అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 57)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
థమయన్తీ తతొ థృష్ట్వా పుణ్యశ్లొకం నరాధిపమ
ఉన్మత్తవథ అనున్మత్తా థేవనే గతచేతసామ
2 భయశొకసమావిష్టా రాజన భీమసుతా తతః
చిన్తయామ ఆస తత కార్యం సుమహత పార్దివం పరతి
3 సా శఙ్కమానా తత్పాపం చికీర్షన్తీ చ తత్ప్రియమ
నలం చ హృతసర్వస్వమ ఉపలభ్యేథమ అబ్రవీత
4 బృహత్సేనే వరజామాత్యాన ఆనాయ్య నలశాసనాత
ఆచక్ష్వ యథ ధృతం థరవ్యమ అవశిష్టం చ యథ వసు
5 తతస తే మన్త్రిణః సర్వే విజ్ఞాయ నలశాసనమ
అపి నొ భాగధేయం సయాథ ఇత్య ఉక్త్వా పునర ఆవ్రజన
6 తాస తు సర్వాః పరకృతయొ థవితీయం సముపస్దితాః
నయవేథయథ భీమసుతా న చ తత పరత్యనన్థత
7 వాక్యమ అప్రతినన్థన్తం భర్తారమ అభివీక్ష్య సా
థమయన్తీ పునర వేశ్మ వరీడితా పరవివేశ హ
8 నిశమ్య సతతం చాక్షాన పుణ్యశ్లొకపరాఙ్ముఖాన
నలం చ హృతసర్వస్వం ధాత్రీం పునర ఉవాచ హ
9 బృహత్సేనే పునర గచ్ఛ వార్ష్ణేయం నలశాసనాత
సూతమ ఆనయ కల్యాణి మహత కార్యమ ఉపస్దితమ
10 బృహత్సేనా తు తచ ఛరుత్వా థమయన్త్యాః పరభాషితమ
వార్ష్ణేయమ ఆనయామ ఆస పురుషైర ఆప్తకారిభిః
11 వార్ష్ణేయం తు తతొ భైమీ సాన్త్వయఞ శలక్ష్ణయా గిరా
ఉవాచ థేశకాలజ్ఞా పరాప్తకాలమ అనిన్థితా
12 జానీషే తవం యదా రాజా సమ్యగ్వృత్తః సథా తవయి
తస్య తవం విషమస్దస్య సాహాయ్యం కర్తుమ అర్హసి
13 యదా యదా హి నృపతిః పుష్కరేణేహ జీయతే
తదా తదాస్య థయూతే వై రాగొ భూయొ ఽభివర్ధతే
14 యదా చ పుష్కరస్యాక్షా వర్తన్తే వశవర్తినః
తదా విపర్యయశ చాపి నలస్యాక్షేషు థృశ్యతే
15 సుహృత్స్వజనవాక్యాని యదావన న శృణొతి చ
నూనం మన్యే న శేషొ ఽసతి నైషధస్య మహాత్మనః
16 యత్ర మే వచనం రాజా నాభినన్థతి మొహితః
శరణం తవాం పరపన్నాస్మి సారదే కురు మథ్వచః
న హి మే శుధ్యతే భావః కథా చిథ వినశేథ ఇతి
17 నలస్య థయితాన అశ్వాన యొజయిత్వా మహాజవాన
ఇథమ ఆరొప్య మిదునం కుణ్డినం యాతుమ అర్హసి
18 మమ జఞాతిషు నిక్షిప్య థారకౌ సయన్థనం తదా
అశ్వాంశ చైతాన యదాకామం వస వాన్యత్ర గచ్ఛ వా
19 థమయన్త్యాస తు తథ వాక్యం వార్ష్ణేయొ నలసారదిః
నయవేథయథ అశేషేణ నలామాత్యేషు ముఖ్యశః
20 తైః సమేత్య వినిశ్చిత్య సొ ఽనుజ్ఞాతొ మహీపతే
యయౌ మిదునమ ఆరొప్య విథర్భాంస తేన వాహినా
21 హయాంస తత్ర వినిక్షిప్య సూతొ రదవరం చ తమ
ఇన్థ్రసేనాం చ తాం కన్యామ ఇన్థ్రసేనం చ బాలకమ
22 ఆమన్త్ర్య భీమం రాజానమ ఆర్తః శొచన నలం నృపమ
అటమానస తతొ ఽయొధ్యాం జగామ నగరీం తథా
23 ఋతుపర్ణం స రాజానమ ఉపతస్దే సుథుఃఖితః
భృతిం చొపయయౌ తస్య సారద్యేన మహీపతే