అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
సా తచ ఛరుత్వానవథ్యాఙ్గీ సార్దవాహవచస తథా
అగచ్ఛత తేన వై సార్ధం భర్తృథర్శనలాలసా
2 అద కాలే బహుతిదే వనే మహతి థారుణే
తడాగం సర్వతొభథ్రం పథ్మసౌగన్ధికం మహత
3 థథృశుర వణిజొ రమ్యం పరభూతయవసేన్ధనమ
బహుమూలఫలొపేతం నానాపక్షిగణైర వృతమ
4 తం థృష్ట్వా మృష్టసలిలం మనొహరసుఖావహమ
సుపరిశ్రాన్తవాహాస తే నివేశాయ మనొ థధుః
5 సంమతే సార్దవాహస్య వివిశుర వనమ ఉత్తమమ
ఉవాస సార్దః సుమహాన వేలామ ఆసాథ్య పశ్చిమామ
6 అదార్ధరాత్రసమయే నిఃశబ్థస్తిమితే తథా
సుప్తే సార్దే పరిశ్రాన్తే హస్తియూదమ ఉపాగమత
పానీయార్దం గిరినథీం మథప్రస్రవణావిలామ
7 మార్గం సంరుధ్య సంసుప్తం పథ్మిన్యాః సార్దమ ఉత్తమమ
సుప్తం మమర్థ సహసా చేష్టమానం మహీతలే
8 హాహారవం పరముఞ్చన్తః సార్దికాః శరణార్దినః
వనగుల్మాంశ చ ధావన్తొ నిథ్రాన్ధా మహతొ భయాత
కే చిథ థన్తైః కరైః కే చిత కే చిత పథ్భ్యాం హతా నరాః
9 గొఖరొష్ట్రాశ్వబహులం పథాతిజనసంకులమ
భయార్తం ధావమానం తత పరస్పరహతం తథా
10 ఘొరాన నాథాన విముఞ్చన్తొ నిపేతుర ధరణీతలే
 వృక్షేష్వ ఆసజ్య సంభగ్నాః పతితా విషమేషు చ
 తదా తన నిహతం సర్వం సమృథ్ధం సార్దమణ్డలమ
11 అదాపరేథ్యుః సంప్రాప్తే హతశిష్టా జనాస తథా
 వనగుల్మాథ వినిష్క్రమ్య శొచన్తొ వైశసం కృతమ
 భరాతరం పితరం పుత్రం సఖాయం చ జనాధిప
12 అశొచత తత్ర వైథర్భీ కిం ను మే థుష్కృతం కృతమ
 యొ ఽపి మే నిర్జనే ఽరణ్యే సంప్రాప్తొ ఽయం జనార్ణవః
 హతొ ఽయం హస్తియూదేన మన్థభాగ్యాన మమైవ తు
13 పరాప్తవ్యం సుచిరం థుఃఖం మయా నూనమ అసంశయమ
 నాప్రాప్తకాలొ మరియతే శరుతం వృథ్ధానుశాసనమ
14 యన నాహమ అథ్య మృథితా హస్తియూదేన థుఃఖితా
 న హయ అథైవకృతం కిం చిన నరాణామ ఇహ విథ్యతే
15 న చ మే బాలభావే ఽపి కిం చిథ వయపకృతం కృతమ
 కర్మణా మనసా వాచా యథ ఇథం థుఃఖమ ఆగతమ
16 మన్యే సవయంవరకృతే లొకపాలాః సమాగతాః
 పరత్యాఖ్యాతా మయా తత్ర నలస్యార్దాయ థేవతాః
 నూనం తేషాం పరభావేన వియొగం పరాప్తవత్య అహమ
17 ఏవమాథీని థుఃఖాని సా విలప్య వరాఙ్గనా
 హతశిష్టైః సహ తథా బరాహ్మణైర వేథపారగైః
 అగచ్ఛథ రాజశార్థూల థుఃఖశొకపరాయణా
18 గచ్ఛన్తీ సా చిరాత కాలాత పురమ ఆసాథయన మహత
 సాయాహ్నే చేథిరాజస్య సుబాహొర సత్యవాథినః
 వస్త్రార్ధకర్తసంవీతా పరవివేశ పురొత్తమమ
19 తాం వివర్ణాం కృశాం థీనాం ముక్తకేశీమ అమార్జనామ
 ఉన్మత్తామ ఇవ గచ్ఛన్తీం థథృశుః పురవాసినః
20 పరవిశన్తీం తు తాం థృష్ట్వా చేథిరాజపురీం తథా
