అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 70)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
స నథీః పర్వతాంశ చైవ వనాని చ సరాంసి చ
అచిరేణాతిచక్రామ ఖేచరః ఖే చరన్న ఇవ
2 తదా పరయాతే తు రదే తథా భాఙ్గస్వరిర నృపః
ఉత్తరీయమ అదాపశ్యథ భరష్టం పరపురంజయః
3 తతః స తవరమాణస తు పటే నిపతితే తథా
గరహీష్యామీతి తం రాజా నలమ ఆహ మహామనాః
4 నిగృహ్ణీష్వ మహాబుథ్ధే హయాన ఏతాన మహాజవాన
వార్ష్ణేయొ యావథ ఏతం మే పటమ ఆనయతామ ఇతి
5 నలస తం పరత్యువాచాద థూరే భరష్టః పటస తవ
యొజనం సమతిక్రాన్తొ న స శక్యస తవయా పునః
6 ఏవమ ఉక్తే నలేనాద తథా భాఙ్గస్వరిర నృపః
ఆససాథ వనే రాజన ఫలవన్తం బిభీతకమ
7 తం థృష్ట్వా బాహుకం రాజా తవరమాణొ ఽభయభాషత
మమాపి సూత పశ్య తవం సంఖ్యానే పరమం బలమ
8 సర్వః సర్వం న జానాతి సర్వజ్ఞొ నాస్తి కశ చన
నైకత్ర పరినిష్ఠాస్తి జఞానస్య పురుషే కవ చిత
9 వృక్షే ఽసమిన యాని పర్ణాని ఫలాన్య అపి చ బాహుక
పతితాని చ యాన్య అత్ర తత్రైకమ అధికం శతమ
ఏకపత్రాధికం పత్రం ఫలమ ఏకం చ బాహుక
10 పఞ్చ కొట్యొ ఽద పత్రాణాం థవయొర అపి చ శాఖయొః
 పరచినుహ్య అస్య శాఖే థవే యాశ చాప్య అన్యాః పరశాఖికాః
 ఆభ్యాం ఫలసహస్రే థవే పఞ్చొనం శతమ ఏవ చ
11 తతొ రదాథ అవప్లుత్య రాజానం బాహుకొ ఽబరవీత
 పరొక్షమ ఇవ మే రాజన కత్దసే శత్రుకర్శన
12 అద తే గణితే రాజన విథ్యతే న పరొక్షతా
 పరత్యక్షం తే మహారాజ గణయిష్యే బిభీతకమ
13 అహం హి నాభిజానామి భవేథ ఏవం న వేతి చ
 సంఖ్యాస్యామి ఫలాన్య అస్య పశ్యతస తే నరాధిప
 ముహూర్తమ ఇవ వార్ష్ణేయొ రశ్మీన యచ్ఛతు వాజినామ
14 తమ అబ్రవీన నృపః సూతం నాయం కాలొ విలమ్బితుమ
 బాహుకస తవ అబ్రవీథ ఏనం పరం యత్నం సమాస్దితః
15 పరతీక్షస్వ ముహూర్తం తవమ అద వా తవరతే భవాన
 ఏష యాతి శివః పన్దా యాహి వార్ష్ణేయసారదిః
16 అబ్రవీథ ఋతుపర్ణస తం సాన్త్వయన కురునన్థన
 తవమ ఏవ యన్తా నాన్యొ ఽసతి పృదివ్యామ అపి బాహుక
17 తవత్కృతే యాతుమ ఇచ్ఛామి విథర్భాన హయకొవిథ
 శరణం తవాం పరపన్నొ ఽసమి న విఘ్నం కర్తుమ అర్హసి
18 కామం చ తే కరిష్యామి యన మాం వక్ష్యసి బాహుక
 విథర్భాన యథి యాత్వాథ్య సూర్యం థర్శయితాసి మే
19 అదాబ్రవీథ బాహుకస తం సంఖ్యాయేమం బిభీతకమ
 తతొ విథర్భాన యాస్యామి కురుష్వేథం వచొ మమ
