అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ థేవాః సగన్ధర్వాః సమాథాయార్ఘ్యమ ఉత్తమమ
శక్రస్య మతమ ఆజ్ఞాయ పార్దమ ఆనర్చుర అఞ్జసా
2 పాథ్యమ ఆచమనీయం చ పరతిగృహ్య నృపాత్మజమ
పరవేశయా మాసుర అదొ పురంథర నివేశనమ
3 ఏవం సంపూజితొ జిష్ణుర ఉవాస భవనే పితుః
ఉపశిక్షన మహాస్త్రాణి ససంహారాణి పాణ్డవః
4 శక్రస్య హస్తాథ థయితం వజ్రమ అస్త్రం థురుత్సహమ
అశనీశ చ మహానాథా మేఘబర్హిణ లక్షణాః
5 గృహీతాస్త్రస తు కౌన్తేయొ భరాతౄన సస్మార పాణ్డవః
పురంథర నియొగాచ చ పఞ్చాబ్థమ అవసత సుఖీ
6 తతః శక్రొ ఽబరవీత పార్దం కృతాస్త్రం కాల ఆగతే
నృత్తం గీతం చ కౌన్తేయ చిత్రసేనాథ అవాప్నుహి
7 వాథిత్రం థేవ విహితం నృలొకే యన న విథ్యతే
తథ అర్జయస్వ కౌన్తేయ శరేయొ వై తే భవిష్యతి
8 సఖాయం పరథథౌ చాస్య చిత్రసేనం పురంథరః
స తేన సహ సంగమ్య రేమే పార్దొ నిరామయః
9 కథా చిథ అటమానస తు మహర్షిర ఉత లొమశః
జగామ శక్ర భవనం పురంథర థిథృక్షయా
10 స సమేత్య నమస్కృత్య థేవరాజం మహామునిః
థథర్శార్ధాసన గతం పాణ్డవం వాసవస్య హ
11 తతః శక్రాభ్యనుజ్ఞాత ఆసనే విష్టరొత్తరే
నిషసాథ థవిజశ్రేష్ఠః పూజ్యమానొ మహర్షిభిః
12 తస్య థృష్ట్వాభవథ బుథ్ధిః పార్దమ ఇన్థ్రాసనే సదితమ
కదం ను కషత్రియః పార్దః శక్రాసనమ అవాప్తవాన
13 కిం తవ అస్య సుకృతం కర్మ లొకా వా కే వినిర్జితాః
య ఏవమ ఉపసంప్రాప్తః సదానం థేవనమస్కృతమ
14 తస్య విజ్ఞాయ సంకల్పం శక్రొ వృత్రనిషూథనః
లొమశం పరహసన వాక్యమ ఇథమ ఆహ శచీపతిః
15 బరహ్మర్షే శరూయతాం యత తే మనసైతథ వివక్షితమ
నాయం కేవలమర్త్యొ వై కషత్రియత్వమ ఉపాగతః
16 మహర్షే మమ పుత్రొ ఽయం కున్త్యాం జాతొ మహాభుజః
అస్త్రహేతొర ఇహ పరాప్తః కస్మాచ చిత కారణాన్తరాత
17 అహొ నైనం భవాన వేత్తి పురాణమ ఋషిసత్తమమ
శృణు మే వథతొ బరహ్మన యొ ఽయం యచ చాస్య కారణమ
18 నరనారాయణౌ యౌ తౌ పురాణావ ఋషిసత్తమౌ
తావ ఇమావ అభిజానీహి హృషీకేశధనంజయౌ
19 యన న శక్యం సురైర థరష్టుమ ఋషిభిర వా మహాత్మభిః
తథ ఆశ్రమపథం పుణ్యం బథరీ నామ విశ్రుతమ
20 స నివాసొ ఽభవథ విప్ర విష్ణొర జిష్ణొస తదైవ చ
యతః పరవవృతే గఙ్గా సిథ్ధచారణసేవితా
21 తౌ మన్నియొగాథ బరహ్మర్షే కషితౌ జాతౌ మహాథ్యుతీ
భూమేర భారావతరణం మహావీర్యౌ కరిష్యతః
22 ఉథ్వృత్తా హయ అసురాః కే చిన నివాతకవచా ఇతి
విప్రియేషు సదితాస్మాకం వరథానేన మొహితాః
23 తర్కయన్తే సురాన హన్తుం బలథర్ప సమన్వితాః
థేవాన న గణయన్తే చ తదా థత్తవరా హి తే
24 పాతాలవాసినొ రౌథ్రా థనొః పుత్రా మహాబలాః
సర్వే థేవ నికాయా హి నాలం యొధయితుం సమ తాన
25 యొ ఽసౌ భూమిగతః శరీమాన విష్ణుర మధు నిషూథనః
కపిలొ నామ థేవొ ఽసౌ భగవాన అజితొ హరిః
26 యేన పూర్వం మహాత్మానః ఖనమానా రసాతలమ
థర్శనాథ ఏవ నిహతాః సగరస్యాత్మజా విభొ
27 తేన కార్యం మహత కార్యమ అస్మాకం థవిజసత్తమ
పార్దేన చ మహాయుథ్ధే సమేతాభ్యామ అసంశయమ
28 అయం తేషాం సమస్తానాం శక్తః పరతిసమాసనే
తాన నిహత్య రణే శూరః పునర యాస్యతి మానుషాన
29 భవాంశ చాస్మన నియొగేన యాతు తావన మహీతలమ
కామ్యకే థరక్ష్యసే వీరం నివసన్తం యుధిష్ఠిరమ
30 స వాచ్యొ మమ సంథేశాథ ధర్మాత్మా సత్యసంగరః
నొత్కణ్ఠా ఫల్గునే కార్యా కృతాస్త్రః శీఘ్రమ ఏష్యతి
31 నాశుథ్ధ బాహువీర్యేణ నాకృతాస్త్రేణ వా రణే
భీష్మథ్రొణాథయొ యుథ్ధే శక్త్యాః పరతిసమాసితుమ
32 గృహీతాస్త్రొ గుడా కేశొ మహాబాహుర మహామనాః
నృత్తవాథిత్రగీతానాం థివ్యానాం పారమ ఏయివాన
33 భవాన అపి వివిక్తాని తీర్దాని మనుజేశ్వర
భరాతృభిః సహితః సర్వైర థరష్టుమ అర్హత్య అరింథమ
34 తీర్దేష్వ ఆప్లుత్య పుణ్యేషు విపాప్మా విగతజ్వరః
రాజ్యం భొక్ష్యసి రాజేన్థ్ర సుఖీ విగతకల్మషః
35 భవాంశ చైనం థవిజశ్రేష్ఠ పర్యటన్తం మహీతలే
తరాతుమ అర్హతి విప్రాగ్ర్య తపొబలసమన్వితః
36 గిరిథుర్గేషు హి సథా థేశేషు విషమేషు చ
వసన్తి రాక్షసా రౌథ్రాస తేభ్యొ రక్షేత సథా భవాన
37 స తదేతి పరతిజ్ఞాయ లొమశః సుమహాతపాః
కామ్యకం వనమ ఉథ్థిశ్య సముపాయాన మహీతలమ
38 థథర్శ తత్ర కౌన్తేయం ధర్మరాజమ అరింథమమ
తాపసైర భరాతృభిశ చైవ సర్వతః పరివారితమ