అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
థమయన్తీ తు తచ ఛరుత్వా వచొ హంసస్య భారత
తథా పరభృతి న సవస్దా నలం పరతి బభూవ సా
2 తతశ చిన్తాపరా థీనా వివర్ణవథనా కృశా
బభూవ థమయన్తీ తు నిఃశ్వాసపరమా తథా
3 ఊర్ధ్వథృష్టిర ధయానపరా బభూవొన్మత్త థర్శనా
న శయ్యాసనభొగేషు రతిం విన్థతి కర్హి చిత
4 న నక్తం న థివా శేతే హా హేతి వథతీ ముహుః
తామ అస్వస్దాం తథాకారాం సఖ్యస తా జజ్ఞుర ఇఙ్గితైః
5 తతొ విథర్భపతయే థమయన్త్యాః సఖీగణః
నయవేథయత న సవస్దాం థమయన్తీం నరేశ్వర
6 తచ ఛరుత్వా నృపతిర భీమొ థమయన్తీసఖీగణాత
చిన్తయామ ఆస తత కార్యం సుమహత సవాం సుతాం పరతి
7 స సమీక్ష్య మహీపాలః సవాం సుతాం పరాప్తయౌవనామ
అపశ్యథ ఆత్మనః కార్యం థమయన్త్యాః సవయంవరమ
8 స సంనిపాతయామ ఆస మహీపాలాన విశాం పతే
అనుభూయతామ అయం వీరాః సవయంవర ఇతి పరభొ
9 శరుత్వా తు పార్దివాః సర్వే థమయన్త్యాః సవయంవరమ
అభిజగ్ముస తథా భీమం రాజానొ భీమశాసనాత
10 హస్త్యశ్వరదఘొషేణ నాథయన్తొ వసుంధరామ
విచిత్రమాల్యాభరణైర బలైర థృశ్యైః సవలంకృతైః
11 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు పురాణావ ఋషిసత్తమౌ
అటమానౌ మహాత్మానావ ఇన్థ్రలొకమ ఇతొ గతౌ
12 నారథః పర్వతశ చైవ మహాత్మానౌ మహావ్రతౌ
థేవరాజస్య భవనం వివిశాతే సుపూజితౌ
13 తావ అర్చిత్వా సహస్రాక్షస తతః కుశలమ అవ్యయమ
పప్రచ్ఛానామయం చాపి తయొః సర్వగతం విభుః
14 నారథ ఉవాచ
ఆవయొః కుశలం థేవ సర్వత్రగతమ ఈశ్వర
లొకే చ మఘవన కృత్స్నే నృపాః కుశలినొ విభొ
15 బృహథశ్వ ఉవాచ
నారథస్య వచః శరుత్వా పప్రచ్ఛ బలవృత్రహా
ధర్మజ్ఞాః పృదివీపాలాస తయక్తజీవితయొధినః
16 శస్త్రేణ నిధనం కాలే యే గచ్ఛన్త్య అపరాఙ్ముఖాః
అయం లొకొ ఽకషయస తేషాం యదైవ మమ కామధుక
17 కవ ను తే కషత్రియాః శూరా న హి పశ్యామి తాన అహమ
ఆగచ్ఛతొ మహీపాలాన అతిదీన థయితాన మమ
18 ఏవమ ఉక్తస తు శక్రేణ నారథః పరత్యభాషత
శృణు మే భగవన యేన న థృశ్యన్తే మహీక్షితః
19 విథర్భరాజథుహితా థమయన్తీతి విశ్రుతా
రూపేణ సమతిక్రాన్తా పృదివ్యాం సర్వయొషితః
20 తస్యాః సవయంవరః శక్ర భవితా నచిరాథ ఇవ
తత్ర గచ్ఛన్తి రాజానొ రాజపుత్రాశ చ సర్వశః
21 తాం రత్నభూతాం లొకస్య పరార్దయన్తొ మహీక్షితః
కాఙ్క్షన్తి సమ విశేషేణ బలవృత్రనిషూథన
22 ఏతస్మిన కద్యమానే తు లొకపాలాశ చ సాగ్నికాః
ఆజగ్ముర థేవరాజస్య సమీపమ అమరొత్తమాః
23 తతస తచ ఛుశ్రువుః సర్వే నారథస్య వచొ మహత
శరుత్వా చైవాబ్రువన హృష్టా గచ్ఛామొ వయమ అప్య ఉత
24 తతః సర్వే మహారాజ సగణాః సహవాహనాః
విథర్భాన అభితొ జగ్ముర యత్ర సర్వే మహీక్షితః
25 నలొ ఽపి రాజా కౌన్తేయ శరుత్వా రాజ్ఞాం సమాగమమ
అభ్యగచ్ఛథ అథీనాత్మా థమయన్తీమ అనువ్రతః
26 అద థేవాః పది నలం థథృశుర భూతలే సదితమ
సాక్షాథ ఇవ సదితం మూర్త్యా మన్మదం రూపసంపథా
27 తం థృష్ట్వా లొకపాలాస తే భరాజమానం యదా రవిమ
తస్దుర విగతసంకల్పా విస్మితా రూపసంపథా
28 తతొ ఽనతరిక్షే విష్టభ్య విమానాని థివౌకసః
అబ్రువన నైషధం రాజన్న అవతీర్య నభస్తలాత
29 భొ భొ నైషధ రాజేన్థ్ర నల సత్యవ్రతొ భవాన
అస్మాకం కురు సాహాయ్యం థూతొ భవ నరొత్తమ