అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
తతస తు యాతే వార్ష్ణేయే పుణ్యశ్లొకస్య థీవ్యతః
పుష్కరేణ హృతం రాజ్యం యచ చాన్యథ వసు కిం చన
2 హృతరాజ్యం నలం రాజన పరహసన పుష్కరొ ఽబరవీత
థయూతం పరవర్తతాం భూయః పరతిపాణొ ఽసతి కస తవ
3 శిష్టా తే థమయన్త్య ఏకా సర్వమ అన్యథ ధృతం మయా
థమయన్త్యాః పుణః సాధు వర్తతాం యథి మన్యసే
4 పుష్కరేణైవమ ఉక్తస్య పుణ్యశ్లొకస్య మన్యునా
వయథీర్యతేవ హృథయం న చైనం కిం చిథ అబ్రవీత
5 తతః పుష్కరమ ఆలొక్య నలః పరమమన్యుమాన
ఉత్సృజ్య సర్వగాత్రేభ్యొ భూషణాని మహాయశాః
6 ఏకవాసా అసంవీతః సుహృచ్ఛొకవివర్ధనః
నిశ్చక్రామ తథా రాజా తయక్త్వా సువిపులాం శరియమ
7 థమయన్త్య ఏకవస్త్రా తం గచ్ఛన్తం పృష్ఠతొ ఽనవియాత
స తయా బాహ్యతః సార్ధం తరిరాత్రం నైషధొ ఽవసత
8 పుష్కరస తు మహారాజ ఘొషయామ ఆస వై పురే
నలే యః సమ్యగ ఆతిష్ఠేత స గచ్ఛేథ వధ్యతాం మమ
9 పుష్కరస్య తు వాక్యేన తస్య విథ్వేషణేన చ
పౌరా న తస్మిన సత్కారం కృతవన్తొ యుధిష్ఠిర
10 స తదా నగరాభ్యాశే సత్కారార్హొ న సత్కృతః
తరిరాత్రమ ఉషితొ రాజా జలమాత్రేణ వర్తయన
11 కషుధా సంపీడ్యమానస తు నలొ బహుతిదే ఽహని
అపశ్యచ ఛకునాన కాంశ చిథ ధిరణ్యసథృశచ్ఛథాన
12 స చిన్తయామ ఆస తథా నిషధాధిపతిర బలీ
అస్తి భక్షొ మమాథ్యాయం వసు చేథం భవిష్యతి
13 తతస తాన అన్తరీయేణ వాససా సమవాస్తృణొత
తస్యాన్తరీయమ ఆథాయ జగ్ముః సర్వే విహాయసా
14 ఉత్పతన్తః ఖగాస తే తు వాక్యమ ఆహుస తథా నలమ
థృష్ట్వా థిగ్వాససం భూమౌ సదితం థీనమ అధొముఖమ
15 వయమ అక్షాః సుథుర్బుథ్ధే తవ వాసొర జిహీర్షవః
ఆగతా న హి నః పరీతిః సవాససి గతే తవయి
16 తాన సమీక్ష్య గతాన అక్షాన ఆత్మానం చ వివాససమ
పుణ్యశ్లొకస తతొ రాజా థమయన్తీమ అదాబ్రవీత
17 యేషాం పరకొపాథ ఐశ్వర్యాత పరచ్యుతొ ఽహమ అనిన్థితే
పరాణయాత్రాం న విన్థే చ థుఃఖితః కషుధయార్థితః
18 యేషాం కృతే న సత్కారమ అకుర్వన మయి నైషధాః
త ఇమే శకునా భూత్వా వాసొ ఽపయ అపహరన్తి మే
19 వైషమ్యం పరమం పరాప్తొ థుఃఖితొ గతచేతనః
భర్తా తే ఽహం నిబొధేథం వచనం హితమ ఆత్మనః
20 ఏతే గచ్ఛన్తి బహవః పన్దానొ థక్షిణాపదమ
అవన్తీమ ఋక్షవన్తం చ సమతిక్రమ్య పర్వతమ
21 ఏష విన్ధ్యొ మహాశైలః పయొష్ణీ చ సముథ్రగా
ఆశ్రమాశ చ మహర్షీణామ అమీ పుష్పఫలాన్వితాః
22 ఏష పన్దా విథర్భాణామ అయం గచ్ఛతి కొసలాన
అతః పరం చ థేశొ ఽయం థక్షిణే థక్షిణాపదః
23 తతః సా బాష్పకలయా వాచా థుఃఖేన కర్శితా
ఉవాచ థమయన్తీ తం నైషధం కరుణం వచః
24 ఉథ్వేపతే మే హృథయం సీథన్త్య అఙ్గాని సర్వశః
తవ పార్దివ సంకల్పం చిన్తయన్త్యాః పునః పునః
25 హృతరాజ్యం హృతధనం వివస్త్రం కషుచ్ఛ్రమాన్వితమ
కదమ ఉత్సృజ్య గచ్ఛేయమ అహం తవాం విజనే వనే
26 శరాన్తస్య తే కషుధార్తస్య చిన్తయానస్య తత సుఖమ
వనే ఘొరే మహారాజ నాశయిష్యామి తే కలమమ
27 న చ భార్యాసమం కిం చిథ విథ్యతే భిషజాం మతమ
ఔషధం సర్వథుఃఖేషు సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
28 నల ఉవాచ
ఏవమ ఏతథ యదాత్ద తవం థమయన్తి సుమధ్యమే
నాస్తి భార్యాసమం మిత్రం నరస్యార్తస్య భేషజమ
29 న చాహం తయక్తుకామస తవాం కిమర్దం భీరు శఙ్కసే
తయజేయమ అహమ ఆత్మానం న తవ ఏవ తవామ అనిన్థితే
30 థమయన్త్య ఉవాచ
యథి మాం తవం మహారాజ న విహాతుమ ఇహేచ్ఛసి
తత కిమర్దం విథర్భాణాం పన్దాః సముపథిశ్యతే
31 అవైమి చాహం నృపతే న తవం మాం తయకుమ అర్హసి
చేతసా తవ అపకృష్టేన మాం తయజేదా మహాపతే
32 పన్దానం హి మమాభీక్ష్ణమ ఆఖ్యాసి నరసత్తమ
అతొనిమిత్తం శొకం మే వర్ధయస్య అమరప్రభ
33 యథి చాయమ అభిప్రాయస తవ రాజన వరజేథ ఇతి
సహితావ ఏవ గచ్ఛావొ విథర్భాన యథి మన్యసే
34 విథర్భరాజస తత్ర తవాం పూజయిష్యతి మానథ
తేన తవం పూజితొ రాజన సుఖం వత్స్యసి నొ గృహే