస తథా
అభిగమ్య సదలీం తస్య గొసహస్రఫలం లభేత
83 కిం థత్తం కూపమ ఆసాథ్య తిలప్రస్దం పరథాయ చ
గచ్ఛేత పరమాం సిథ్ధిమ ఋణైర ముక్తః కురూథ్వహ
84 అహశ చ సుథినం చైవ థవే తీర్దే చ సుథుర్లభే
తయొః సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర సూర్యలొకమ అవాప్నుయాత
85 మృగధూమం తతొ గచ్ఛేత తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
తత్ర గఙ్గా హరథే సనాత్వా సమభ్యర్చ్య చ మానవః
శూలపాణిం మహాథేవమ అశ్వమేధ ఫలం లభేత
86 థేవ తీర్దే నరః సనాత్వా గొసహస్రఫలం లభేత
అద వామనకం గచ్ఛేత తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
87 తత్ర విష్ణుపథే సనాత్వా అర్చయిత్వా చ వామనమ
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా విష్ణులొకమ అవాప్నుయాత
88 కులమ్పునే నరః సనాత్వా పునాతి సవకులం నరః
పవనస్య హరథం గత్వా మరుతాం తీర్దమ ఉత్తమమ
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర వాయులొకే మహీయతే
89 అమరాణాం హరథే సనాత్వా అమరేషు నరాధిప
అమరాణాం పరభావేన సవర్గలొకే మహీయతే
90 శాలిహొత్రస్య రాజేన్థ్ర శాలిశూర్పే యదావిధి
సనాత్వా నరవరశ్రేష్ఠ గొసహస్రఫలం లభేత
91 శరీకుఞ్జం చ సరస్వత్యాం తీర్దం భరతసత్తమ
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన్న అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
92 తతొ నైమిష కుఞ్జం చ సమాసాథ్య కురూథ్వహ
ఋషయః కిల రాజేన్థ్ర నైమిషేయాస తపొధనాః
తీర్దయాత్రాం పురస్కృత్య కురుక్షేత్రం గతాః పురా
93 తతః కుఞ్జః సరస్వత్యాం కృతొ భరతసత్తమ
ఋషీణామ అవకాశః సయాథ యదా తుష్టికరొ మహాన
94 తస్మిన కుఞ్జే నరః సనాత్వా గొసహస్రఫలం లభేత
కన్యా తీర్దే నరః సనాత్వా అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
95 తతొ గచ్ఛేన నరవ్యాఘ్ర బరహ్మణః సదానమ ఉత్తమమ
తత్ర వర్ణావరః సనాత్వా బరాహ్మణ్యం లభతే నరః
బరాహ్మణశ చ విశుథ్ధాత్మా గచ్ఛేత పరమాం గతిమ
96 తతొ గచ్ఛేన నరశ్రేష్ఠ సొమతీర్దమ అనుత్తమమ
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన సొమలొకమ అవాప్నుయాత
97 సప్త సారస్వతం తీర్దం తతొ గచ్ఛేన నరాధిప
యత్ర మఙ్కణకః సిథ్ధొ మహర్షిర లొకవిశ్రుతః
98 పురా మఙ్కణకొ రాజన కుశాగ్రేణేతి నః శరుతమ
కషతః కిల కరే రాజంస తస్య శాకరసొ ఽసరవత
99 స వై శాకరసం థృష్ట్వా హర్షావిష్టొ మహాతపాః
పరనృత్తః కిల విప్రర్షిర విస్మయొత్ఫుల్లలొచనః
100 తతస తస్మిన పరనృత్తే వై సదావరం జఙ్గమం చ యత
