అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
హృతరాజ్యే నలే భీమః సభార్యే పరేష్యతాం గతే
థవిజాన పరస్దాపయామ ఆస నలథర్శనకాఙ్క్షయా
2 సంథిథేశ చ తాన భీమొ వసు థత్త్వా చ పుష్కలమ
మృగయధ్వం నలం చైవ థమయన్తీం చ మే సుతామ
3 అస్మిన కర్మణి నిష్పన్నే విజ్ఞాతే నిషధాధిపే
గవాం సహస్రం థాస్యామి యొ వస తావ ఆనయిష్యతి
అగ్రహారం చ థాస్యామి గరామం నగరసంమితమ
4 న చేచ ఛక్యావ ఇహానేతుం థమయన్తీ నలొ ఽపి వా
జఞాతమాత్రే ఽపి థాస్యామి గవాం థశశతం ధనమ
5 ఇత్య ఉక్తాస తే యయుర హృష్టా బరాహ్మణాః సర్వతొథిశమ
పురరాష్ట్రాణి చిన్వన్తొ నైషధం సహ భార్యయా
6 తతశ చేథిపురీం రమ్యాం సుథేవొ నామ వై థవిజః
విచిన్వానొ ఽద వైథర్భీమ అపశ్యథ రాజవేశ్మని
పుణ్యాహవాచనే రాజ్ఞః సునన్థా సహితాం సదితామ
7 మన్థప్రఖ్యాయమానేన రూపేణాప్రతిమేన తామ
పినథ్ధాం ధూమజాలేన పరభామ ఇవ విభావసొః
8 తాం సమీక్ష్య విశాలాక్షీమ అధికం మలినాం కృశామ
తర్కయామ ఆస భైమీతి కారణైర ఉపపాథయన
9 సుథేవ ఉవాచ
యదేయం మే పురా థృష్టా తదారూపేయమ అఙ్గనా
కృతార్దొ ఽసమ్య అథ్య థృష్ట్వేమాం లొకకాన్తామ ఇవ శరియమ
10 పూర్ణచన్థ్రాననాం శయామాం చారువృత్తపయొధరామ
 కుర్వన్తీం పరభయా థేవీం సర్వా వితిమిరా థిశః
11 చారుపథ్మపలాశాక్షీం మన్మదస్య రతీమ ఇవ
 ఇష్టాం సర్వస్య జగతః పూర్ణచన్థ్రప్రభామ ఇవ
12 విథర్భసరసస తస్మాథ థైవథొషాథ ఇవొథ్ధృతామ
 మలపఙ్కానులిప్తాఙ్గీం మృణాలీమ ఇవ తాం భృశమ
13 పౌర్ణమాసీమ ఇవ నిశాం రాహుగ్రస్తనిశాకరామ
 పతిశొకాకులాం థీనాం శుష్కస్రొతాం నథీమ ఇవ
14 విధ్వస్తపర్ణకమలాం విత్రాసితవిహంగమామ
 హస్తిహస్తపరిక్లిష్టాం వయాకులామ ఇవ పథ్మినీమ
15 సుకుమారీం సుజాతాఙ్గీం రత్నగర్భగృహొచితామ
 థహ్యమానామ ఇవొష్ణేన మృణాలీమ అచిరొథ్ధృతామ
16 రూపౌథర్యగుణొపేతాం మణ్డనార్హామ అమణ్డితామ
 చన్థ్రలేఖామ ఇవ నవాం వయొమ్ని నీలాభ్రసంవృతామ
17 కామభొగైః పరియైర హీనాం హీనాం బన్ధుజనేన చ
 థేహం ధారయతీం థీనాం భర్తృథర్శనకాఙ్క్షయా
18 భర్తా నామ పరం నార్యా భూషణం భూషణైర వినా
 ఏషా విరహితా తేన శొభనాపి న శొభతే