20 అకామ ఇవ తం రాజా గణయస్వేత్య ఉవాచ హ
 సొ ఽవతీర్య రదాత తూర్ణం శాతయామ ఆస తం థరుమమ
21 తతః స విస్మయావిష్టొ రాజానమ ఇథమ అబ్రవీత
 గణయిత్వా యదొక్తాని తావన్త్య ఏవ ఫలాని చ
22 అత్యథ్భుతమ ఇథం రాజన థృష్టవాన అస్మి తే బలమ
 శరొతుమ ఇచ్ఛామి తాం విథ్యాం యదైతజ జఞాయతే నృప
23 తమ ఉవాచ తతొ రాజా తవరితొ గమనే తథా
 విథ్ధ్య అక్షహృథయజ్ఞం మాం సంఖ్యానే చ విశారథమ
24 బాహుకస తమ ఉవాచాద థేహి విథ్యామ ఇమాం మమ
 మత్తొ ఽపి చాశ్వహృథయం గృహాణ పురుషర్షభ
25 ఋతుపర్ణస తతొ రాజా బాహుకం కార్యగౌరవాత
 హయజ్ఞానస్య లొభాచ చ తదేత్య ఏవాబ్రవీథ వచః
26 యదేష్టం తవం గృహాణేథమ అక్షాణాం హృథయం పరమ
 నిక్షేపొ మే ఽశవహృథయం తవయి తిష్ఠతు బాహుక
 ఏవమ ఉక్త్వా థథౌ విథ్యామ ఋతుపర్ణొ నలాయ వై
27 తస్యాక్షహృథయజ్ఞస్య శరీరాన నిఃసృతః కలిః
 కర్కొటకవిషం తీక్ష్ణం ముఖాత సతతమ ఉథ్వమన
28 కలేస తస్య తథార్తస్య శాపాగ్నిః స వినిఃసృతః
 స తేన కర్శితొ రాజా థీర్ఘకాలమ అనాత్మవాన
29 తతొ విషవిముక్తాత్మా సవరూపమ అకరొత కలిః
 తం శప్తుమ ఐచ్ఛత కుపితొ నిషధాధిపతిర నలః
30 తమ ఉవాచ కలిర భీతొ వేపమానః కృతాఞ్జలిః
 కొపం సంయచ్ఛ నృపతే కీర్తిం థాస్యామి తే పరామ
31 ఇన్థ్రసేనస్య జననీ కుపితా మాశపత పురా
 యథా తవయా పరిత్యక్తా తతొ ఽహం భృశపీడితః
32 అవసం తవయి రాజేన్థ్ర సుథుఃఖమ అపరాజిత
 విషేణ నాగరాజస్య థహ్యమానొ థివానిశమ
33 యే చ తవాం మనుజా లొకే కీర్తయిష్యన్త్య అతన్థ్రితాః
 మత్ప్రసూతం భయం తేషాం న కథా చిథ భవిష్యతి
34 ఏవమ ఉక్తొ నలొ రాజా నయయచ్ఛత కొపమ ఆత్మనః
 తతొ భీతః కలిః కషిప్రం పరవివేశ బిభీతకమ
 కలిస తవ అన్యేన నాథృశ్యత కదయన నైషధేన వై
35 తతొ గతజ్వరొ రాజా నైషధః పరవీరహా
 సంప్రనష్టే కలౌ రాజన సంఖ్యాయాద ఫలాన్య ఉత
36 ముథా పరమయా యుక్తస తేజసా చ పరేణ హ
 రదమ ఆరుహ్య తేజస్వీ పరయయౌ జవనైర హయైః
 బిభీతకశ చాప్రశష్టః సంవృత్తః కలిసంశ్రయాత
37 హయొత్తమాన ఉత్పతతొ థవిజాన ఇవ పునః పునః
 నలః సంచొథయామ ఆస పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
38 విథర్భాభిముఖొ రాజా పరయయౌ స మహామనాః
 నలే తు సమతిక్రాన్తే కలిర అప్య అగమథ గృహాన
39 తతొ గతజ్వరొ రాజా నలొ ఽభూత పృదివీపతే
 విముక్తః కలినా రాజన రూపమాత్రవియొజితః