పరనృత్తమ ఉభయం వీర తేజసా తస్య మొహితమ
101 బరహ్మాథిభిః సురై రాజన్న ఋషిభిశ చ తపొధనైః
విజ్ఞప్తొ వై మహాథేవ ఋషేర అర్దే నరాధిప
నాయం నృత్యేథ యదా థేవ తదా తవం కర్తుమ అర్హసి
102 తతః పరనృత్తమ ఆసాథ్య హర్షావిష్టేన చేతసా
సురాణాం హితకామార్దమ ఋషిం థేవొ ఽభయభాషత
103 అహొ మహర్షే ధర్మజ్ఞ కిమర్దం నృత్యతే భవాన
హర్షస్దానం కిమర్దం వా తవాథ్య మునిపుంగవ
104 [రసి]
కిం న పశ్యసి మే థేవకరాచ ఛాక రసం సరుతమ
యం థృష్ట్వాహం పరనృత్తొ వై హర్షేణ మహతాన్వితః
105 [పులస్త్య]
తం పరహస్యాబ్రవీథ థేవొ మునిం రాగేణ మొహితమ
అహం వై విస్మయం విప్ర న గచ్ఛామీతి పశ్య మామ
106 ఏవమ ఉక్త్వా నరశ్రేష్ఠ మహాథేవేన ధీమతా
అఙ్గుల్యగ్రేణ రాజేన్థ్ర సవాఙ్గుష్ఠస తాడితొ ఽనఘ
107 తతొ భస్మ కషతాథ రాజన నిర్గతం హిమసంనిభమ
తథ థృష్ట్వా వరీడితొ రాజన స మునిః పాథయొర గతః
108 నాన్యం థేవమ అహం మన్యే రుథ్రాత పరతరం మహత
సురాసురస్య జగతొ గతిస తవమ అసి శూలధృక
109 తవయా సృష్టమ ఇథం విశ్వం తరైలొక్యం స చరాచరమ
తవామ ఏవ భగవన సర్వే పరవిశన్తి యుగక్షయే
110 థేవైర అపి న శక్యస తవం పరిజ్ఞాతుం కుతొ మయా
తవయి సర్వే చ థృశ్యన్తే సురా బరహ్మాథయొ ఽనఘ
111 సర్వస తవమ అసి లొకానాం కర్తా కారయితా చ హ
తవత్ప్రసాథాత సురాః సర్వే మొథన్తీహాకుతొ భయాః
ఏవం సతుత్వా మహాథేవం స ఋషిః పరణతొ ఽభవత
112 [రసి]
తవత్ప్రసాథాన మహాథేవ తపొ మే న కషరేత వై
113 [పులస్త్య]
తతొ థేవః పరహృష్టాత్మా బరహ్మర్షిమ ఇథమ అబ్రవీత
తపస తే వర్ధతాం విప్ర మత్ప్రసాథాత సహస్రధా
114 ఆశ్రమే చేహ వత్స్యామి తవయా సార్ధం మహామునే
సప్త సారస్వతే సనాత్వా అర్చయిష్యన్తి యే తు మామ
115 న తేషాం థుర్లభం కిం చిథ ఇహ లొకే పరత్ర చ
సారస్వతం చ తే లొకం గమిష్యన్తి న సంశయః
116 తతస తవ ఔశనసం గచ్ఛేత తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
యత్ర బరహ్మాథయొ థేవా ఋషయశ చ తపొధనాః
117 కార్తికేయశ చ భగవాంస తరిసంధ్యం కిల భారత
సాంనిధ్యమ అకరొత తత్ర భార్గవ పరియకామ్యయా
118 కపాలమొచనం తీర్దం సర్వపాపప్రమొచనమ
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర సర్వపాపైః పరముచ్యతే
119 అగ్నితీర్దం తతొ గచ్ఛేత తత్ర సనాత్వా నరర్షభ
అగ్నిలొకమ అవాప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
120 విశ్వా మిత్రస్య తత్రైవ తీర్దం భరతసత్తమ
తత్ర సనాత్వా మహారాజ బరాహ్మణ్యమ అభిజాయతే
121 బరహ్మయొనిం సమాసాథ్య శుచిః పరయత మానసః
