అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 74)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
సర్వం వికారం థృష్ట్వా తు పుణ్యశ్లొకస్య ధీమతః
ఆగత్య కేశినీ కషిప్రం థమయన్త్యై నయవేథయత
2 థమయన్తీ తతొ భూయః పరేషయామ ఆస కేశినీమ
మాతుః సకాశం థుఃఖార్తా నలశఙ్కాసముత్సుకా
3 పరీక్షితొ మే బహుశొ బాహుకొ నలశఙ్కయా
రూపే మే సంశయస తవ ఏకః సవయమ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
4 స వా పరవేశ్యతాం మాతర మాం వానుజ్ఞాతుమ అర్హసి
విథితం వాద వాజ్ఞాతం పితుర మే సంవిధీయతామ
5 ఏవమ ఉక్తా తు వైథర్భ్యా సా థేవీ భీమమ అబ్రవీత
థుహితుస తమ అభిప్రాయమ అన్వజానాచ చ పార్దివః
6 సా వై పిత్రాభ్యనుజ్ఞాతా మాత్రా చ భరతర్షభ
నలం పరవేశయామ ఆస యత్ర తస్యా పరతిశ్రయః
7 తం తు థృష్ట్వా తదాయుక్తం థమయన్తీ నలం తథా
తీవ్రశొకసమావిష్టా బభూవ వరవర్ణినీ
8 తతః కాషాయవసనా జటిలా మలపఙ్కినీ
థమయన్తీ మహారాజ బాహుకం వాక్యమ అబ్రవీత
9 థృష్టపూర్వస తవయా కశ చిథ ధర్మజ్ఞొ నామ బాహుక
సుప్తామ ఉత్సృజ్య విపినే గతొ యః పురుషః సత్రియమ
10 అనాగసం పరియాం భార్యాం విజనే శరమమొహితామ
అపహాయ తు కొ గచ్ఛేత పుణ్యశ్లొకమ ఋతే నలమ
11 కిం ను తస్య మయా కార్యమ అపరాథ్ధం మహీపతేః
యొ మామ ఉత్సృజ్య విపినే గతవాన నిథ్రయా హృతామ
12 సాక్షాథ థేవాన అపాహాయ వృతొ యః స మయా పురా
అనువ్రతాం సాభికామాం పుత్రిణీం తయక్తవాన కదమ
13 అగ్నౌ పాణిగృహీతాం చ హంసానాం వచనే సదితామ
భరిష్యామీతి సత్యం చ పరతిశ్రుత్య కవ తథ గతమ
14 థమయన్త్యా బరువన్త్యాస తు సర్వమ ఏతథ అరింథమ
శొకజం వారి నేత్రాభ్యామ అసుఖం పరాస్రవథ బహు
15 అతీవ కృష్ణతారాభ్యాం రక్తాన్తాభ్యాం జలం తు తత
పరిస్రవన నలొ థృష్ట్వా శొకార్త ఇథమ అబ్రవీత
16 మమ రాజ్యం పరనష్టం యన నాహం తత కృతవాన సవయమ
కలినా తత కృతం భీరు యచ చ తవామ అహమ అత్యజమ
17 తవయా తు ధర్మభృచ్ఛ్రేష్ఠే శాపేనాభిహతః పురా
వనస్దయా థుఃఖితయా శొచన్త్యా మాం వివాససమ
18 స మచ్ఛరీరే తవచ్ఛాపాథ థహ్యమానొ ఽవసత కలిః
తవచ ఛాపథగ్ధః సతతం సొ ఽగనావ ఇవ సమాహితః
19 మమ చ వయవసాయేన తపసా చైవ నిర్జితః
థుఃఖస్యాన్తేన చానేన భవితవ్యం హి నౌ శుభే
20 విముచ్య మాం గతః పాపః స తతొ ఽహమ ఇహాగతః
తవథర్దం విపులశ్రొణి న హి మే ఽనయత పరయొజనమ
21 కదం ను నారీ భర్తారమ అనురక్తమ అనువ్రతమ
ఉత్సృజ్య వరయేథ అన్యం యదా తవం భీరు కర్హి చిత
22 థూతాశ చరన్తి పృదివీం కృత్స్నాం నృపతిశాసనాత
భైమీ కిల సమ భర్తారం థవితీయం వరయిష్యతి
23 సవైరవృత్తా యదాకామమ అనురూపమ ఇవాత్మనాః
శరుత్వైవ చైవం తవరితొ భాఙ్గస్వరిర ఉపస్దితః
24 థమయన్తీ తు తచ ఛరుత్వా నలస్య పరిథేవితమ
పరాఞ్జలిర వేపమానా చ భీతా వచనమ అబ్రవీత