అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పాణ్డవాస తు వనే వాసమ ఉథ్థిశ్య భరతర్షభాః
పరయయుర జాహ్నవీ కూలాత కురుక్షేత్రం సహానుగాః
2 సరస్వతీ థృషథ్వత్యౌ యమునాం చ నిషేవ్య తే
యయుర వనేనైవ వనం సతతం పశ్చిమాం థిశమ
3 తతః సరస్వతీ కూలే సమేషు మరు ధన్వసు
కామ్యకం నామ థథృశుర వనం మునిజనప్రియమ
4 తత్ర తే నయవసన వీరా వనే బహుమృగథ్విజే
అన్వాస్యమానా మునిభిః సాన్త్వ్యమానాశ చ భారత
5 విథురస తవ అపి పాణ్డూనాం తథా థర్శనలాలసః
జగామైక రదేనైవ కామ్యకం వనమ ఋథ్ధివత
6 తతొ యాత్వా విథురః కాననం తచ; ఛీఘ్రైర అశ్వైర వాహినా సయన్థనేన
థథర్శాసీనం ధర్మరాజం వివిక్తే; సార్ధం థరౌపథ్యా భరాతృభిర బరాహ్మణైశ చ
7 తతొ ఽపశ్యథ విథురం తూర్ణమ ఆరాథ; అభ్యాయాన్తం సత్యసంధః స రాజా
అదాబ్రవీథ భరాతరం భీమసేనం; కిం ను కషత్తా వక్ష్యతి నః సమేత్య
8 కచ చిన నాయం వచనాత సౌబలస్య; సమాహ్వాతా థేవనాయొపయాతి
కచ చిత కషుథ్రః శకునిర నాయుధాని; జేష్యత్య అస్మాన్పునర ఏవాక్షవత్యామ
9 సమాహూతః కేన చిథ ఆథ్రవేతి; నాహం శక్తొ భీమసేనాపయాతుమ
గాణ్డీవే వా సంశయితే కదం చిథ; రాజ్యప్రాప్తిః సంశయితా భవేన నః
10 తత ఉత్దాయ విథురం పాణ్డవేయాః; పరత్యగృహ్ణన నృపతే సర్వ ఏవ
తైః సత్కృతః స చ తాన ఆజమీఢొ; యదొచితం పాణ్డుపుత్రాన సమేయాత
11 సమాశ్వస్తం విథురం తే నరర్షభాస; తతొ ఽపృచ్ఛన్న ఆగమనాయ హేతుమ
స చాపి తేభ్యొ విస్తరతః శశంస; యదావృత్తొ ధృతరాష్ట్రొ ఽఽమబికేయః
12 [వి]
అవొచన మాం ధృతరాష్ట్రొ ఽనుగుప్తమ; అజాతశత్రొ పరిగృహ్యాభిపూజ్య
ఏవంగతే సమతామ అబ్భ్యుపేత్య; పద్యం తేషాం మమ చైవ బరవీహి
13 మయాప్య ఉక్తం యత కషమం కౌరవాణాం; హితం పద్యం ధృతరాష్ట్రస్య చైవ
తథ వై పద్యం తన మనొ నాభ్యుపైతి; తతశ చాహం కషమమ అన్యన న మన్యే
14 పరం శరేయః పాణ్డవేయా మయొక్తం; న మే తచ చ శరుతవాన ఆమ్బికేయః
యదాతురస్యేవ హి పద్యమ అన్నం; న రొచతే సమాస్య తథ ఉచ్యమానమ
15 న శరేయసే నీయతే ఽజాతశత్రొ; సత్రీ శరొత్రియస్యేవ గృహే పరథుష్టా
బరువన న రుచ్యై భరతర్షభస్య; పతిః కుమార్యా ఇవ షష్టివర్షః
16 ధరువం వినాశొ నృప కౌరవాణాం; న వై శరేయొ ధృతరాష్ట్రః పరైతి
యదా పర్ణే పుష్కరస్యేవ సిక్తం; జలం న తిష్ఠేత పద్యమ ఉక్తం తదాస్మిన
17 తతః కరుథ్ధొ ధృతరాష్ట్రొ ఽబరవీన మాం; యత్ర శరథ్ధా భారత తత్ర యాహి
నాహం భూయః కామయే తవాం సహాయం; మహీమ ఇమాం పాలయితుం పురం వా
18 సొ ఽహం తయక్తొ ధృతరాష్ట్రేణ రాజంస; తవాం శాసితుమ ఉపయాతస తవరావాన
తథ వై సర్వం యన మయొక్తం సభాయాం; తథ ధార్యతాం యత పరవక్ష్యామి భూయః
19 కలేశైస తీవ్రైర యుజ్యమానః సపత్నైః; కషమాం కుర్వన కాలమ ఉపాసతే యః
సం వర్ధయన సతొకమ ఇవాగ్నిమ ఆత్మవాన; స వై భుఙ్క్తే పృదివీమ ఏక ఏవ
20 యస్యావిభక్తం వసు రాజన సహాయైస; తస్య థుఃఖే ఽపయ అంశభాజః సహాయాః
సహాయానామ ఏష సంగ్రహణే ఽభయుపాయః; సహాయాప్తౌ పృదివీ పరాప్తిమ ఆహుః
21 సత్యం శరేష్ఠం పాణ్డవ నిష్ప్రలాపం; తుల్యం చాన్నం సహ భొజ్యం సహాయైః
ఆత్మా చైషామ అగ్రతొ నాతివర్తేథ; ఏవంవృత్తిర వర్ధతే భూమిపాలః
22 [య]
ఏవం కరిష్యామి యదా బరవీషి; పరాం బుథ్ధిమ ఉపగమ్యాప్రమత్తః
యచ చాప్య అన్యథ థేశకాలొపపన్నం; తథ వై వాచ్యం తత కరిష్యామి కృత్స్నమ