అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 73)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
థమయన్తీ తు తచ ఛరుత్వా భృశం శొకపరాయణా
శఙ్కమానా నలం తం వై కేశినీమ ఇథమ అబ్రవీత
2 గచ్ఛ కేశిని భూయస తవం పరీక్షాం కురు బాహుకే
ఆబ్రువాణా సమీపస్దా చరితాన్య అస్య లక్షయ
3 యథా చ కిం చిత కుర్యాత స కారణం తత్ర భామిని
తత్ర సంచేష్టమానస్య సంలక్ష్యం తే విచేష్టితమ
4 న చాస్య పరతిబన్ధేన థేయొ ఽగనిర అపి భామిని
యాచతే న జలం థేయం సమ్యగ ఆత్వరమాణయా
5 ఏతత సర్వం సమీక్ష్య తవం చరితం మే నివేథయ
యచ చాన్యథ అపి పశ్యేదాస తచ చాఖ్యేయం తవయా మమ
6 థమయన్త్యైవమ ఉక్తా సా జగామాదాశు కేశినీ
నిశామ్య చ హయజ్ఞస్య లిఙ్గాని పునర ఆగమత
7 సా తత సర్వం యదావృత్తం థమయన్త్యై నయవేథయత
నిమిత్తం యత తథా థృష్టం బాహుకే థివ్యమానుషమ
8 కేశిన్య ఉవాచ
థృఢం శుచ్యుపచారొ ఽసౌ న మయా మానుషః కవ చిత
థృష్టపూర్వః శరుతొ వాపి థమయన్తి తదావిధః
9 హరస్వమ ఆసాథ్య సంచారం నాసౌ వినమతే కవ చిత
తం తు థృష్ట్వా యదాసఙ్గమ ఉత్సర్పతి యదాసుఖమ
సంకటే ఽపయ అస్య సుమహథ వివరం జాయతే ఽధికమ
10 ఋతుపర్ణస్య చార్దాయ భొజనీయమ అనేకశః
పరేషితం తత్ర రాజ్ఞా చ మాంసం సుబహు పాశవమ
11 తస్య పరక్షాలనార్దాయ కుమ్భస తత్రొపకల్పితః
స తేనావేక్షితః కుమ్భః పూర్ణ ఏవాభవత తథా
12 తతః పరక్షాలనం కృత్వా సమధిశ్రిత్య బాహుకః
తృణముష్టిం సమాథాయ ఆవిధ్యైనం సమాథధత
13 అద పరజ్వలితస తత్ర సహసా హవ్యవాహనః
తథ అథ్భుతతమం థృష్ట్వా విస్మితాహమ ఇహాగతా
14 అన్యచ చ తస్మిన సుమహథ ఆశ్చర్యం లక్షితం మయా
యథ అగ్నిమ అపి సంస్పృశ్య నైవ థహ్యత్య అసౌ శుభే
15 ఛన్థేన చొథకం తస్య వహత్య ఆవర్జితం థరుతమ
అతీవ చాన్యత సుమహథ ఆశ్చర్యం థృష్టవత్య అహమ
16 యత స పుష్పాణ్య ఉపాథాయ హస్తాభ్యాం మమృథే శనైః
మృథ్యమానాని పాణిభ్యాం తేన పుష్పాణి తాన్య అద
17 భూయ ఏవ సుగన్ధీని హృషితాని భవన్తి చ
ఏతాన్య అథ్భుతకల్పాని థృష్ట్వాహం థరుతమ ఆగతా
18 బృహథశ్వ ఉవాచ
థమయన్తీ తు తచ ఛరుత్వా పుణ్యశ్లొకస్య చేష్టితమ
అమన్యత నలం పరాప్తం కర్మచేష్టాభిసూచితమ
19 సా శఙ్కమానా భర్తారం నలం బాహుకరూపిణమ
కేశినీం శలక్ష్ణయా వాచా రుథతీ పునర అబ్రవీత
20 పునర గచ్ఛ పరమత్తస్య బాహుకస్యొపసంస్కృతమ
మహానసాచ ఛృతం మాంసం సమాథాయైహి భామిని
21 సా గత్వా బాహుకే వయగ్రే తన మాంసమ అపకృష్య చ
అత్యుష్ణమ ఏవ తవరితా తత్క్షణం పరియకారిణీ
థమయన్త్యై తతః పరాథాత కేశినీ కురునన్థన
22 సొచితా నలసిథ్ధస్య మాంసస్య బహుశః పురా
పరాశ్య మత్వా నలం సూథం పరాక్రొశథ భృశథుఃఖితా
23 వైక్లవ్యం చ పరం గత్వా పరక్షాల్య చ ముఖం తతః
మిదునం పరేషయామ ఆస కేశిన్యా సహ భారత
24 ఇన్థ్రసేనాం సహ భరాత్రా సమభిజ్ఞాయ బాహుకః
అభిథ్రుత్య తతొ రాజపరిష్వజ్యాఙ్కమ ఆనయత
25 బాహుకస తు సమాసాథ్య సుతౌ సురసుతొపమౌ
భృశం థుఃఖపరీతాత్మా సస్వరం పరరుథొథ హ
26 నైషధొ థర్శయిత్వా తు వికారమ అసకృత తథా
ఉత్సృజ్య సహసా పుత్రౌ కేశినీమ ఇథమ అబ్రవీత
27 ఇథం సుసథృశం భథ్రే మిదునం మమ పుత్రయొః
తతొ థృష్ట్వైవ సహసా బాష్పమ ఉత్సృతవాన అహమ
28 బహుశః సంపతన్తీం తవాం జనః శఙ్కేత థొషతః
వయం చ థేశాతిదయొ గచ్ఛ భథ్రే నమొ ఽసు తే