అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
అత్యథ్భుతమ ఇథం కర్మ పార్దస్యామిత తేజసః
ధృతరాష్ట్రొ మహాతేజాః శరుత్వా విప్ర కిమ అబ్రవీత
2 [వై]
శక్ర లొకగతం పార్దం శరుత్వా రాజామ్బికా సుతః
థవైపాయనాథ ఋషిశ్రేష్ఠాత సంజయం వాక్యమ అబ్రవీత
3 శరుతం మే సూత కార్త్స్న్యేన కర్మ పార్దస్య ధీమతః
కచ చిత తవాపి విథితం యదాతద్యేన సారదే
4 పరమత్తొ గరామ్యధర్మేషు మన్థాత్మా పాపనిశ్చయః
మమ పుత్రః సుథుర్బుథ్ధిః పృదివీం ఘాతయిష్యతి
5 యస్య నిత్యమ ఋతా వాచః సవైరేష్వ అపి మహాత్మనః
తరైలొక్యమ అపి తస్య సయాథ యొథ్ధా యస్య ధనంజయః
6 అస్యతః కర్ణినారాచాంస తీక్ష్ణాగ్రాంశ చ శిలాశితాన
కొ ఽరజునస్యాగ్రతస తిష్ఠేథ అపి మృత్యుర జరాతిగః
7 మమ పుత్రా థురాత్మానః సర్వే మృత్యువశం గతాః
యేషాం యుథ్ధం థురాధర్షైః పాణ్డవైః పరత్యుపస్దితమ
8 తస్యైవ చ న పశ్యామి యుధి గాణ్డీవధన్వనః
అనిశం చిన్తయానొ ఽపి య ఏనమ ఉథియాథ రదీ
9 థరొణకర్ణౌ పరతీయాతాం యథి భీష్మొ ఽపి వా రణే
మహాన సయాత సంశయొ లొకే న తు పశ్యామి నొ జయమ
10 ఘృణీ కర్ణః పరమాథీ చ ఆచార్యః సదవిరొ గురుః
అమర్షీ బలవాన పార్దః సంరమ్భీ థృఢవిక్రమః
11 భవేత సుతుములం యుథ్ధం సర్వశొ ఽపయ అపరాజితమ
సర్వే హయ అస్త్రవిథః శూరాః సర్వే పరాప్తా మహథ యశః
12 అపి సర్వేశ్వరత్వం హి న వాఞ్ఛేరన పరాజితాః
వధే నూనం భవేచ ఛాన్తిస తేషాం వా ఫల్గునస్య వా
13 న తు హన్తార్జునస్యాస్తి జేతా వాస్య న విథ్యతే
మన్యుస తస్య కదం శామ్యేన మన్థాన పరతి సముత్దితః
14 తరిథశేశ సమొ వీరః ఖాణ్డవే ఽగనిమ అతర్పయత
జిగాయ పార్దివాన సర్వాన రాజసూయే మహాక్రతౌ
15 శేషం కుర్యాథ గిరేర వజ్రం నిపతన మూర్ధ్ని సంజయ
న తు కుర్యుః శరాః శేషమ అస్తాస తాత కిరీటినా
16 యదా హి కిరణా భానొస తపన్తీహ చరాచరమ
తదా పార్ద భుజొత్సృష్టాః శరాస తప్స్యన్తి మే సుతాన
17 అపి వా రదఘొషేణ భయార్తా సవ్యసాచినః
పరతిభాతి విథీర్ణేవ సర్వతొ భారతీ చమూః
18 యథ ఉథ్వపన పరవపంశ చైవ బాణాన; సదాతాతతాయీ సమరే కిరీటీ
సృష్టొ ఽనతకః సర్వహరొ విధాత్రా; భవేథ యదా తథ్వథ అపారణీయః
19 [స]
యథ ఏతత కదితం రాజంస తవయా థుర్యొధనం పరతి
సర్వమ ఏతథ యదాత్ద తవం నైతన మిద్యా మహీపతే
20 మన్యునా హి సమావిష్టాః పాణ్డవాస తే ఽమితౌజసః