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర బరహ్మలొకం పరపథ్యతే
పునాత్య ఆ సప్తమం చైవ కులం నాస్త్య అత్ర సంశయః
122 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర తీర్దం తరైలొక్యవిశ్రుతమ
పృదూథకమ ఇతి ఖయాతం కార్తికేయస్య వై నృప
తత్రాభిషేకం కుర్వీత పితృథేవార్చనే రతః
123 అజ్ఞానాజ జఞానతొ వాపి సత్రియా వా పురుషేణ వా
యత కిం చిథ అశుభం కర్మకృతం మానుషబుథ్ధినా
124 తత సర్వం నశ్యతే తస్య సనాతమాత్రస్య భారత
అశ్వమేధ ఫలం చాపి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
125 పుణ్యమ ఆహుః కురుక్షేత్రం కురుక్షేత్రాత సరస్వతీమ
సరస్వత్యాశ చ తీర్దాని తీర్దేభ్యశ చ పృదూథకమ
126 ఉత్తమే సర్వతీర్దానాం యస తయజేథ ఆత్మనస తనుమ
పృదూథకే జప్యపరొ నైనం శవొ మరణం తపేత
127 గీతం సనత కుమారేణ వయాసేన చ మహాత్మనా
వేథే చ నియతం రాజన అభిగచ్ఛేత పృదూథకమ
128 పృదూథకాత పుణ్యతమం నాన్యత తీర్దం నరొత్తమ
ఏతన మేధ్యం పవిత్రం చ పావనం చ న సంశయః
129 తత్ర సనాత్వా థివం యాన్తి అపి పాపకృతొ జనాః
పృదూథకే నరశ్రేష్ఠ పరాహుర ఏవం మనీషిణః
130 మధుస్రవం చ తత్రైవ తీర్దం భరతసత్తమ
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన గొసహస్రఫలం లభేత
131 తతొ గచ్ఛేన నరశ్రేష్ఠ తీర్దం థేవ్యా యదాక్రమమ
సరస్వత్యారుణాయాశ చ సంగమం లొకవిశ్రుతమ
132 తరిరాత్రొపొషితః సనాత్వా ముచ్యతే బరహ్మహత్యయా
అగ్నిష్టొమాతిరాత్రాభ్యాం ఫలం విన్థతి మానవః
133 ఆ సప్తమం కులం చైవ పునాతి భరతర్షభ
అవతీర్ణం చ తత్రైవ తీర్దం కురుకులొథ్వహ
విప్రాణామ అనుకమ్పార్దం థర్భిణా నిర్మితం పురా
134 వరతొపనయనాభ్యాం వా ఉపవాసేన వా థవిజః
కరియా మన్త్రైశ చ సంయుక్తొ బరాహ్మణః సయాన న సంశయః
135 కరియా మన్త్రవిహీనొ ఽపి తత్ర సనాత్వా నరర్షభ
చీర్ణ వరతొ భవేథ విప్రొ థృష్టమ ఏతత పురాతనే
136 సముథ్రాశ చాపి చత్వారః సమానీతాశ చ థర్భిణా
యేషు సనాతొ నరవ్యాఘ్ర న థుర్గతిమ అవాప్నుయాత
ఫలాని గొసహస్రాణాం చతుర్ణాం విన్థతే చ సః
137 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర తీర్దం శతసహస్రకమ
సాహస్రకం చ తత్రైవ థవే తీర్దే లొకవిశ్రుతే
138 ఉభయొర హి నరః సనాత్వా గొసహస్రఫలం భవేత
థానం వాప్య ఉపవాసొ వా సహస్రగుణితం భవేత
139 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర రేణుకా తీర్దమ ఉత్తమమ
తత్రాభిషేకం కుర్వీత పితృథేవార్చనే రతః
సరవ పాపవిశుథ్ధాత్మా అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