 అనుజగ్ముస తతొ బాలా గరామిపుత్రాః కుతూహలాత
21 సా తైః పరివృతాగచ్ఛత సమీపం రాజవేశ్మనః
 తాం పరాసాథగతాపశ్యథ రాజమాతా జనైర వృతామ
22 సా జనం వారయిత్వా తం పరాసాథతలమ ఉత్తమమ
 ఆరొప్య విస్మితా రాజన థమయన్తీమ అపృచ్ఛత
23 ఏవమ అప్య అసుఖావిష్టా బిభర్షి పరమం వపుః
 భాసి విథ్యుథ ఇవాభ్రేషు శంస మే కాసి కస్య వా
24 న హి తే మానుషం రూపం భూషణైర అపి వర్జితమ
 అసహాయా నరేభ్యశ చ నొథ్విజస్య అమరప్రభే
25 తచ ఛరుత్వా వచనం తస్యా భైమీ వచనమ అబ్రవీత
 మానుషీం మాం విజానీహి భర్తారం సమనువ్రతామ
26 సైరన్ధ్రీం జాతిసంపన్నాం భుజిష్యాం కామవాసినీమ
 ఫలమూలాశనామ ఏకాం యత్రసాయంప్రతిశ్రయామ
27 అసంఖ్యేయగుణొ భర్తా మాం చ నిత్యమ అనువ్రతః
 భర్తారమ అపి తం వీరం ఛాయేవానపగా సథా
28 తస్య థైవాత పరసఙ్గొ ఽభూథ అతిమాత్రం సమ థేవనే
 థయూతే స నిర్జితశ చైవ వనమ ఏకొ ఽభయుపేయివాన
29 తమ ఏకవసనం వీరమ ఉన్మత్తమ ఇవ విహ్వలమ
 ఆశ్వాసయన్తీ భర్తారమ అహమ అన్వగమం వనమ
30 స కథా చిథ వనే వీరః కస్మింశ చిత కారణాన్తరే
 కషుత్పరీతః సువిమనాస తథ అప్య ఏకం వయసర్జయత
31 తమ ఏకవసనం నగ్నమ ఉన్మత్తం గతచేతసమ
 అనువ్రజన్తీ బహులా న సవపామి నిశాః సథా
32 తతొ బహుతిదే కాలే సుప్తామ ఉత్సృజ్య మాం కవ చిత
 వాససొ ఽరధం పరిచ్ఛిథ్య తయక్తవాన మామ అనాగసమ
33 తం మార్గమాణా భర్తారం థహ్యమానా థినక్షపాః
 న విన్థామ్య అమరప్రఖ్యం పరియం పరాణధనేశ్వరమ
34 తామ అశ్రుపరిపూర్ణాక్షీం విలపన్తీం తదా బహు
 రాజమాతాబ్రవీథ ఆర్తాం భైమీమ ఆర్తతరా సవయమ
35 వసస్వ మయి కల్యాణి పరీతిర మే తవయి వర్తతే
 మృగయిష్యన్తి తే భథ్రే భర్తారం పురుషా మమ
36 అద వా సవయమ ఆగచ్ఛేత పరిధావన్న ఇతస తతః
 ఇహైవ వసతీ భథ్రే భర్తారమ ఉపలప్స్యసే
37 రాజమాతుర వచః శరుత్వా థమయన్తీ వచొ ఽబరవీత
 సమయేనొత్సహే వస్తుం తవయి వీరప్రజాయిని
38 ఉచ్ఛిష్టం నైవ భుఞ్జీయాం న కుర్యాం పాథధావనమ
 న చాహం పురుషాన అన్యాన సంభాషేయం కదం చన
39 పరార్దయేథ యథి మాం కశ చిథ థణ్డ్యస తే స పుమాన భవేత
 భర్తుర అన్వేషణార్దం తు పశ్యేయం బరాహ్మణాన అహమ
40 యథ్య ఏవమ ఇహ కర్తవ్యం వసామ్య అహమ అసంశయమ
 అతొ ఽనయదా న మే వాసొ వర్తతే హృథయే కవ చిత
41 తాం పరహృష్టేన మనసా రాజమాతేథమ అబ్రవీత
 సర్వమ ఏతత కరిష్యామి థిష్ట్యా తే వరతమ ఈథృశమ
42 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ భైమీం రాజమాతా విశాం పతే
 ఉవాచేథం థుహితరం సునన్థాం నామ భారత
43 సైరన్ధ్రీమ అభిజానీష్వ సునన్థే థేవరూపిణీమ
 ఏతయా సహ మొథస్వ నిరుథ్విగ్నమనాః సవయమ