అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స థథర్శ పురీం రమ్యాం సిథ్ధచారణసేవితామ
సర్వర్తుకుసుమైః పుణ్యైః పాథపైర ఉపశొభితామ
2 తత్ర సౌగన్ధికానాం స థరుమాణాం పుణ్యగన్ధినామ
ఉపవీజ్యమానొ మిశ్రేణ వాయునా పుణ్యగన్ధినా
3 నన్థనం చ వనం థివ్యమ అప్సరొగణసేవితమ
థథర్శ థివ్యకుసుమైర ఆహ్వయథ్భిర ఇవ థరుమైః
4 నాతప్త తపసా శక్యొ థరష్టుం నానాహితాగ్నినా
స లొకః పుణ్యకర్తౄణాం నాపి యుథ్ధపరాఙ్ముఖైః
5 నాయజ్వభిర నానృతకైర న వేథశ్రుతివర్జితైః
నానా పలుతాఙ్గైస తీర్దేషు యజ్ఞథానబహిష కృతైః
6 నాపి యజ్ఞహనైః కషుథ్రైర థరష్టుం శక్యః కదం చన
పానపైర గురు తల్పైశ చ మాంసాథైర వా థురాత్మభిః
7 స తథ థివ్యం వనం పశ్యన థివ్యగీత నినాథితమ
పరవివేశ మహాబాహుః శక్రస్య థయితాం పురీమ
8 తత్ర థేవ విమానాని కామగాని సహస్రశః
సంస్దితాన్య అభియాతాని థథర్శాయుతశస తథా
9 సంస్తూయమానొ గన్ధర్వైర అప్సరొభిశ చ పాణ్డవః
పుష్పగన్ధవహైః పుణ్యైర వాయుభిశ చానుజీవితః
10 తతొ థేవాః సగన్ధర్వాః సిథ్ధాశ చ పరమర్షయః
హృష్టాః సంపూజయామ ఆసుః పార్దమ అక్లిష్టకారిణమ
11 ఆశీర్వాథైః సతూయమానొ థివ్యవాథిత్ర నిస్వనైః
పరతిపేథే మహాబాహుః శఙ్ఖథున్థుభినాథితమ
12 నక్షత్రమార్గం విపులం సురవీదీతి విశ్రుతమ
ఇన్థ్రాజ్ఞయా యయౌ పార్దః సతూయమానః సమన్తతః
13 తత్ర సాధ్యాస తదా విశ్వే మరుతొ ఽదాశ్వినావ అపి
ఆథిత్యా వసవొ రుథ్రాస తదా బరహ్మర్షయొ ఽమలాః
14 రాజర్షయశ చ బహవొ థిలీప పరముఖా నృపాః
తుమ్బురుర నారథైశ చైవ గన్ధర్వ్వౌ చ హహాహుహూ
15 తాన సర్వ్వాన స సమాగమ్య విధివత కురునన్థనః
తతొ ఽపశ్యథ థేవరాజం శతక్రతుమ అరింథమమ
16 తతః పార్దొ మహాబాహుర అవతీర్య రదొత్తమాత
థథర్శ సాక్షాథ థేవేన్థ్రం పితరం పాకశాసనమ
17 పాణ్డురేణాతపత్రేణ హేమథణ్డేన చారుణా
థివ్యగన్ధాధివాసేన వయజనేన విధూయతా
18 విశ్వావసుప్రభృతిభిర గన్ధర్వైః సతుతివన్థనైః
సతూయమానం థవిజాగ్ర్యైశ చ ఋగ యజుః సామ సంస్తవైః
19 తతొ ఽభిగమ్య కౌన్తేయః శిరసాభ్యనమథ బలీ
స చైనమ అనువృత్తాభ్యాం భుజాభ్యాం పరత్యగృహ్ణత
20 తతః శక్రాసనే పుణ్యే థేవరాజర్షిపూజితే
శక్రః పాణౌ గృహీత్వైనమ ఉపావేశయథ అన్తికే
21 మూర్ధ్ని చైనమ ఉపాఘ్రాయ థేవేన్థ్రః పరవీరహా
అఙ్కమ ఆరొపయామ ఆస పరశ్రయావనతం తథా
22 సహస్రాక్ష నియొగాత స పార్దః శక్రాసనం తథా
అధ్యక్రామథ అమేయాత్మా థవితీయ ఇవ వాసవః
23 తతః పరేమ్ణా వృత్ర శత్రుర అర్జునస్య శుభం ముఖమ
పస్పర్శ పుణ్యగన్ధేన కరేణ పరిసాన్త్వయన
24 పరిమార్జమానః శనకైర బాహూ చాస్యాయతౌ శుభౌ
జయా శరక్షేప కఠినౌ సతమ్భావ ఇవ హిరణ్మయౌ
25 వజ్రగ్రహణచిహ్నేన కరేణ బలసూథనః
ముహుర ముహుర వజ్రధరొ బాహూ సంస్ఫాలయఞ శనైః
26 సమయన్న ఇవ గుడా కేశం పరేక్షమాణః సహస్రథృక
హర్షేణొత్ఫుల్ల నయనొ న చాతృప్యత వృత్రహా
27 ఏకాసనొపవిష్టౌ తౌ శొభయాం చక్రతుః సభామ
సూర్యా చన్థ్రమసౌ వయొమ్ని చతుర్థశ్యామ ఇవొథితౌ
28 తత్ర సమ గాదా గాయన్తి సామ్నా పరమవల్గునా
గన్ధర్వాస తుమ్బురు శరేష్ఠాః కుశలా గీతసామసు
29 ఘృతాచీ మేనకా రమ్భా పూర్వచిత్తిః సవయంప్రభా
ఉర్వశీ మిశ్రకేశీ చ డుణ్డుర గౌరీ వరూదినీ
30 గొపాలీ సహ జన్యా చ కుమ్భయొనిః పరజాగరా
చిత్రసేనా చిత్రలేఖా సహా చ మధురస్వరా
31 ఏతాశ చాన్యాశ చ ననృతుస తత్ర తత్ర వరాఙ్గనాః
చిత్తప్రమదనే యుక్తాః సిథ్ధానాం పథ్మలొచనాః
32 మహాకటి తట శరొణ్యః కమ్పమానైః పయొధరైః
కటాక్ష హావ మాధుర్యైశ చేతొ బుథ్ధిమనొహరాః