అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 79)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
భగవన కామ్యకాత పార్దే గతే మే పరపితా మహే
పాణ్డవాః కిమ అకుర్వన్త తమ ఋతే సవ్యసాచినమ
2 స హి తేషాం మహేష్వాసొ గతిర ఆసీథ అనీకజిత
ఆథిత్యానాం యదా విష్ణుస తదైవ పరతిభాతి మే
3 తేనేన్థ్ర సమవీర్యేణ సంగ్రామేష్వ అనివర్తినా
వినా భూతా వనే వీరాః కదమ ఆసన పితా మహాః
4 [వ]
గతే తు కామ్యకాత తాత పాణ్డవే సవ్యసాచిని
బభూవుః కౌరవేయాస తే థుఃఖశొకపరాయణాః
5 ఆక్షిప్త సూత్రా మణయశ ఛిన్నపక్షా ఇవ థవిజాః
అప్రీత మనసః సర్వే బభూవుర అద పాణ్డవాః
6 వనం చ తథ అభూత తేన హీనమ అక్లిష్టకర్మణా
కువేరేణ యదా హీనం వనం చైత్రరదం తదా
7 తమ ఋతే పురుషవ్యాఘ్రం పాణ్డవా జనమేజయ
ముథమ అప్రాప్నువన్తొ వై కామ్యకే నయవసంస తథా
8 బరాహ్మణార్దే పరాక్రాన్తాః శుథ్ధైర బాణైర మహారదాః
నిఘ్నన్తొ భరతశ్రేష్ఠ మేధ్యాన బహువిధాన మృగాన
9 నిత్యం హి పురుషవ్యాఘ్రా వన్యాహారమ అరింథమాః
విప్రసృత్య సమాహృత్య బరాహ్మణేభ్యొ నయవేథయన
10 ఏవం తే నయవసంస తత్ర సొత్కణ్ఠాః పురుషర్షభాః
అహృష్ట మనసః సర్వే గతే రాజన ధనంజయే
11 అద విప్రొషితం వీరం పాఞ్చాలీ మధ్యమం పతిమ
సమరన్తీ పాణ్డవశ్రేష్ఠమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
12 యొ ఽరజునేనార్జునస తుల్యొ థవిబాహుర బహు బాహునా
తమ ఋతే పాణ్డవశ్రేష్ఠం వనం న పరతిభాతి మే
శూన్యామ ఇవ చ పశ్యామి తత్ర తత్ర మహీమ ఇమామ
13 బహ్వాశ్చర్యమ ఇథం చాపి వనం కుసుమితథ్రుమమ
న తదా రమణీయం మే తమ ఋతే సవ్యసాచినమ
14 నీలామ్బుథసమప్రఖ్యం మత్తమాతఙ్గవిక్రమమ
తమ ఋతే పుణ్డరీకాక్షం కామ్యకం నాతిభాతి మే
15 యస్య సమ ధనుషొ ఘొషః శరూయతే ఽశనినిస్వనః
న లభే శర్మ తం రాజన సమరన్తీ సవ్యసాచినమ
16 తదా లాలప్యమానాం తాం నిశమ్య పరవీరహా
భీమసేనొ మహారాజ థరౌపథీమ ఇథమ అబ్రవీత
17 మనః పరీతికరం భథ్రే యథ బరవీషి సుమధ్యమే
తన మే పరీణాతి హృథయమ అమృతప్రాశనొపమమ
18 యస్య థీర్ఘౌ సమౌ పీనౌ భుజౌ పరిఘసంనిభౌ
మౌర్వీ కృతకిణౌ వృత్తౌ ఖడ్గాయుధ గథాధరౌ
19 నిష్కాఙ్గథకృతాపీడౌ పఞ్చశీర్షావ ఇవొరగౌ
తమ ఋతే పురుషవ్యాఘ్రం నష్టసూర్యమ ఇథం వనమ
20 యమ ఆశ్రిత్య మహాబాహుం పాఞ్చాలాః కురవస తదా
సురాణామ అపి యత్తానాం పృతనాసు న బిభ్యతి
21 యస్య బాహూ సమాశ్రిత్య వయం సర్వే మహాత్మనాః
మన్యామహే జితాన ఆజౌ పరాన పరాప్తాం చ మేథినీమ
22 తమ ఋతే ఫల్గునం వీరం న లభే కామ్యకే ధృతిమ
శూన్యామ ఇవ చ పశ్యామి తత్ర తత్ర మహీమ ఇమామ
23 [నకుల]
య ఉథీచీం థిశం గత్వా జిత్వా యుధి మహాబలాన
గన్ధర్వముఖ్యాఞ శతశొ హయాఁల లేభే స వాసవిః
24 రాజంస తిత్తిరి కల్మాషాఞ శరీమాన అనిలరంహసః
పరాథాథ భరాత్రే పరియః పరేమ్నా రాజసూయే మహాక్రతౌ
25 తమ ఋతే భీమధన్వానం భీమాథ అవరజం వనే
కామయే కామ్యకే వాసం నేథానీమ అమరొపమమ
26 [సహథేవ]
యొ ధనాని చ కన్యాశ చ యుధి జిత్వా మహారదాన
ఆజహార పురా రాజ్ఞే రాజసూయే మహాక్రతౌ
27 యః సమేతాన మృధే జిత్వా యాథవాన అమితథ్యుతిః
సుభథ్రామ ఆజహారైకొ వాసుథేవస్య సంమతే
28 తస్య జిష్ణొర బృసీం థృష్ట్వా శూన్యామ ఉపనివేశనే
హృథయం మే మహారాజ న శామ్యతి కథా చన
29 వనాథ అస్మాథ వివాసం తు రొచయే ఽహమ అరింథమ
న హి నస తమ ఋతే వీరం రమణీయమ ఇథం వనమ