అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
ఏవం స సమయం కృత్వా థవాపరేణ కలిః సహ
ఆజగామ తతస తత్ర యత్ర రాజా స నైషధః
2 స నిత్యమ అన్తరప్రేక్షీ నిషధేష్వ అవసచ చిరమ
అదాస్య థవాథశే వర్షే థథర్శ కలిర అన్తరమ
3 కృత్వా మూత్రమ ఉపస్పృశ్య సంధ్యామ ఆస్తే సమ నైషధః
అకృత్వా పాథయొః శౌచం తత్రైనం కలిర ఆవిశత
4 స సమావిశ్య తు నలం సమీపం పుష్కరస్య హ
గత్వా పుష్కరమ ఆహేథమ ఏహి థీవ్య నలేన వై
5 అక్షథ్యూతే నలం జేతా భవాన హి సహితొ మయా
నిషధాన పరతిపథ్యస్వ జిత్వా రాజన నలం నృపమ
6 ఏవమ ఉక్తస తు కలినా పుష్కరొ నలమ అభ్యయాత
కలిశ చైవ వృషొ భూత్వా గవాం పుష్కరమ అభ్యయాత
7 ఆసాథ్య తు నలం వీరం పుష్కరః పరవీరహా
థీవ్యావేత్య అబ్రవీథ భరాతా వృషేణేతి ముహుర ముహుః
8 న చక్షమే తతొ రాజా సమాహ్వానం మహామనాః
వైథర్భ్యాః పరేక్షమాణాయాః పణకాలమ అమన్యత
9 హిరణ్యస్య సువర్ణస్య యానయుగ్యస్య వాససామ
ఆవిష్టః కలినా థయూతే జీయతే సమ నలస తథా
10 తమ అక్షమథసంమత్తం సుహృథాం న తు కశ చన
నివారణే ఽభవచ ఛక్తొ థీవ్యమానమ అచేతసమ
11 తతః పౌరజనః సర్వొ మన్త్రిభిః సహ భారత
రాజానం థరష్టుమ ఆగచ్ఛన నివారయితుమ ఆతురమ
12 తతః సూత ఉపాగమ్య థమయన్త్యై నయవేథయత
ఏష పౌరజనః సర్వొ థవారి తిష్ఠతి కార్యవాన
13 నివేథ్యతాం నైషధాయ సర్వాః పరకృతయః సదితాః
అమృష్యమాణా వయసనం రాజ్ఞొ ధర్మార్దథర్శినః
14 తతః సా బాష్పకలయా వాచా థుఃఖేన కర్శితా
ఉవాచ నైషధం భైమీ శొకొపహతచేతనా
15 రాజన పౌరజనొ థవారి తవాం థిథృక్షుర అవస్దితః
మన్త్రిభిః సహితః సర్వై రాజభక్తిపురస్కృతః
తం థరష్టుమ అర్హసీత్య ఏవ పునః పునర అభాషత
16 తాం తదా రుచిరాపాఙ్గీం విలపన్తీం సుమధ్యమామ
ఆవిష్టః కలినా రాజా నాభ్యభాషత కిం చన
17 తతస తే మన్త్రిణః సర్వే తే చైవ పురవాసినః
నాయమ అస్తీతి థుఃఖార్తా వరీడితా జగ్ముర ఆలయాన
18 తదా తథ అభవథ థయూతం పుష్కరస్య నలస్య చ
యుధిష్ఠిర బహూన మాసాన పుణ్యశ్లొకస తవ అజీయత