140 విమొచనమ ఉపస్పృశ్య జితమన్యుర జితేన్థ్రియః
పరతిగ్రహ కృతైర థొషైర సర్వైః స పరిముచ్యతే
141 తతః పఞ్చ వటం గత్వా బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
పుణ్యేన మహతా యుక్తః సతాం లొకే మహీయతే
142 యత్ర యొగేశ్వరః సదాణుః సవయమ ఏవ వృషధ్వజః
తమ అర్చయిత్వా థేవేశం గమనాథ ఏవ సిధ్యతి
143 ఔజసం వరుణం తీర్దం థీప్యతే సవేన తేజసా
యత్ర బరహ్మాథిభిర థేవైర ఋషిభిశ చ తపొధనైః
సేనాపత్యేన థేవానామ అభిషిక్తొ గుహస తథా
144 ఔజసస్య తు పూర్వేణ కురు తీర్దం కురూథ్వహ
కురు తీర్దే నరః సనాత్వా బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా కురు లొకం పరపథ్యతే
145 సవర్గథ్వారం తతొ గచ్ఛేన నియతొ నియతాశనః
సవర్గలొకమ అవాప్నొతి బరహ్మలొకం చ గచ్ఛతి
146 తతొ గచ్ఛేథ అనరకం తీర్దసేవీ నరాధిప
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన న థుర్గతిమ ఇవాప్నుయాత
147 తత్ర బరహ్మా సవయం నిత్యం థేవైః సహ మహీపతే
అన్వాస్యతే నరశ్రేష్ఠ నారాయణ పురొగమైః
148 సాంనిధ్యం చైవ రాజేన్థ్ర రుథ్ర పత్న్యాః కురూథ్వహ
అభిగమ్య చ తాం థేవీం న థుర్గతిమ అవాప్నుయాత
149 తత్రైవ చ మహారాజ విశ్వేశ్వరమ ఉమాపతిమ
అభిగమ్య మహాథేవం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః
150 నారాయణం చాభిగమ్య పథ్మనాభమ అరింథమమ
శొభమానొ మహారాజ విష్ణులొకం పరపథ్యతే
151 తీర్దే తు సర్వథేవానాం సనాతః స పురుషర్షభ
సర్వథుఃఖైః పరిత్యక్తొ థయొతతే శశివత సథా
152 తతః సవస్తి పురం గచ్ఛేత తీర్దసేవీ నరాధిప
పావనం తీర్దమ ఆసాథ్య తర్పయేత పితృథేవతాః
అగ్నిష్టొమస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొతి మానవః
153 గఙ్గా హరథశ చ తత్రైవ కూపశ చ భరతర్షభ
తిస్రః కొట్యస తు తీర్దానాం తస్మిన కూపే మహీపతే
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన సవర్గలొకం పరపథ్యతే
154 ఆపగాయాం నరః సనాత్వా అర్చయిత్వా మహేశ్వరమ
గాణపత్యమ అవాప్నొతి కులం చొథ్ధరతే సవకమ
155 తతః సదాణువటం గచ్ఛేత తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
తత్ర సనాత్వా సదితొ రాత్రిం రుథ్ర లొకమ అవాప్నుయాత
156 బథరీ పాచనం గచ్ఛేథ వసిష్ఠస్యాశ్రమం తతః
బథరం భక్షయేత తత్ర తరిరాత్రొపొషితొ నరః
157 సమ్యగ థవాథశ వర్షాణి బథరాన భక్షయేత తు యః
తరిరాత్రొపొషితశ చైవ భవేత తుల్యొ నరాధిప
158 ఇన్థ్ర మార్గం సమాసాథ్య తీర్దసేవీ నరాధిప
అహొరాత్రొపవాసేన శక్ర లొకే మహీయతే
