అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 సుథేవ ఉవాచ
విథర్భరాజొ ధర్మాత్మా భీమొ భీమపరాక్రమః
సుతేయం తస్య కల్యాణీ థమయన్తీతి విశ్రుతా
2 రాజా తు నైషధొ నామ వీరసేనసుతొ నలః
భార్యేయం తస్య కల్యాణీ పుణ్యశ్లొకస్య ధీమతః
3 స వై థయూతే జితొ భరాత్రా హృతరాజ్యొ మహీపతిః
థమయన్త్యా గతః సార్ధం న పరజ్ఞాయత కర్హి చిత
4 తే వయం థమయన్త్యర్దం చరామః పృదివీమ ఇమామ
సేయమ ఆసాథితా బాలా తవ పుత్రనివేశనే
5 అస్యా రూపేణ సథృశీ మానుషీ నేహ విథ్యతే
అస్యాశ చైవ భరువొర మధ్యే సహజః పిప్లుర ఉత్తమః
శయామాయాః పథ్మసంకాశొ లక్షితొ ఽనతర్హితొ మయా
6 మలేన సంవృతొ హయ అస్యాస తన్వభ్రేణేవ చన్థ్రమాః
చిహ్నభూతొ విభూత్యర్దమ అయం ధాత్రా వినిర్మితః
7 పరతిపత కలుషేవేన్థొర లేఖా నాతి విరాజతే
న చాస్యా నశ్యతే రూపం వపుర మలసమాచితమ
అసంస్కృతమ అపి వయక్తం భాతి కాఞ్చనసంనిభమ
8 అనేన వపుషా బాలా పిప్లునానేన చైవ హ
లక్షితేయం మయా థేవీ పిహితొ ఽగనిర ఇవొష్మణా
9 బృహథశ్వ ఉవాచ
తచ ఛరుత్వా వచనం తస్య సుథేవస్య విశాం పతే
సునన్థా శొధయామ ఆస పిప్లుప్రచ్ఛాథనం మలమ
10 స మలేనాపకృష్టేన పిప్లుస తస్యా వయరొచత
 థమయన్త్యాస తథా వయభ్రే నభసీవ నిశాకరః
11 పిప్లుం థృష్ట్వా సునన్థా చ రాజమాతా చ భారత
 రుథన్త్యౌ తాం పరిష్వజ్య ముహూర్తమ ఇవ తస్దతుః
 ఉత్సృజ్య బాష్పం శనకై రాజమాతేథమ అబ్రవీత
12 భగిన్యా థుహితా మే ఽసి పిప్లునానేన సూచితా
 అహం చ తవ మాతా చ రాజన్యస్య మహాత్మనః
 సుతే థశార్ణాధిపతేః సుథామ్నశ చారుథర్శనే
13 భీమస్య రాజ్ఞః సా థత్తా వీరబాహొర అహం పునః
 తవం తు జాతా మయా థృష్టా థశార్ణేషు పితుర గృహే
14 యదైవ తే పితుర గేహం తదేథమ అపి భామిని
 యదైవ హి మమైశ్వర్యం థమయన్తి తదా తవ
15 తాం పరహృష్టేన మనసా థమయన్తీ విశాం పతే
 అభివాథ్య మాతుర భగినీమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
16 అజ్ఞాయమానాపి సతీ సుఖమ అస్మ్య ఉషితేహ వై
 సర్వకామైః సువిహితా రక్ష్యమాణా సథా తవయా
17 సుఖాత సుఖతరొ వాసొ భవిష్యతి న సంశయః
 చిరవిప్రొషితాం మాతర మామ అనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
18 థారకౌ చ హి మే నీతౌ వసతస తత్ర బాలకౌ
 పిత్రా విహీనౌ శొకార్తౌ మయా చైవ కదం ను తౌ
19 యథి చాపి పరియం కిం చిన మయి కర్తుమ ఇహేచ్ఛసి
 విథర్భాన యాతుమ ఇచ్ఛామి శీఘ్రం మే యానమ ఆథిశ
20 బాఢమ ఇత్య ఏవ తామ ఉక్త్వా హృష్టా మాతృష్వసా నృప
 గుప్తాం బలేన మహతా పుత్రస్యానుమతే తతః
21 పరస్దాపయథ రాజమాతా శరీమతా నరవాహినా
 యానేన భరతశ్రేష్ఠ సవన్నపానపరిచ్ఛథామ
22 తతః సా నచిరాథ ఏవ విథర్భాన అగమచ ఛుభా
 తాం తు బన్ధుజనః సర్వః పరహృష్టః పరత్యపూజయత
23 సర్వాన కుశలినొ థృష్ట్వా బాన్ధవాన థారకౌ చ తౌ
 మాతరం పితరం చైవ సర్వం చైవ సఖీజనమ
24 థేవతాః పూజయామ ఆస బరాహ్మణాంశ చ యశస్వినీ
 విధినా పరేణ కల్యాణీ థమయన్తీ విశాం పతే
25 అతర్పయత సుథేవం చ గొసహస్రేణ పార్దివః
 పరీతొ థృష్ట్వైవ తనయాం గరామేణ థరవిణేన చ
26 సా వయుష్టా రజనీం తత్ర పితుర వేశ్మని భామినీ
 విశ్రాన్తాం మాతరం రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత