అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
తేభ్యః పరతిజ్ఞాయ నలః కరిష్య ఇతి భారత
అదైనాన పరిపప్రచ్ఛ కృతాఞ్జలిర అవస్దితః
2 కే వై భవన్తః కశ చాసౌ యస్యాహం థూత ఈప్సితః
కిం చ తత్ర మయా కార్యం కదయధ్వం యదాతదమ
3 ఏవమ ఉక్తే నైషధేన మఘవాన పరత్యభాషత
అమరాన వై నిబొధాస్మాన థమయన్త్యర్దమ ఆగతాన
4 అహమ ఇన్థ్రొ ఽయమ అగ్నిశ చ తదైవాయమ అపాం పతిః
శరీరాన్తకరొ నౄణాం యమొ ఽయమ అపి పార్దివ
5 స వై తవమ ఆగతాన అస్మాన థమయన్త్యై నివేథయ
లొకపాలాః సహేన్థ్రాస తవాం సమాయాన్తి థిథృక్షవః
6 పరాప్తుమ ఇచ్ఛన్తి థేవాస తవాం శక్రొ ఽగనిర వరుణొ యమః
తేషామ అన్యతమం థేవం పతిత్వే వరయస్వ హ
7 ఏవమ ఉక్తః స శక్రేణ నలః పరాఞ్జలిర అబ్రవీత
ఏకార్దసమవేతం మాం న పరేషయితుమ అర్హద
8 థేవా ఊచుః
కరిష్య ఇతి సంశ్రుత్య పూర్వమ అస్మాసు నైషధ
న కరిష్యసి కస్మాత తవం వరజ నైషధ మాచిరమ
9 బృహథశ్వ ఉవాచ
ఏవమ ఉక్తః స థేవైస తైర నైషధః పునర అబ్రవీత
సురక్షితాని వేశ్మాని పరవేష్టుం కదమ ఉత్సహే
10 పరవేక్ష్యసీతి తం శక్రః పునర ఏవాభ్యభాషత
జగామ స తదేత్య ఉక్త్వా థమయన్త్యా నివేశనమ
11 థథర్శ తత్ర వైథర్భీం సఖీగణసమావృతామ
థేథీప్యమానాం వపుషా శరియా చ వరవర్ణినీమ
12 అతీవ సుకుమారాఙ్గీం తనుమధ్యాం సులొచనామ
ఆక్షిపన్తీమ ఇవ చ భాః శశినః సవేన తేజసా
13 తస్య థృష్ట్వైవ వవృధే కామస తాం చారుహాసినీమ
సత్యం చికీర్షమాణస తు ధారయామ ఆస హృచ్ఛయమ
14 తతస తా నైషధం థృష్ట్వా సంభ్రాన్తాః పరమాఙ్గనాః
ఆసనేభ్యః సముత్పేతుస తేజసా తస్య ధర్షితాః
15 పరశశంసుశ చ సుప్రీతా నలం తా విస్మయాన్వితాః
న చైనమ అభ్యభాషన్త మనొభిస తవ అభ్యచిన్తయన
16 అహొ రూపమ అహొ కాన్తిర అహొ ధైర్యం మహాత్మనః
కొ ఽయం థేవొ ను యక్షొ ను గన్ధర్వొ ను భవిష్యతి
17 న తవ ఏనం శక్నువన్తి సమ వయాహర్తుమ అపి కిం చన
తేజసా ధర్షితాః సర్వా లజ్జావత్యొ వరాఙ్గనాః
18 అదైనం సమయమానేవ సమితపూర్వాభిభాషిణీ
థమయన్తీ నలం వీరమ అభ్యభాషత విస్మితా
19 కస తవం సర్వానవథ్యాఙ్గ మమ హృచ్ఛయవర్ధన
పరాప్తొ ఽసయ అమరవథ వీర జఞాతుమ ఇచ్ఛామి తే ఽనఘ
20 కదమ ఆగమనం చేహ కదం చాసి న లక్షితః
సురక్షితం హి మే వేశ్మ రాజా చైవొగ్రశాసనః
21 ఏవమ ఉక్తస తు వైథర్భ్యా నలస తాం పరత్యువాచ హ
నలం మాం విథ్ధి కల్యాణి థేవథూతమ ఇహాగతమ
22 థేవాస తవాం పరాప్తుమ ఇచ్ఛన్తి శక్రొ ఽగనిర వరుణొ యమః
తేషామ అన్యతమం థేవం పతిం వరయ శొభనే
23 తేషామ ఏవ పరభావేన పరవిష్టొ ఽహమ అలక్షితః
పరవిశన్తం హి మాం కశ చిన నాపశ్యన నాప్య అవారయత
24 ఏతథర్దమ అహం భథ్రే పరేషితః సురసత్తమైః
ఏతచ ఛరుత్వా శుభే బుథ్ధిం పరకురుష్వ యదేచ్ఛసి