అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
ఉత్సృజ్య థమయన్తీం తు నలొ రాజా విశాం పతే
థథర్శ థావం థహ్యన్తం మహాన్తం గహనే వనే
2 తత్ర శుశ్రావ మధ్యే ఽగనౌ శబ్థం భూతస్య కస్య చిత
అభిధావ నలేత్య ఉచ్చైః పుణ్యశ్లొకేతి చాసకృత
3 మా భైర ఇతి నలశ చొక్త్వా మధ్యమ అగ్నేః పరవిశ్య తమ
థథర్శ నాగరాజానం శయానం కుణ్డలీకృతమ
4 స నాగః పరాఞ్జలిర భూత్వా వేపమానొ నలం తథా
ఉవాచ విథ్ధి మాం రాజన నాగం కర్కొటకం నృప
5 మయా పరలబ్ధొ బరహ్మర్షిర అనాగాః సుమహాతపాః
తేన మన్యుపరీతేన శప్తొ ఽసమి మనుజాధిప
6 తస్య శాపాన న శక్నొమి పథాథ విచలితుం పథమ
ఉపథేక్ష్యామి తే శరేయస తరాతుమ అర్హతి మాం భవాన
7 సఖా చ తే భవిష్యామి మత్సమొ నాస్తి పన్నగః
లఘుశ చ తే భవిష్యామి శీఘ్రమ ఆథాయ గచ్ఛ మామ
8 ఏవమ ఉక్త్వా స నాగేన్థ్రొ బభూవాఙ్గుష్ఠమాత్రకః
తం గృహీత్వా నలః పరాయాథ ఉథ్థేశం థావవర్జితమ
9 ఆకాశథేశమ ఆసాథ్య విముక్తం కృష్ణవర్త్మనా
ఉత్స్రష్టుకామం తం నాగః పునః కర్కొటకొ ఽబరవీత
10 పథాని గణయన గచ్ఛ సవాని నైషధ కాని చిత
 తత్ర తే ఽహం మహారాజ శరేయొ ధాస్యామి యత పరమ
11 తతః సంఖ్యాతుమ ఆరబ్ధమ అథశథ థశమే పథే
 తస్య థష్టస్య తథ రూపం కషిప్రమ అన్తరధీయత
12 స థృష్ట్వా విస్మితస తస్దావ ఆత్మానం వికృతం నలః
 సవరూపధారిణం నాగం థథర్శ చ మహీపతిః
13 తతః కర్కొటకొ నాగః సాన్త్వయన నలమ అబ్రవీత
 మయా తే ఽనతర్హితం రూపం న తవా విథ్యుర జనా ఇతి
14 యత్కృతే చాసి వికృతొ థుఃఖేన మహతా నల
 విషేణ స మథీయేన తవయి థుఃఖం నివత్స్యతి
15 విషేణ సంవృతైర గాత్రైర యావత తవాం న విమొక్ష్యతి
 తావత తవయి మహారాజ థుఃఖం వై స నివత్స్యతి
16 అనాగా యేన నికృతస తవమ అనర్హొ జనాధిప
 కరొధాథ అసూయయిత్వా తం రక్షా మే భవతః కృతా
17 న తే భయం నరవ్యాఘ్ర థంష్ట్రిభ్యః శత్రుతొ ఽపి వా
 బరహ్మవిథ్భ్యశ చ భవితా మత్ప్రసాథాన నరాధిప
18 రాజన విషనిమిత్తా చ న తే పీడా భవిష్యతి
 సంగ్రామేషు చ రాజేన్థ్ర శశ్వజ జయమ అవాప్స్యతి
19 గచ్ఛ రాజన్న ఇతః సూతొ బాహుకొ ఽహమ ఇతి బరువన
 సమీపమ ఋతుపర్ణస్య స హి వేథాక్షనైపుణమ
 అయొధ్యాం నగరీం రమ్యామ అథ్యైవ నిషధేశ్వర
20 స తే ఽకషహృథయం థాతా రాజాశ్వహృథయేన వై
 ఇక్ష్వాకుకులజః శరీమాన మిత్రం చైవ భవిష్యతి
21 భవిష్యసి యథాక్షజ్ఞః శరేయసా యొక్ష్యసే తథా
 సమేష్యసి చ థారైస తవం మా సమ శొకే మనః కృదాః
 రాజ్యేన తనయాభ్యాం చ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
22 సవరూపం చ యథా థరష్టుమ ఇచ్ఛేదాస తవం నరాధిప
 సంస్మర్తవ్యస తథా తే ఽహం వాసశ చేథం నివాసయేః
23 అనేన వాససాఛన్నః సవరూపం పరతిపత్స్యసే
 ఇత్య ఉక్త్వా పరథథావ అస్మై థివ్యం వాసొయుగం తథా
24 ఏవం నలం సమాథిశ్య వాసొ థత్త్వా చ కౌరవ
 నాగరాజస తతొ రాజంస తత్రైవాన్తరధీయత