159 ఏకరాత్రం సమాసాథ్య ఏకరాత్రొషితొ నరః
నియతః సత్యవాథీ చ బరహ్మలొకే మహీయతే
160 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ తీర్దం తరైలొక్యవిశ్రుతమ
ఆథిత్యస్యాశ్రమొ యత్ర తేజొరాశేర మహాత్మనాః
161 తస్మింస తీర్దే నరః సనాత్వా పూజయిత్వా విభావసుమ
ఆథిత్యలొకం వరజతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
162 సొమతీర్దే నరః సనాత్వా తీర్దసేవీ కురూథ్వహ
సొమలొకమ అవాప్నొతి నరొ నాస్త్య అత్ర సంశయః
163 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ థధీచస్య మహాత్మనాః
తీర్దం పుణ్యతమం రాజన పావనం లొకవిశ్రుతమ
164 యత్ర సారస్వతొ రాజన సొ ఽఙగిరాస తపసొ నిధిః
తస్మింస తీర్దే నరః సనాత్వా వాజపేయఫలం లభేత
సారస్వతీం గతిం చైవ లభతే నాత్ర సంశయః
165 తతః కన్యాశ్రమం గచ్ఛేన నియతొ బరహ్మచర్యవాన
తరిరాత్రొపొషితొ రాజన్న ఉపవాసపరాయణః
లభేత కన్యాశతం థివ్యం బరహ్మలొకం చ గచ్ఛతి
166 యత్ర బరహ్మాథయొ థేవా ఋషయశ చ తపొధనాః
మాసి మాసి సమాయాన్తి పుణ్యేన మహతాన్వితాః
167 సంనిహిత్యామ ఉపస్పృశ్య రాహుగ్రస్తే థివాకరే
అశ్వమేధ శతం తేన ఇష్టం భవతి శాశ్వతమ
168 పృదివ్యాం యాని తీర్దాని అన్తరిక్షచరాణి చ
నథ్యొ నథాస తడాగాశ చ సర్వప్రస్రవణాని చ
169 ఉథపానాశ చ వప్రాశ చ పుణ్యాన్య ఆయతనాని చ
మాసి మాసి సమాయాన్తి సంనిహిత్యాం న సంశయః
170 యత కిం చిథ థుష్కృతం కర్మ సత్రియా వా పురుషస్య వా
సనాతమాత్రస్య తత సర్వం నశ్యతే నాత్ర సంశయః
పథ్మవర్ణేన యానేన బరహ్మలొకం స గచ్ఛతి
171 అభివాథ్య తతొ యక్షం థవారపాలమ అరన్తుకమ
కొటిరూపమ ఉపస్పృశ్య లభేథ బహుసువర్ణకమ
172 గఙ్గా హరథశ చ తత్రైవ తీర్దం భరతసత్తమ
తత్ర సనాతస తు ధర్మజ్ఞ బరహ్మ చారీ సమాహితః
రాజసూయాశ్వమేధాభ్యాం ఫలం విన్థతి శాశ్వతమ
173 పృదివ్యాం నైమిషం పుణ్యమ అన్తరిక్షే చ పుష్కరమ
తరయాణామ అపి లొకానాం కురుక్షేత్రం విశిష్యతే
174 పాంసవొ ఽపి కురుక్షేత్రే వాయునా సముథీరితాః
అపి థుష్కృతకర్మాణం నయన్తి పరమాం గతిమ
175 థక్షిణేన సరస్వత్యా ఉత్తరేణ థృషథ్వతీమ
యే వసన్తి కురుక్షేత్రే తే వసన్తి తరివిష్టపే
176 కురుక్షేత్రం గమిష్యామి కురుక్షేత్రే వసామ్య అహమ
అప్య ఏకాం వాచమ ఉత్సృజ్య సర్వపాపైః పరముచ్యతే
177 బరహ్మ వేథీ కురుక్షేత్రం పుణ్యం బరహ్మర్షిసేవితమ
తథావసన్తి యే రాజన న తే శొచ్యాః కదం చన
178 తరన్తుకారన్తుకయొర యథ అన్తరం; రామహ్రథానాం చ మచక్రుకస్య
ఏతత కురుక్షేత్రసమన్తపఞ్చకం; పితా మహస్యొత్తర వేథిర ఉచ్యతే