అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
వృతే తు నైషధే భైమ్యా లొకపాలా మహౌజసః
యాన్తొ థథృశుర ఆయాన్తం థవాపరం కలినా సహ
2 అదాబ్రవీత కలిం శక్రః సంప్రేక్ష్య బలవృత్రహా
థవాపరేణ సహాయేన కలే బరూహి కవ యాస్యసి
3 తతొ ఽబరవీత కలిః శక్రం థమయన్త్యాః సవయంవరమ
గత్వాహం వరయిష్యే తాం మనొ హి మమ తథ్గతమ
4 తమ అబ్రవీత పరహస్యేన్థ్రొ నిర్వృత్తః స సవయంవరః
వృతస తయా నలొ రాజా పతిర అస్మత్సమీపతః
5 ఏవమ ఉక్తస తు శక్రేణ కలిః కొపసమన్వితః
థేవాన ఆమన్త్ర్య తాన సర్వాన ఉవాచేథం వచస తథా
6 థేవానాం మానుషం మధ్యే యత సా పతిమ అవిన్థత
నను తస్యా భవేన నయాయ్యం విపులం థణ్డధారణమ
7 ఏవమ ఉక్తే తు కలినా పరత్యూచుస తే థివౌకసః
అస్మాభిః సమనుజ్ఞాతొ థమయన్త్యా నలొ వృతః
8 కశ చ సర్వగుణొపేతం నాశ్రయేత నలం నృపమ
యొ వేథ ధర్మాన అఖిలాన యదావచ చరితవ్రతః
9 యస్మిన సత్యం ధృతిర థానం తపః శౌచం థమః శమః
ధరువాణి పురుషవ్యాఘ్రే లొకపాలసమే నృపే
10 ఆత్మానం స శపేన మూఢొ హన్యాచ చాత్మానమ ఆత్మనా
ఏవంగుణం నలం యొ వై కామయేచ ఛపితుం కలే
11 కృచ్ఛ్రే స నరకే మజ్జేథ అగాధే విపులే ఽపలవే
ఏవమ ఉక్త్వా కలిం థేవా థవాపరం చ థివం యయుః
12 తతొ గతేషు థేవేషు కలిర థవాపరమ అబ్రవీత
సంహర్తుం నొత్సహే కొపం నలే వత్స్యామి థవాపర
13 భరంశయిష్యామి తం రాజ్యాన న భైమ్యా సహ రంస్యతే
తవమ అప్య అక్షాన సమావిశ్య కర్తుం సాహాయ్యమ అర్హసి