అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 75)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 థమయన్త్య ఉవాచ
న మామ అర్హసి కల్యాణ పాపేన పరిశఙ్కితుమ
మయా హి థేవాన ఉత్సృజ్య వృతస తవం నిషధాధిప
2 తవాభిగమనార్దం తు సర్వతొ బరాహ్మణా గతాః
వాక్యాని మమ గాదాభిర గాయమానా థిశొ థశ
3 తతస తవాం బరాహ్మణొ విథ్వాన పర్ణాథొ నామ పార్దివ
అభ్యగచ్ఛత కొసలాయామ ఋతుపర్ణనివేశనే
4 తేన వాక్యే హృతే సమ్యక పరతివాక్యే తదాహృతే
ఉపాయొ ఽయం మయా థృష్టొ నైషధానయనే తవ
5 తవామ ఋతే న హి లొకే ఽనయ ఏకాహ్నా పృదివీపతే
సమర్దొ యొజనశతం గన్తుమ అశ్వైర నరాధిప
6 తదా చేమౌ మహీపాల భజే ఽహం చరణౌ తవ
యదా నాసత్కృతం కిం చిన మనసాపి చరామ్య అహమ
7 అయం చరతి లొకే ఽసమిన భూతసాక్షీ సథాగతిః
ఏష ముఞ్చతు మే పరాణాన యథి పాపం చరామ్య అహమ
8 తదా చరతి తిగ్మాంశుః పరేణ భువనం సథా
స విముఞ్చతు మే పరాణాన యథి పాపం చరామ్య అహమ
9 చన్థ్రమాః సర్వభూతానామ అన్తశ చరతి సాక్షివత
స విముఞ్చతు మే పరాణాన యథి పాపం చరామ్య అహమ
10 ఏతే థేవాస తరయః కృత్స్నం తరైలొక్యం ధారయన్తి వై
విబ్రువన్తు యదాసత్యమ ఏతే వాథ్య తయజన్తు మామ
11 ఏవమ ఉక్తే తతొ వాయుర అన్తరిక్షాథ అభాషత
నైషా కృతవతీ పాపం నలం సత్యం బరవీమి తే
12 రాజఞ శీలనిధిః సఫీతొ థమయన్త్యా సురక్షితః
సాక్షిణొ రక్షిణశ చాస్యా వయం తరీన పరివత్సరాన
13 ఉపాయొ విహితశ చాయం తవథర్దమ అతులొ ఽనయా
న హయ ఏకాహ్నా శతం గన్తా తవథృతే ఽనయః పుమాన ఇహ
14 ఉపపన్నా తవయా భైమీ తవం చ భైమ్యా మహీపతే
నాత్ర శఙ్కా తవయా కార్యా సంగచ్ఛ సహ భార్యయా
15 తదా బరువతి వాయౌ తు పుష్పవృష్టిః పపాత హ
థేవథున్థుభయొ నేథుర వవౌ చ పవనః శివః
16 తథ అథ్భుతతమం థృష్ట్వా నలొ రాజాద భారత
థమయన్త్యాం విశఙ్కాం తాం వయపాకర్షథ అరింథమ
17 తతస తథ వస్త్రమ అరజః పరావృణొథ వసుధాధిపః
సంస్మృత్య నాగరాజానం తతొ లేభే వపుః సవకమ
18 సవరూపిణం తు భర్తారం థృష్ట్వా భీమసుతా తథా
పరాక్రొశథ ఉచ్చైర ఆలిఙ్గ్య పుణ్యశ్లొకమ అనిన్థితా
19 భైమీమ అపి నలొ రాజా భరాజమానొ యదా పురా
సస్వజే సవసుతౌ చాపి యదావత పరత్యనన్థత
20 తతః సవొరసి విన్యస్య వక్త్రం తస్య శుభాననా
పరీతా తేన థుఃఖేన నిశశ్వాసాయతేక్షణా
21 తదైవ మలథిగ్ధాఙ్గీ పరిష్వజ్య శుచిస్మితా
సుచిరం పురుషవ్యాఘ్రం తస్దౌ సాశ్రుపరిప్లుతా
22 తతః సర్వం యదావృత్తం థమయన్త్యా నలస్య చ
భీమాయాకదయత పరీత్యా వైథర్భ్యా జననీ నృప
23 తతొ ఽబరవీన మహారాజః కృతశౌచమ అహం నలమ
థమయన్త్యా సహొపేతం కాల్యం థరష్టా సుఖొషితమ
24 తతస తౌ సహితౌ రాత్రిం కదయన్తౌ పురాతనమ
వనే విచరితం సర్వమ ఊషతుర ముథితౌ నృప
25 స చతుర్దే తతొ వర్షే సంగమ్య సహ భార్యయా
సర్వకామైః సుసిథ్ధార్దొ లబ్ధవాన పరమాం ముథమ
26 థమయన్త్య అపి భర్తారమ అవాప్యాప్యాయితా భృశమ
అర్ధసంజాతసస్యేవ తొయం పరాప్య వసుంధరా
27 సైవం సమేత్య వయపనీతతన్థ్రీ; శాన్తజ్వరా హర్షవివృథ్ధసత్త్వా
రరాజ భైమీ సమవాప్తకామా; శీతాంశునా రాత్రిర ఇవొథితేన