అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 థమయన్త్య ఉవాచ
మాం చేథ ఇచ్ఛసి జీవన్తీం మాతః సత్యం బరవీమి తే
నరవీరస్య వై తస్య నలస్యానయనే యత
2 బృహథశ్వ ఉవాచ
థమయన్త్యా తదొక్తా తు సా థేవీ భృశథుఃఖితా
బాష్పేణ పిహితా రాజన నొత్తరం కిం చిథ అబ్రవీత
3 తథవస్దాం తు తాం థృష్ట్వా సర్వమ అన్తఃపురం తథా
హాహాభూతమ అతీవాసీథ భృశం చ పరరురొథ హ
4 తతొ భీమం మహారాజ భార్యా వచనమ అబ్రవీత
థమయన్తీ తవ సుతా భర్తారమ అనుశొచతి
5 అపకృష్య చ లజ్జాం మాం సవయమ ఉక్తవతీ నృప
పరయతన్తు తవ పరేష్యాః పుణ్యశ్లొకస్య థర్శనే
6 తయా పరచొథితొ రాజా బరాహ్మణాన వశవర్తినః
పరాస్దాపయథ థిశః సర్వా యతధ్వం నలథర్శనే
7 తతొ విథర్భాధిపతేర నియొగాథ బరాహ్మణర్షభాః
థమయన్తీమ అదొ థృష్ట్వా పరస్దితాః సమేత్య అదాబ్రువన
8 అద తాన అబ్రవీథ భైమీ సర్వరాష్ట్రేష్వ ఇథం వచః
బరువధ్వం జనసంసత్సు తత్ర తత్ర పునః పునః
9 కవ ను తవం కితవ ఛిత్త్వా వస్త్రార్ధం పరస్దితొ మమ
ఉత్సృజ్య విపినే సుప్తామ అనురక్తాం పరియాం పరియ
10 సా వై యదా సమాథిష్టా తత్రాస్తే తవత్ప్రతీక్షిణీ
 థహ్యమానా భృశం బాలా వస్త్రార్ధేనాభిసంవృతా
11 తస్యా రుథన్త్యా సతతం తేన శొకేన పార్దివ
 పరసాథం కురు వై వీర పరతివాక్యం థథస్వ చ
12 ఏతథ అన్యచ చ వక్తవ్యం కృపాం కుర్యాథ యదా మయి
 వాయునా ధూయమానొ హి వనం థహతి పావకః
13 భర్తవ్యా రక్షణీయా చ పత్నీ హి పతినా సథా
 తన నష్టమ ఉభయం కస్మాథ ధర్మజ్ఞస్య సతస తవ
14 ఖయాతః పరాజ్ఞః కులీనశ చ సానుక్రొశశ చ తవం సథా
 సంవృత్తొ నిరనుక్రొశః శఙ్కే మథ్భాగ్యసంక్షయాత
15 స కురుష్వ మహేష్వాస థయాం మయి నరర్షభ
 ఆనృశంస్యం పరొ ధర్మస తవత్త ఏవ హి మే శరుతమ
16 ఏవం బరువాణాన యథి వః పరతిబ్రూయాథ ధి కశ చన
 స నరః సర్వదా జఞేయః కశ చాసౌ కవ చ వర్తతే
17 యచ చ వొ వచనం శరుత్వా బరూయాత పరతివచొ నరః
 తథ ఆథాయ వచః కషిప్రం మమావేథ్యం థవిజొత్తమాః
18 యదా చ వొ న జానీయాచ చరతొ భీమశాసనాత
 పునరాగమనం చైవ తదా కార్యమ అతన్థ్రితైః
19 యథి వాసౌ సమృథ్ధః సయాథ యథి వాప్య అధనొ భవేత
 యథి వాప్య అర్దకామః సయాజ జఞేయమ అస్య చికీర్షితమ
20 ఏవమ ఉక్తాస తవ అగచ్ఛంస తే బరాహ్మణాః సర్వతొథిశమ
 నలం మృగయితుం రాజంస తదా వయసనినం తథా
21 తే పురాణి సరాష్ట్రాణి గరామాన ఘొషాంస తదాశ్రమాన
 అన్వేషన్తొ నలం రాజన నాధిజగ్ముర థవిజాతయః
22 తచ చ వాక్యం తదా సర్వే తత్ర తత్ర విశాం పతే
 శరావయాం చక్రిరే విప్రా థమయన్త్యా యదేరితమ