అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
గతేషు లొకపాలేషు పార్దః శత్రునిబర్హణః
చిన్తయామ ఆస రాజేన్థ్ర థేవరాజరదాగమమ
2 తతశ చిన్తయమానస్య గుడా కేశస్య ధీమతః
రదొ మాతలిసంయుక్త ఆజగామ మహాప్రభః
3 నభొ వితిమిరం కుర్వఞ జలథాన పాటయన్న ఇవ
థిశః సంపూరయన నాథైర మహామేఘరవొపమైః
4 అసయః శక్తయొ భీమా గథాశ చొగ్రప్రథర్శనాః
థివ్యప్రభావా పరాసాశ చ విథ్యుతశ చ మహాప్రభాః
5 తదైవాశనయస తత్ర చక్రయుక్తా హుడా గుడాః
వాయుస్ఫొటాః సనిర్ఘాతా బర్హి మేఘనిభ సవనాః
6 తత్ర నాగా మహాకాయా జవలితాస్యాః సుథారుణాః
సితాభ్రకూటప్రతిమాః సంహతాశ చ యదొపలాః
7 థశవాజిసహస్రాణి హరీణాం వాతరంహసామ
వహన్తి యం నేత్రముషం థివ్యం మాయామయం రదమ
8 తత్రాపశ్యన మహానీలం వైజయన్తం మహాప్రభమ
ధవజమ ఇన్థీ వరశ్యామం వంశం కనకభూషణమ
9 తస్మిన రదే సదితం సూతం తప్తహేమవిభూషితమ
థృష్ట్వా పార్దొ మహాబాహుర థేవమ ఏవాన్వతర్కయత
10 తదా తర్కయతస తస్య ఫల్గునస్యాద మాతలిః
సంనతః పరశ్రితొ భూత్వా వాక్యమ అర్జునమ అబ్రవీత
11 భొ భొ శక్రాత్మజ శరీమాఞ శక్రస తవాం థరష్టుమ ఇచ్ఛతి
ఆరొహతు భవాఞ శీఘ్రం రదమ ఇన్థ్రస్య సంమతమ
12 ఆహ మామ అమర శరేష్ఠః పితా తవ శతక్రతుః
కున్తీసుతమ ఇహ పరాప్తం పశ్యన్తు తరిథశాలయాః
13 ఏష శక్రః పరివృతొ థేవైర ఋషిగణైస తదా
గన్ధర్వైర అప్సరొభిశ చ తవాం థిథృక్షుః పరతీక్షతే
14 అస్మాల లొకాథ థేవలొకం పాకశాసన శాసనాత
ఆరొహ తవం మయా సార్ధం లబ్ధాస్త్రః పునర ఏష్యసి
15 [అర్జ]
మాతలే గచ్ఛ శీఘ్రం తవమ ఆరొహస్వ రదొత్తమమ
రాజసూయాశ్వమేధానాం శతైర అపి సుథుర్లభమ
16 పార్దివైః సుమహాభాగైర యజ్వభిర భూరిథక్షిణైః
థైవతైర వా సమారొఢుం థానవైర వా రదొత్తమమ
17 నాతప్త తపసా శక్య ఏష థివ్యొ మహారదః
థరష్టుం వాప్య అద వా సప్రష్టుమ ఆరొఢుం కుత ఏవ తు
18 తవయి పరతిష్ఠితే సాధొ రదస్దే సదిరవాజిని
పశ్చాథ అహమ అదారొక్ష్యే సుకృతీ సత్పదం యదా
19 [వై]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా మాతలిః శక్రసారదిః
ఆరురొహ రదం శీఘ్రం హయాన యేమే చ రశ్మిభిః
20 తతొ ఽరజునొ హృష్టమనా గఙ్గాయామ ఆప్లుతః శుచిః
జజాప జప్యం కౌన్తేయొ విధివత కురునన్థనః
21 తతః పితౄన యదాన్యాయం తర్పయిత్వా యదావిధి
మన్థరం శైలరాజం తమ ఆప్రష్టుమ ఉపచక్రమే
22 సాధూనాం ధర్మశీలానాం మునీనాం పుణ్యకర్మణామ
తవం సథా సంశ్రయః శైలస్వర్గమార్గాభికాఙ్క్షిణామ
23 తవత్ప్రసాథాత సథా శైలబ్రాహ్మణాః కషత్రియా విశః
సవగం పరాప్తాశ చరన్తి సమ థేవైః సహ గతవ్యదాః
24 అథ్రిరాజమహాశైలముని సంశ్రయతీర్దవన
గచ్ఛామ్య ఆమన్త్రయామి తవాం సుఖమ అస్మ్య ఉషితస తవయి
25 తవ సానూని కుఞ్జాశ చ నథ్యః పరస్రవణాని చ
తీర్దాని చ సుపుణ్యాని మయా థృష్టాన్య అనేకశః
26 ఏవమ ఉక్త్వార్జునః శైలమ ఆమన్త్ర్య పరవీరహా
ఆరురొహ రదం థివ్యం థయొతయన్న ఇవ భాస్వకః
27 స తేనాథిత్య రూపేణ థివ్యేనాథ్భుత కర్మణా
ఊర్ధ్వమ ఆచక్రమే ధీమాన పరహృష్టః కురునన్థనః
28 సొ ఽథర్శన పదం యాత్వా మర్త్యానాం భూమిచారిణామ
థథర్శాథ్భుతరూపాణి విమానాని సహస్రశః
29 న తత్ర సూర్యః సొమొ వా థయొతతే న చ పావకః
సవయైవ పరభయా తత్ర థయొతన్తే పుణ్యలబ్ధయా
30 తారా రూపాణి యానీహ థృశ్యన్తే థయుతిమన్తి వై
థీపవథ విప్రకృష్టత్వాథ అణూని సుమహాన్త్య అపి
31 తాని తత్ర పరభాస్వన్తి రూపవన్తి చ పాణ్డవః
థథర్శ సవేషు ధిష్ణ్యేషు థీప్తిమన్తి సవయార్చిషా
32 తత్ర రాజర్షయః సిథ్ధా వీరాశ చ నిహతా యుధి
తపసా చ జితస్వర్గాః సంపేతుః శతసంఘశః
33 గన్ధర్వాణాం సహస్రాణి సూర్యజ్వలన తేజసామ
గుహ్యకానామ ఋషీణాం చ తదైవాప్సరసాం గణాః
34 లొకాన ఆత్మప్రభాన పశ్యన ఫల్గునొ విస్మయాన్వితః
పప్రచ్ఛ మాతలిం పరీత్యా స చాప్య ఏనమ ఉవాచ హ
35 ఏతే సుకృతినః పార్ద సవేషు ధిష్ణ్యేష్వ్వ అవస్దితాః
యాన థృష్టవాన అసి విభొ తారా రూపాణి భూతలే
36 తతొ ఽపశ్యత సదితం థవారి సితం వైజయినం గజమ
ఐరావతం చతుర్థన్తం కైలాసమ ఇవ శృఙ్గిణమ
37 స సిథ్ధమార్గమ ఆక్రమ్య కురుపాణ్డవసత్తమః
వయరొచత యదాపూర్వం మాన్ధాతా పార్దివొత్తమః
38 అతిచక్రామ లొకాన స రాజ్ఞాం రాజీవలొచనః
తతొ థథర్శ శక్రస్య పురీం తామ అమరావతీమ