అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 78)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
పరశాన్తే తు పురే హృష్టే సంప్రవృత్తే మహొత్సవే
మహత్యా సేనయా రాజా థమయన్తీమ ఉపానయత
2 థమయన్తీమ అపి పితా సత్కృత్య పరవీరహా
పరస్దాపయథ అమేయాత్మా భీమొ భీమపరాక్రమః
3 ఆగతాయాం తు వైథర్భ్యాం సపుత్రాయాం నలొ నృపః
వర్తయామ ఆస ముథితొ థేవరాడ ఇవ నన్థనే
4 తదా పరకాశతాం యాతొ జమ్బూథ్వీపే ఽద రాజసు
పునః సవే చావసథ రాజ్యే పరత్యాహృత్య మహాయశాః
5 ఈజే చ వివిధైర యజ్ఞైర విధివత సవాప్తథక్షిణైః
తదా తవమ అపి రాజేన్థ్ర ససుహృథ వక్ష్యసే ఽచిరాత
6 థుఃఖమ ఏతాథృశం పరాప్తొ నలః పరపురంజయః
థేవనేన నరశ్రేష్ఠ సభార్యొ భరతర్షభ
7 ఏకాకినైవ సుమహన నలేన పృదివీపతే
థుఃఖమ ఆసాథితం ఘొరం పరాప్తశ చాభ్యుథయః పునః
8 తవం పునర భరాతృసహితః కృష్ణయా చైవ పాణ్డవ
రమసే ఽసమిన మహారణ్యే ధర్మమ ఏవానుచిన్తయన
9 బరాహ్మణైశ చ మహాభాగైర వేథవేథాఙ్గపారగైః
నిత్యమ అన్వాస్యసే రాజంస తత్ర కా పరిథేవనా
10 ఇతిహాసమ ఇమం చాపి కలినాశనమ ఉచ్యతే
శక్యమ ఆశ్వాసితుం శరుత్వా తవథ్విధేన విశాం పతే
11 అస్దిరత్వం చ సంచిన్త్య పురుషార్దస్య నిత్యథా
తస్యాయే చ వయయే చైవ సమాశ్వసిహి మా శుచః
12 యే చేథం కదయిష్యన్తి నలస్య చరితం మహత
శరొష్యన్తి చాప్య అభీక్ష్ణం వై నాలక్ష్మీస తాన భజిష్యతి
అర్దాస తస్యొపపత్స్యన్తే ధన్యతాం చ గమిష్యతి
13 ఇతిహాసమ ఇమం శరుత్వా పురాణం శశ్వథ ఉత్తమమ
పుత్రాన పౌత్రాన పశూంశ చైవ వేత్స్యతే నృషు చాగ్ర్యతామ
అరొగః పరీతిమాంశ చైవ భవిష్యతి న సంశయః
14 భయం పశ్యసి యచ చ తవమ ఆహ్వయిష్యతి మాం పునః
అక్షజ్ఞ ఇతి తత తే ఽహం నాశయిష్యామి పార్దివ
15 వేథాక్షహృథయం కృత్స్నమ అహం సత్యపరాక్రమ
ఉపపథ్యస్వ కౌన్తేయ పరసన్నొ ఽహం బరవీమి తే
16 వైశంపాయన ఉవాచ
తతొ హృష్టమనా రాజా బృహథశ్వమ ఉవాచ హ
భగవన్న అక్షహృథయం జఞాతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
17 తతొ ఽకషహృథయం పరాథాత పాణ్డవాయ మహాత్మనే
థత్త్వా చాశ్వశిరొ ఽగచ్ఛథ ఉపస్ప్రష్టుం మహాతపః
18 బృహథశ్వే గతే పార్దమ అశ్రౌషీత సవ్యసాచినమ
వర్తమానం తపస్య ఉగ్రే వాయుభక్షం మనీషిణమ
19 బరాహ్మణేభ్యస తపస్విభ్యః సంపతథ్భ్యస తతస తతః
తీర్దశైలవరేభ్యశ చ సమేతేభ్యొ థృఢవ్రతః
20 ఇతి పార్దొ మహాబాహుర థురాపం తప ఆస్దితః
న తదా థృష్టపూర్వొ ఽనయః కశ చిథ ఉగ్రతపా ఇతి
21 యదా ధనంజయః పార్దస తపస్వీ నియతవ్రతః
మునిర ఏకచరః శరీమాన ధర్మొ విగ్రహవాన ఇవ
22 తం శరుత్వా పాణ్డవొ రాజంస తప్యమానం మహావనే
అన్వశొచత కౌన్తేయః పరియం వై భరాతరం జయమ
23 థహ్యమానేన తు హృథా శరణార్దీ మహావనే
బరాహ్మణాన వివిధజ్ఞానాన పర్యపృచ్ఛథ యుధిష్ఠిరః