అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 బృహథశ్వ ఉవాచ
సా నమస్కృత్య థేవేభ్యః పరహస్య నలమ అబ్రవీత
పరణయస్వ యదాశ్రథ్ధం రాజన కిం కరవాణి తే
2 అహం చైవ హి యచ చాన్యన మమాస్తి వసు కిం చన
సర్వం తత తవ విశ్రబ్ధం కురు పరణయమ ఈశ్వర
3 హంసానాం వచనం యత తత తన మాం థహతి పార్దివ
తవత్కృతే హి మయా వీర రాజానః సంనిపాతితాః
4 యథి చేథ భజమానాం మాం పరత్యాఖ్యాస్యసి మానథ
విషమ అగ్నిం జలం రజ్జుమ ఆస్దాస్యే తవ కారణాత
5 ఏవమ ఉక్తస తు వైథర్భ్యా నలస తాం పరత్యువాచ హ
తిష్ఠత్సు లొకపాలేషు కదం మానుషమ ఇచ్ఛసి
6 యేషామ అహం లొకకృతామ ఈశ్వరాణాం మహాత్మనామ
న పాథరజసా తుల్యొ మనస తే తేషు వర్తతామ
7 విప్రియం హయ ఆచరన మర్త్యొ థేవానాం మృత్యుమ ఋచ్ఛతి
తరాహి మామ అనవథ్యాఙ్గి వరయస్వ సురొత్తమాన
8 తతొ బాష్పకలాం వాచం థమయన్తీ శుచిస్మితా
పరవ్యాహరన్తీ శనకైర నలం రాజానమ అబ్రవీత
9 అస్త్య ఉపాయొ మయా థృష్టొ నిరపాయొ నరేశ్వర
యేన థొషొ న భవితా తవ రాజన కదం చన
10 తవం చైవ హి నరశ్రేష్ఠ థేవాశ చాగ్నిపురొగమాః
ఆయాన్తు సహితాః సర్వే మమ యత్ర సవయంవరః
11 తతొ ఽహం లొకపాలానాం సంనిధౌ తవాం నరేశ్వర
వరయిష్యే నరవ్యాఘ్ర నైవం థొషొ భవిష్యతి
12 ఏవమ ఉక్తస తు వైథర్భ్యా నలొ రాజా విశాం పతే
ఆజగామ పునస తత్ర యత్ర థేవాః సమాగతాః
13 తమ అపశ్యంస తదాయాన్తం లొకపాలాః సహేశ్వరాః
థృష్ట్వా చైనం తతొ ఽపృచ్ఛన వృత్తాన్తం సర్వమ ఏవ తత
14 థేవా ఊచుః
కచ చిథ థృష్టా తవయా రాజన థమయన్తీ శుచిస్మితా
కిమ అబ్రవీచ చ నః సర్వాన వథ భూమిపతే ఽనఘ
15 నల ఉవాచ
భవథ్భిర అహమ ఆథిష్టొ థమయన్త్యా నివేశనమ
పరవిష్టః సుమహాకక్ష్యం థణ్డిభిః సదవిరైర వృతమ
16 పరవిశన్తం చ మాం తత్ర న కశ చిథ థృష్టవాన నరః
ఋతే తాం పార్దివసుతాం భవతామ ఏవ తేజసా
17 సఖ్యశ చాస్యా మయా థృష్టాస తాభిశ చాప్య ఉపలక్షితః
విస్మితాశ చాభవన థృష్ట్వా సర్వా మాం విబుధేశ్వరాః
18 వర్ణ్యమానేషు చ మయా భవత్సు రుచిరాననా
మామ ఏవ గతసంకల్పా వృణీతే సురసత్తమాః
19 అబ్రవీచ చైవ మాం బాలా ఆయాన్తు సహితాః సురాః
తవయా సహ నరశ్రేష్ఠ మమ యత్ర సవయంవరః
20 తేషామ అహం సంనిధౌ తవాం వరయిష్యే నరొత్తమ
ఏవం తవ మహాబాహొ థొషొ న భవితేతి హ
21 ఏతావథ ఏవ విబుధా యదావృత్తమ ఉథాహృతమ
మయాశేషం పరమాణం తు భవన్తస తరిథశేశ్వరాః