అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
యథ ఇథం శొచితం రాజ్ఞా ధృతరాష్ట్రేణ వై మునే
పరవ్రాజ్య పాణ్డవాన వీరాన సర్వమ ఏతన నిరర్దకమ
2 కదం హి రాజా పుత్రం సవమ ఉపేక్షేతాల్ప చేతసమ
థుర్యొధనం పాణ్డుపుత్రాన కొపయానం మహారదాన
3 కిమ ఆసీత పాణ్డుపుత్రాణాం వనే భొజనమ ఉచ్యతామ
వానేయమ అద వా కృష్టమ ఏతథ ఆఖ్యాతు మే భవాన
4 [వై]
వానేయం చ మృగాంశ చైవ శుథ్ధైర బాణైర నిపాతితాన
బరాహ్మణానాం నివేథ్యాగ్రమ అభుఞ్జన పురుషర్షభాః
5 తాంస తు శూరాన మహేష్వాసాంస తథా నివసతొ వనే
అన్వయుర బరాహ్మణా రాజన సాగ్నయొ ఽనఙ్గయస తదా
6 బరాహ్మణానాం సహస్రాణి సనాతకానాం మహాత్మనామ
థశ మొక్షవిథాం తథ్వథ యాన బిభర్తి యుధిష్ఠిరః
7 రురూన కృష్ణమృగాంశ చైవ మేధ్యాంశ చాన్యాన వనేచరాన
బాణైర ఉన్మద్య విధివథ బరాహ్మణేభ్యొ నయవేథయత
8 న తత్ర కశ చిథ థుర్వర్ణొ వయాధితొ వాప్య అథృశ్యత
కృశొ వా థుర్బలొ వాపి థీనొ భీతొ ఽపి వా నరః
9 పుత్రాన ఇవ పరియాఞ జఞాతీన భరాతౄన ఇవ సహొథరాన
పుపొష కౌరవశ్రేష్ఠొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
10 పతీంశ చ థరౌపథీ సర్వాన థవిజాంశ చైవ యశస్వినీ
మాతేవ భొజయిత్వాగ్రే శిష్టమ ఆహారయత తథా
11 పరాచీం రాజా థక్షిణాం భీమసేనొ; యమౌ పరతీచీమ అద వాప్య ఉథీచీమ
ధనుర్ధరా మాంసహేతొర మృగాణాం; కషయం చక్రుర నిత్యమ ఏవొపగమ్య
12 తదా తేషాం వసతాం కామ్యకే వై; విహీనానామ అర్జునేనొత్సుకానామ
పఞ్చైవ వర్షాణి తథా వయతీయుర; అధీయతాం జపతాం జుహ్వతాం చ