అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 50)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
ఆసీథ రాజా నలొ నామ వీరసేనసుతొ బలీ
ఉపపన్నొ గుణైర ఇష్టై రూపవాన అశ్వకొవిథః
2 అతిష్ఠన మనుజేన్థ్రాణాం మూర్ధ్ని థేవపతిర యదా
ఉపర్య ఉపరి సర్వేషామ ఆథిత్య ఇవ తేజసా
3 బరహ్మణ్యొ వేథవిచ ఛూరొ నిషధేషు మహీపతిః
అక్షప్రియః సత్యవాథీ మహాన అక్షౌహిణీపతిః
4 ఈప్సితొ వరనారీణామ ఉథారః సంయతేన్థ్రియః
రక్షితా ధన్వినాం శరేష్ఠః సాక్షాథ ఇవ మనుః సవయమ
5 తదైవాసీథ విథర్భేషు భీమొ భీమపరాక్రమః
శూరః సర్వగుణైర యుక్తః పరజాకామః స చాప్రజః
6 స పరజార్దే పరం యత్నమ అకరొత సుసమాహితః
తమ అభ్యగచ్ఛథ బరహ్మర్షిర థమనొ నామ భారత
7 తం స భీమః పరజాకామస తొషయామ ఆస ధర్మవిత
మహిష్యా సహ రాజేన్థ్ర సత్కారేణ సువర్చసమ
8 తస్మై పరసన్నొ థమనః సభార్యాయ వరం థథౌ
కన్యారత్నం కుమారాంశ చ తరీన ఉథారాన మహాయశాః
9 థమయన్తీం థమం థాన్తం థమనం చ సువర్చసమ
ఉపపన్నాన గుణైః సర్వైర భీమాన భీమపరాక్రమాన
10 థమయన్తీ తు రూపేణ తేజసా యశసా శరియా
సౌభాగ్యేన చ లొకేషు యశః పరాప సుమధ్యమా
11 అద తాం వయసి పరాప్తే థాసీనాం సమలంకృతమ
శతం సఖీనాం చ తదా పర్యుపాస్తే శచీమ ఇవ
12 తత్ర సమ భరాజతే భైమీ సర్వాభరణభూషితా
సఖీమధ్యే ఽనవథ్యాఙ్గీ విథ్యుత సౌథామినీ యదా
అతీవ రూపసంపన్నా శరీర ఇవాయతలొచనా
13 న థేవేషు న యక్షేషు తాథృగ్రూపవతీ కవ చిత
మానుసేష్వ అపి చాన్యేషు థృష్టపూర్వా న చ శరుతా
చిత్తప్రమాదినీ బాలా థేవానామ అపి సున్థరీ
14 నలశ చ నరశార్థూలొ రూపేణాప్రతిమొ భువి
కన్థర్ప ఇవ రూపేణ మూర్తిమాన అభవత సవయమ
15 తస్యాః సమీపే తు నలం పరశశంసుః కుతూహలాత
నైషధస్య సమీపే తు థమయన్తీం పునః పునః
16 తయొర అథృష్టకామొ ఽభూచ ఛృణ్వతొః సతతం గుణాన
అన్యొన్యం పరతి కౌన్తేయ స వయవర్ధత హృచ్ఛయః
17 అశక్నువన నలః కామం తథా ధారయితుం హృథా
అన్తఃపురసమీపస్దే వన ఆస్తే రహొగతః
18 స థథర్శ తథా హంసాఞ జాతరూపపరిచ్ఛథాన
వనే విచరతాం తేషామ ఏకం జగ్రాహ పక్షిణమ
19 తతొ ఽనతరిక్షగొ వాచం వయాజహార తథా నలమ
న హన్తవ్యొ ఽసమి తే రాజన కరిష్యామి హి తే పరియమ
20 థమయన్తీసకాశే తవాం కదయిష్యామి నైషధ
యదా తవథన్యం పురుషం న సా మంస్యతి కర్హి చిత
21 ఏవమ ఉక్తస తతొ హంసమ ఉత్ససర్జ మహీపతిః
తే తు హంసాః సముత్పత్య విథర్భాన అగమంస తతః
22 విథర్భనగరీం గత్వా థమయన్త్యాస తథాన్తికే
నిపేతుస తే గరుత్మన్తః సా థథర్శాద తాన ఖగాన
23 సా తాన అథ్భుతరూపాన వై థృష్ట్వా సఖిగణావృతా
హృష్టా గరహీతుం ఖగమాంస తవరమాణొపచక్రమే
24 అద హంసా విససృపుః సర్వతః పరమథావనే
ఏకైకశస తతః కన్యాస తాన హంసాన సముపాథ్రవన
25 థమయన్తీ తు యం హంసం సముపాధావథ అన్తికే
స మానుషీం గిరం కృత్వా థమయన్తీమ అదాబ్రవీత
26 థమయన్తి నలొ నామ నిషధేషు మహీపతిః
అశ్వినొః సథృశొ రూపే న సమాస తస్య మానుషాః
27 తస్య వై యథి భార్యా తవం భవేదా వరవర్ణిని
సఫలం తే భవేజ జన్మ రూపం చేథం సుమధ్యమే
28 వయం హి థేవగన్ధర్వమనుష్యొరగరాక్షసాన
థృష్టవన్తొ న చాస్మాభిర థృష్టపూర్వస తదావిధః
29 తవం చాపి రత్నం నారీణాం నరేషు చ నలొ వరః
విశిష్టాయా విశిష్టేన సంగమొ గుణవాన భవేత
30 ఏవమ ఉక్తా తు హంసేన థమయన్తీ విశాం పతే
అబ్రవీత తత్ర తం హంసం తమ అప్య ఏవం నలం వథ
31 తదేత్య ఉక్త్వాణ్డజః కన్యాం వైథర్భస్య విశాం పతే
పునర ఆగమ్య నిషధాన నలే సర్వం నయవేథయత