అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
అద థీర్ఘస్య కాలస్య పర్ణాథొ నామ వై థవిజః
పరత్యేత్య నగరం భైమీమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
2 నైషధం మృగయానేన థమయన్తి థివానిశమ
అయొధ్యాం నగరీం గత్వా భాఙ్గస్వరిర ఉపస్దితః
3 శరావితశ చ మయా వాక్యం తవథీయం స మహాజనే
ఋతుపర్ణొ మహాభాగొ యదొక్తం వరవర్ణిని
4 తచ ఛరుత్వా నాబ్రవీత కిం చిథ ఋతుపర్ణొ నరాధిపః
న చ పారిషథః కశ చిథ భాష్యమాణొ మయాసకృత
5 అనుజ్ఞాతం తు మాం రాజ్ఞా విజనే కశ చిథ అబ్రవీత
ఋతుపర్ణస్య పురుషొ బాహుకొ నామ నామతః
6 సూతస తస్య నరేన్థ్రస్య విరూపొ హరస్వబాహుకః
శీఘ్రయానే సుకుశలొ మృష్టకర్తా చ భొజనే
7 స వినిఃశ్వస్య బహుశొ రుథిత్వా చ ముహుర ముహుః
కుశలం చైవ మాం పృష్ట్వా పశ్చాథ ఇథమ అభాషత
8 వైషమ్యమ అపి సంప్రాప్తా గొపాయన్తి కులస్త్రియః
ఆత్మానమ ఆత్మనా సత్యొ జితస్వర్గా న సంశయః
రహితా భర్తృభిశ చైవ న కరుధ్యన్తి కథా చన
9 విషమస్దేన మూఢేన పరిభ్రష్టసుఖేన చ
యత సా తేన పరిత్యక్తా తత్ర న కరొథ్ధుమ అర్హతి
10 పరాణయాత్రాం పరిప్రేప్సొః శకునైర హృతవాససః
 ఆధిభిర థహ్యమానస్య శయామా న కరొథ్ధుమ అర్హతి
11 సత్కృతాసత్కృతా వాపి పతిం థృష్ట్వా తదాగతమ
 భరష్టరాజ్యం శరియా హీనం శయామా న కరొథ్ధుమ అర్హతి
12 తస్య తథ వచనం శరుత్వా తవరితొ ఽహమ ఇహాగతః
 శరుత్వా పరమాణం భవతీ రాజ్ఞశ చైవ నివేథయ
13 ఏతచ ఛరుత్వాశ్రుపూర్ణాక్షీ పర్ణాథస్య విశాం పతే
 థమయన్తీ రహొ ఽభయేత్య మాతరం పరత్యభాషత
14 అయమ అర్దొ న సంవేథ్యొ భీమే మాతః కదం చన
 తవత్సంనిధౌ సమాథేక్ష్యే సుథేవం థవిజసత్తమమ
15 యదా న నృపతిర భీమః పరతిపథ్యేత మే మతమ
 తదా తవయా పరయత్తవ్యం మమ చేత పరియమ ఇచ్ఛసి
16 యదా చాహం సమానీతా సుథేవేనాశు బాన్ధవాన
 తేనైవ మఙ్గలేనాశు సుథేవొ యాతు మాచిరమ
 సమానేతుం నలం మాతర అయొధ్యాం నగరీమ ఇతః
17 విశ్రాన్తం చ తతః పశ్చాత పర్ణాథం థవిజసత్తమమ
 అర్చయామ ఆస వైథర్భీ ధనేనాతీవ భామినీ
18 నలే చేహాగతే విప్ర భూయొ థాస్యామి తే వసు
 తవయా హి మే బహు కృతం యదా నాన్యః కరిష్యతి
 యథ భర్త్రాహం సమేష్యామి శీఘ్రమ ఏవ థవిజొత్తమ
19 ఏవమ ఉక్తొ ఽరచయిత్వా తామ ఆశీర్వాథైః సుమఙ్గలైః
 గృహాన ఉపయయౌ చాపి కృతార్దః స మహామనాః
20 తతశ చానాయ్య తం విప్రం థమయన్తీ యుధిష్ఠిర
 అబ్రవీత సంనిధౌ మాతుర థుఃఖశొకసమన్వితా
21 గత్వా సుథేవ నగరీమ అయొధ్యావాసినం నృపమ
 ఋతుపర్ణం వచొ బరూహి పతిమ అన్యం చికీర్షతీ
 ఆస్దాస్యతి పునర భైమీ థమయన్తీ సవయంవరమ
22 తత్ర గచ్ఛన్తి రాజానొ రాజపుత్రాశ చ సర్వశః
 యదా చ గణితః కాలః శవొభూతే స భవిష్యతి
23 యథి సంభావనీయం తే గచ్ఛ శీఘ్రమ అరింథమ
 సూర్యొథయే థవితీయం సా భర్తారం వరయిష్యతి
 న హి స జఞాయతే వీరొ నలొ జీవన మృతొ ఽపి వా
24 ఏవం తయా యదొక్తం వై గత్వా రాజానమ అబ్రవీత
 ఋతుపర్ణం మహారాజ సుథేవొ బరాహ్మణస తథా