19 థుష్కరం కురుతే ఽతయర్దం హీనొ యథ అనయా నలః
 ధారయత్య ఆత్మనొ థేహం న శొకేనావసీథతి
20 ఇమామ అసితకేశాన్తాం శతపత్రాయతేక్షణామ
 సుఖార్హాం థుఃఖితాం థృష్ట్వా మమాపి వయదతే మనః
21 కథా ను ఖలు థుఃఖస్య పారం యాస్యతి వై శుభా
 భర్తుః సమాగమాత సాధ్వీ రొహిణీ శశినొ యదా
22 అస్యా నూనం పునర లాభాన నైషధః పరీతిమ ఏష్యతి
 రాజా రాజ్యపరిభ్రష్టః పునర లబ్ధ్వేవ మేథినీమ
23 తుల్యశీలవయొయుక్తాం తుల్యాభిజనసంయుతామ
 నైషధొ ఽరహతి వైథర్భీం తం చేయమ అసితేక్షణా
24 యుక్తం తస్యాప్రమేయస్య వీర్యసత్త్వవతొ మయా
 సమాశ్వాసయితుం భార్యాం పతిథర్శనలాలసామ
25 అయమ ఆశ్వాసయామ్య ఏనాం పూర్ణచన్థ్ర నిభాననామ
 అథృష్టపూర్వాం థుఃఖస్య థుఃఖార్తాం ధయానతత్పరామ
26 బృహథశ్వ ఉవాచ
 ఏవం విమృశ్య వివిధైః కారణైర లక్షణైశ చ తామ
 ఉపగమ్య తతొ భైమీం సుథేవొ బరాహ్మణొ ఽబరవీత
27 అహం సుథేవొ వైధర్భి భరాతుస తే థయితః సఖా
 భీమస్య వచనాథ రాజ్ఞస తవామ అన్వేష్టుమ ఇహాగతః
28 కుశలీ తే పితా రాజ్ఞి జనిత్రీ భరాతరశ చ తే
 ఆయుష్మన్తౌ కుశలినౌ తత్రస్దౌ థారుకౌ చ తే
 తవత్కృతే బన్ధువర్గాశ చ గతసత్త్వా ఇవాసతే
29 అభిజ్ఞాయ సుథేవం తు థమయన్తీ యుధిష్ఠిర
 పర్యపృచ్ఛత తతః సర్వాన కరమేణ సుహృథః సవకాన
30 రురొథ చ భృశం రాజన వైథర్భీ శొకకర్శితా
 థృష్ట్వా సుథేవం సహసా భరాతుర ఇష్టం థవిజొత్తమమ
31 తతొ రుథన్తీం తాం థృష్ట్వా సునన్థా శొకకర్శితామ
 సుథేవేన సహైకాన్తే కదయన్తీం చ భారత
32 జనిత్ర్యై పరేషయామ ఆస సైరన్ధ్రీ రుథతే భృశమ
 బరాహ్మణేన సమాగమ్య తాం వేథ యథి మన్యసే
33 అద చేథిపతేర మాతా రాజ్ఞశ చాన్తఃపురాత తథా
 జగామ యత్ర సా బాలా బరాహ్మణేన సహాభవత
34 తతః సుథేవమ ఆనాయ్య రాజమాతా విశాం పతే
 పప్రచ్ఛ భార్యా కస్యేయం సుతా వా కస్య భామినీ
35 కదం చ నష్టా జఞాతిభ్యొ భర్తుర వా వామలొచనా
 తవయా చ విథితా విప్ర కదమ ఏవంగతా సతీ
36 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం తవత్తొ జఞాతుం సర్వమ అశేషతః
 తత్త్వేన హి మమాచక్ష్వ పృచ్ఛన్త్యా థేవరూపిణీమ
37 ఏవమ ఉక్తస తయా రాజన సుథేవొ థవిజసత్తమః
 సుఖొపవిష్ట ఆచష్ట థమయన్త్యా యదాతదమ