అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
గతే తు విథురే రాజన్న ఆశ్రమం పాణ్డవాన పరతి
ధృతరాష్ట్రొ మహాప్రాజ్ఞః పర్యతప్యత భారత
2 స సభా థవారమ ఆగమ్య విథుర సమర మొహితః
సమక్షం పార్దివేన్థ్రాణాం పపాతావిష్ట చేతనః
3 స తు లబ్ధ్వా పునః సంజ్ఞాం సముత్దాయ మహీతలాత
సమీపొపస్దితం రాజా సంజయం వాక్యమ అబ్రవీత
4 భరాతా మమ సుహృచ చైవ సాక్షాథ ధర్మ ఇవాపరః
తస్య సమృత్వాథ్య సుభృశం హృథయం థీర్యతీవ మే
5 తమ ఆనయస్వ ధర్మజ్ఞం మమ భరాతరమ ఆశు వై
ఇతి బరువన స నృపతిః కరుణం పర్యథేవయత
6 పశ్చాత తాపాభిసంతప్తొ విథుర సమార కర్శితః
భరాతృస్నేహాథ ఇథం రాజన సంజయం వాక్యమ అబ్రవీత
7 గచ్ఛ సంజయ జానీహి భరాతరం విథురం మమ
యథి జీవతి రొషేణ మయా పాపేన నిర్ధుతః
8 న హి తేన మమ భరాత్రా సుసూక్ష్మమ అపి కిం చన
వయలీకం కృతపూర్వం మే పరాజ్ఞేనామిత బుథ్ధినా
9 స వయలీకం కదం పరాప్తొ మత్తః పరమబుథ్ధిమాన
న జన్యాజ జీవితం పరాజ్ఞస తం గచ్ఛానయ సంజయ
10 తస్య తథ వచనం శరుత్వా రాజ్ఞస తమ అనుమాన్య చ
సంజయొ బాఢమ ఇత్య ఉక్త్వా పరాథ్రవత కామ్యకం వనమ
11 సొ ఽచిరేణ సమాసాథ్య తథ వనం యత్ర పాణ్డవాః
రౌరవాజినసంవీతం థథర్శాద యుధిష్ఠిరమ
12 విథురేణ సహాసీనం బరాహ్మణైశ చ సహస్రశః
భరాతృభిశ చాభిసంగుప్తం థేవైర ఇవ శతక్రతుమ
13 యుధిష్ఠిరమ అదాభ్యేత్య పూజయామ ఆస సంజయః
భీమార్జునయమాంశ చాపి తథ అర్హం పరత్యపథ్యత
14 రాజ్ఞా పృష్టః స కుశలం సుఖాసీనశ చ సంజయః
శశంసాగమనే హేతుమ ఇథం చైవాబ్రవీథ వచః
15 రాజా సమరతి తే కషత్తర ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
తం పశ్య గత్వా తవం కషిప్రం సంజీవయ చ పార్దివమ
16 సొ ఽనుమాన్య నరశ్రేష్ఠాన పాణ్డవాన కురునన్థనాన
నియొగాథ రాజసింహస్య గన్తుమ అర్హసి మానథ
17 ఏవమ ఉక్తస తు విథురొ ధీమాన సవజనవత్సలః
యుధిష్ఠిరస్యానుమతే పునర ఆయాథ గజాహ్వయమ
18 తమ అబ్రవీన మహాప్రాజ్ఞం ధృతరాష్ట్రః పరతాపవాన
థిష్ట్యా పరాప్తొ ఽసి ధర్మజ్ఞ థిష్ట్యా సమరసి మే ఽనఘ
19 అథ్య రాత్రౌ థివా చాహం తవత్కృతే భరతర్షభ
పరజాగరే పపశ్యామి విచిత్రం థేహమ ఆత్మనః
20 సొ ఽఙకమ ఆథాయ విథురం మూర్ధ్న్య ఉపాఘ్రాయ చైవ హ
కషమ్యతామ ఇతి చొవాచ యథ ఉక్తొ ఽసి మయా రుషా
21 [వి]
కషాన్తమ ఏవ మయా రాజన గురుర నః పరమొ భవాన
తదా హయ అస్మ్య ఆగతః కషిప్రం తవథ్థర్శనపరాయణః
22 భవన్తి హి నరవ్యాఘ్ర పురుషా ధర్మచేతసః
థీనాభిపాతినొ రాజన నాత్ర కార్యా విచారణా
23 పాణ్డొః సుతా యాథృశా మే తాథృశా మే సుతాస తవ
థీనా ఇతి హి మే బుథ్ధిర అభిపన్నాథ్య తాన రపతి
24 [వ]
అన్యొన్యమ అనునీయైవం భరాతరౌ తౌ మహాథ్యుతీ
విథురొ ధృతరాష్ట్రశ చ లేభాతే పరమాం ముథమ