థృష్ట్వా కృష్ణాం సభాం నీతాం ధర్మపత్నీం యశస్వినీమ
21 థుఃశాసనస్య తా వాచః శరుత్వా తే థారుణొథయాః
కర్ణస్య చ మహారాజ న సవప్స్యన్తీతి మే మతిః
22 శరుతం హి తే మహారాజ యదా పార్దేన సంయుగే
ఏకాథశ తనుః సదాణుర ధనుషా పరితొషితః
23 కైరాతం వేషమ ఆస్దాయ యొధయామ ఆస ఫల్గునమ
జిజ్ఞాసుః సర్వథేవేశః కపర్థీ భగవాన సవయమ
24 తత్రైనం లొకపాలాస తే థర్శయామ ఆసుర అర్జునమ
అస్త్రహేతొః పరాక్రాన్తం తపసా కౌరవర్షభమ
25 నైతథ ఉత్సహతే ఽనయొ హి లబ్ధుమ అన్యత్ర ఫల్గునాత
సాక్షాథ థర్శనమ ఏతేషామ ఈశ్వరాణాం నరొ భువి
26 మహేశ్వరేణ యొ రాజన న జీర్ణొ గరస్తమూర్తిమాన
కస తమ ఉత్సహతే వీరం యుథ్ధే జరయితుం పుమాన
27 ఆసాథితమ ఇథం ఘొరం తుములం లొమహర్షణమ
థరౌపథీం పరికర్షథ్భిః కొపయథ్భిశ చ పాణ్డవాన
28 యత్ర విస్ఫురమాణౌష్ఠొ భీమః పరాహ వచొ మహత
థృష్ట్వా థుర్యొధనేనొరూ థరౌపథ్యా థర్శితావ ఉభౌ
29 ఊరూ భేత్స్యామి తే పాపగథయా వజ్రకల్పయా
తరయొథశానాం వర్షాణామ అన్తే థుర్థ్యూత థేవినః
30 సర్వే పరహరతాం శరేష్ఠాః సర్వే చామితతేజసః
సర్వే సర్వాస్త్రవిథ్వాంసొ థేవైర అపి సుథుర్జయాః
31 మన్యే మన్యుసముథ్ధూతాః పుత్రాణాం తవ సంయుగే
అన్తం పార్దాః కరిష్యన్తి వీర్యామర్ష సమన్వితాః
32 [ధృ]
కిం కృతం సూత కర్ణేన వథతా పరుషం వచః
పర్యాప్తం వైరమ ఏతావథ యత కృష్ణా సా సభాం గతా
33 అపీథానీం మమ సుతాస తిష్ఠేరన మన్థచేతసః
యేషాం భరాతా గురుర జయేష్ఠొ వినయే నావతిష్ఠతే
34 మమాపి వచనం సూత న శుశ్రూషతి మన్థభాక
థృష్ట్వా మాం చక్షుషా హీనం నిర్విచేష్టమ అచేతనమ
35 యే చాస్య సచివా మన్థాః కర్ణ సౌబలకాథయః
తే ఽపయ అస్య భూయసొ థొషాన వర్ధయన్తి విచేతసః
36 సవైరమ ఉక్తా అపి శరాః పార్దేనామిత తేజసా
నిర్థహేయుర మమ సుతాన కిం పునర మన్యునేరితాః
37 పార్ద బాహుబలొత్సృష్టా మహాచాప వినిఃసృతాః
థివ్యాస్త్రమన్త్రముథితాః సాథయేయుః సురాన అపి
38 యస్య మన్త్రీ చ గొప్తా చ సుహృచ చైవ జనార్థనః
హరిస తరైలొక్యనాదః స కిం ను తస్య న నిర్జితమ
39 ఇథం చ సుమహచ చిత్రమ అర్జునస్యేహ సంజయ
మహాథేవేన బాహుభ్యాం యత సమేత ఇతి శరుతిః
40 పరత్యక్షం సర్వలొకస్య ఖాణ్డవే యత్కృతం పురా
ఫల్గునేన సహాయార్దే వహ్నేర థామొథరేణ చ
41 సర్వదా నాస్తి మే పుత్రః సామాత్యః సహ బాన్ధవః
కరుథ్ధే పార్దే చ భీమే చ వాసుథేవే చ సాత్వతే