అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 77)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
స మాసమ ఉష్య కౌన్తేయ భీమమ ఆమన్త్ర్య నైషధః
పురాథ అల్పపరీవారొ జగామ నిషధాన పరతి
2 రదేనైకేన శుభ్రేణ థన్తిభిః పరిషొడశైః
పఞ్చాశథ్భిర హయైశ చైవ షట్శతైశ చ పథాతిభిః
3 స కమ్పయన్న ఇవ మహీం తవరమాణొ మహీపతిః
పరవివేశాతిసంరబ్ధస తరసైవ మహామనాః
4 తతః పుష్కరమ ఆసాథ్య వీరసేనసుతొ నలః
ఉవాచ థీవ్యావ పునర బహు విత్తం మయార్జితమ
5 థమయన్తీ చ యచ చాన్యన మయా వసు సమర్జితమ
ఏష వై మమ సంన్యాసస తవ రాజ్యం తు పుష్కర
6 పునః పరవర్తతాం థయూతమ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
ఏకపాణేన భథ్రం తే పరాణయొశ చ పణావహే
7 జిత్వా పరస్వమ ఆహృత్య రాజ్యం వా యథి వా వసు
పరతిపాణః పరథాతవ్యః పరం హి ధనమ ఉచ్యతే
8 న చేథ వాఞ్ఛసి తథ థయూతం యుథ్ధథ్యూతం పరవర్తతామ
థవైరదేనాస్తు వై శాన్తిస తవ వా మమ వా నృప
9 వంశభొజ్యమ ఇథం రాజ్యం మార్గితవ్యం యదా తదా
యేన తేనాప్య ఉపాయేన వృథ్ధానామ ఇతి శాసనమ
10 థవయొర ఏకతరే బుథ్ధిః కరియతామ అథ్య పుష్కర
కైతవేనాక్షవత్యాం వా యుథ్ధే వా నమ్యతాం ధనుః
11 నైషధేనైవమ ఉక్తస తు పుష్కరః పరహసన్న ఇవ
ధరువమ ఆత్మజయం మత్వా పరత్యాహ పృదివీపతిమ
12 థిష్ట్యా తవయార్జితం విత్తం పరతిపాణాయ నైషధ
థిష్ట్యా చ థుష్కృతం కర్మ థమయన్త్యాః కషయం గతమ
థిష్ట్యా చ ధరియసే రాజన సథారొ ఽరినిబర్హణ
13 ధనేనానేన వైథర్భీ జితేన సమలంకృతా
మామ ఉపస్దాస్యతి వయక్తం థివి శక్రమ ఇవాప్సరాః
14 నిత్యశొ హి సమరామి తవాం పరతీక్షామి చ నైషధ
థేవనే చ మమ పరీతిర న భవత్య అసుహృథ్గణైః
15 జిత్వా తవ అథ్య వరారొహాం థమయన్తీమ అనిన్థితామ
కృతకృత్యొ భవిష్యామి సా హి మే నిత్యశొ హృథి
16 శరుత్వా తు తస్య తా వాచొ బహ్వబథ్ధప్రలాపినః
ఇయేష స శిరశ ఛేత్తుం ఖడ్గేన కుపితొ నలః
17 సమయంస తు రొషతామ్రాక్షస తమ ఉవాచ తతొ నృపః
పణావః కిం వయాహరసే జిత్వా వై వయాహరిష్యసి
18 తతః పరావర్తత థయూతం పుష్కరస్య నలస్య చ
ఏకపాణేన భథ్రం తే నలేన స పరాజితః
స రత్నకొశనిచయః పరాణేన పణితొ ఽపి చ
19 జిత్వా చ పుష్కరం రాజా పరహసన్న ఇథమ అబ్రవీత
మమ సర్వమ ఇథం రాజ్యమ అవ్యగ్రం హతకణ్టకమ
20 వైథర్భీ న తవయా శక్యా రాజాపసథ వీక్షితుమ
తస్యాస తవం సపరీవారొ మూఢ థాసత్వమ ఆగతః
21 న తత తవయా కృతం కర్మ యేనాహం నిర్జితః పురా
కలినా తత కృతం కర్మ తవం తు మూఢ న బుధ్యసే
నాహం పరకృతం థొషం తవయ్య ఆధాస్యే కదం చన
22 యదాసుఖం తవం జీవస్వ పరాణాన అభ్యుత్సృజామి తే
తదైవ చ మమ పరీతిస తవయి వీర న సంశయః
23 సౌభ్రాత్రం చైవ మే తవత్తొ న కథా చిత పరహాస్యతి
పుష్కర తవం హి మే భరాతా సంజీవస్వ శతం సమాః
24 ఏవం నలః సాన్త్వయిత్వా భరాతరం సత్యవిక్రమః
సవపురం పరేషయామ ఆస పరిష్వజ్య పునః పునః
25 సాన్త్వితొ నైషధేనైవం పుష్కరః పరత్యువాచ తమ
పుణ్యశ్లొకం తథా రాజన్న అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః
26 కీర్తిర అస్తు తవాక్షయ్యా జీవ వర్షాయుతం సుఖీ
యొ మే వితరసి పరాణాన అధిష్ఠానం చ పార్దివ
27 స తదా సత్కృతొ రాజ్ఞా మాసమ ఉష్య తథా నృపః
పరయయౌ సవపురం హృష్టః పుష్కరః సవజనావృతః
28 మహత్యా సేనయా రాజన వినీతైః పరిచారికైః
భరాజమాన ఇవాథిత్యొ వపుషా పురుషర్షభ
29 పరస్దాప్య పుష్కరం రాజా విత్తవన్తమ అనామయమ
పరవివేశ పురం శరీమాన అత్యర్దమ ఉపశొభితమ
పరవిశ్య సాన్త్వయామ ఆస పౌరాంశ చ నిషధాధిపః