అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
తస్మిన్న అన్తర్హితే నాగే పరయయౌ నైషధొ నలః
ఋతుపర్ణస్య నగరం పరావిశథ థశమే ఽహని
2 స రాజానమ ఉపాతిష్ఠథ బాహుకొ ఽహమ ఇతి బరువన
అశ్వానాం వాహనే యుక్తః పృదివ్యాం నాస్తి మత్సమః
3 అర్దకృచ్ఛ్రేషు చైవాహం పరష్టవ్యొ నైపుణేషు చ
అన్నసంస్కారమ అపి చ జానామ్య అన్యైర విశేషతః
4 యాని శిల్పాణి లొకే ఽసమిన యచ చాప్య అన్యత సుథుష్కరమ
సర్వం యతిష్యే తత కర్తుమ ఋతుపర్ణ భరస్వ మామ
5 వస బాహుక భథ్రం తే సర్వమ ఏతత కరిష్యసి
శీఘ్రయానే సథా బుథ్ధిర ధీయతే మే విశేషతః
6 స తవమ ఆతిష్ఠ యొగం తం యేన శీఘ్రా హయా మమ
భవేయుర అశ్వాధ్యక్షొ ఽసి వేతనం తే శతం శతాః
7 తవామ ఉపస్దాస్యతశ చేమౌ నిత్యం వార్ష్ణేయజీవలౌ
ఏతాభ్యాం రంస్యసే సార్ధం వస వై మయి బాహుక
8 ఏవమ ఉక్తొ నలస తేన నయవసత తత్ర పూజితః
ఋతుపర్ణస్య నగరే సహవార్ష్ణేయజీవలః
9 స తత్ర నివసన రాజన వైథర్భీమ అనుచిన్తయన
సాయం సాయం సథా చేమం శలొకమ ఏకం జగాథ హ
10 కవ ను సా కషుత్పిపాసార్తా శరాన్తా శేతే తపస్వినీ
 సమరన్తీ తస్య మన్థస్య కం వా సాథ్యొపతిష్ఠతి
11 ఏవం బరువన్తం రాజానం నిశాయాం జీవలొ ఽబరవీత
 కామ ఏనాం శొచసే నిత్యం శరొతుమ ఇచ్ఛామి బాహుక
12 తమ ఉవాచ నలొ రాజా మన్థప్రజ్ఞస్య కస్య చిత
 ఆసీథ బహుమతా నారీ తస్యా థృఢతరం చ సః
13 స వై కేన చిథ అర్దేన తయా మన్థొ వయయుజ్యత
 విప్రయుక్తశ చ మన్థాత్మా భరమత్య అసుఖపీడితః
14 థహ్యమానః స శొకేన థివారాత్రమ అతన్థ్రితః
 నిశాకాలే సమరంస తస్యాః శలొకమ ఏకం సమ గాయతి
15 స వై భరమన మహీం సర్వాం కవ చిథ ఆసాథ్య కిం చన
 వసత్య అనర్హస తథ్థుఃఖం భూయ ఏవానుసంస్మరన
16 సా తు తం పురుషం నారీ కృచ్ఛ్రే ఽపయ అనుగతా వనే
 తయక్తా తేనాల్పపుణ్యేన థుష్కరం యథి జీవతి
17 ఏకా బాలానభిజ్ఞా చ మార్గాణామ అతదొచితా
 కషుత్పిపాసాపరీతా చ థుష్కరం యథి జీవతి
18 శవాపథాచరితే నిత్యం వనే మహతి థారుణే
 తయక్తా తేనాల్పపుణ్యేన మన్థప్రజ్ఞేన మారిష
19 ఇత్య ఏవం నైషధొ రాజా థమయన్తీమ అనుస్మరన
 అజ్ఞాతవాసమ అవసథ రాజ్ఞస తస్య నివేశనే