అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 76)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
అద తాం వయుషితొ రాత్రిం నలొ రాజా సవలంకృతః
వైథర్భ్యా సహితః కాల్యం థథర్శ వసుధాధిపమ
2 తతొ ఽభివాథయామ ఆస పరయతః శవశురం నలః
తస్యాను థమయన్తీ చ వవన్థే పితరం శుభా
3 తం భీమః పరతిజగ్రాహ పుత్రవత పరయా ముథా
యదార్హం పూజయిత్వా తు సమాశ్వాసయత పరభుః
నలేన సహితాం తత్ర థమయన్తీం పతివ్రతామ
4 తామ అర్హణాం నలొ రాజా పరతిగృహ్య యదావిధి
పరిచర్యాం సవకాం తస్మై యదావత పరత్యవేథయత
5 తతొ బభూవ నగరే సుమహాన హర్షనిస్వనః
జనస్య సంప్రహృష్టస్య నలం థృష్ట్వా తదాగతమ
6 అశొభయచ చ నగరం పతాకాధ్వజమాలినమ
సిక్తసంమృష్టపుష్పాఢ్యా రాజమార్గాః కృతాస తథా
7 థవారి థవారి చ పౌరాణాం పుష్పభఙ్గః పరకల్పితః
అర్చితాని చ సర్వాణి థేవతాయతనాని చ
8 ఋతుపర్ణొ ఽపి శుశ్రావ బాహుకఛథ్మినం నలమ
థమయన్త్యా సమాయుక్తం జహృషే చ నరాధిపః
9 తమ ఆనాయ్య నలొ రాజా కషమయామ ఆస పార్దివమ
స చ తం కషమయామ ఆస హేతుభిర బుథ్ధిసంమతః
10 స సత్కృతొ మహీపాలొ నైషధం విస్మయాన్వితః
థిష్ట్యా సమేతొ థారైః సవైర భవాన ఇత్య అభ్యనన్థత
11 కచ చిత తు నాపరాధం తే కృతవాన అస్మి నైషధ
అజ్ఞాతవాసం వసతొ మథ్గృహే నిషధాధిప
12 యథి వా బుథ్ధిపూర్వాణి యథ్య అబుథ్ధాని కాని చిత
మయా కృతాన్య అకార్యాణి తాని మే కషన్తుమ అర్హసి
13 నల ఉవాచ
న మే ఽపరాధం కృతవాంస తవం సవల్పమ అపి పార్దివ
కృతే ఽపి చ న మే కొపః కషన్తవ్యం హి మయా తవ
14 పూర్వం హయ అసి సఖా మే ఽసి సంబన్ధీ చ నరాధిప
అత ఊర్ధ్వం తు భూయస తవం పరీతిమ ఆహర్తుమ అర్హసి
15 సర్వకామైః సువిహితః సుఖమ అస్మ్య ఉషితస తవయి
న తదా సవగృహే రాజన యదా తవ గృహే సథా
16 ఇథం చైవ హయజ్ఞానం తవథీయం మయి తిష్ఠతి
తథ ఉపాకర్తుమ ఇచ్ఛామి మన్యసే యథి పార్దివ
17 ఏవమ ఉక్త్వా థథౌ విథ్యామ ఋతుపర్ణాయ నైషధః
స చ తాం పరతిజగ్రాహ విధిథృష్టేన కర్మణా
18 తతొ గృహ్యాశ్వహృథయం తథా భాఙ్గస్వరిర నృపః
సూతమ అన్యమ ఉపాథాయ యయౌ సవపురమ ఏవ హి
19 ఋతుపర్ణే పరతిగతే నలొ రాజా విశాం పతే
నగరే కుణ్డినే కాలం నాతిథీర్ఘమ ఇవావసత