అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తస్య సంపశ్యతస తవ ఏవ పినాకీ వృషభధ్వజః
జగామాథర్శనం భానుర లొకస్యేవాస్తమ ఏయివాన
2 తతొ ఽరజునః పరం చక్రే విస్మయం పరవీరహా
మయా సాక్షాన మహాథేవొ థృష్ట ఇత్య ఏవ భారత
3 ధన్యొ ఽసమ్య అనుగృహీతొ ఽసమి యన మయా తర్యమ్బకొ హరః
పినాకీ వరథొ రూపీ థృష్టః సపృష్టశ చ పాణినా
4 కృతార్దం చావగచ్ఛామి పరమ ఆత్మానమ ఆత్మనా
శత్రూంశ చ విజితాన సర్వాన నిర్వృత్తం చ పరయొజనమ
5 తతొ వైడూర్య వర్ణాభొ భాసయన సర్వతొథిశః
యాథొగణవృతః శరీమాన ఆజగామ జలేశ్వరః
6 నాగైర నథైర నథీభిశ చ థైత్యైః సాధ్యైశ చ థైవతైః
వరుణొ యాథసాం భర్తా వశీతం థేశమ ఆగమత
7 అద జామ్బూనథవపుర విమానేన మహార్చిషా
కుబేరః సమనుప్రాప్తొ యక్షైర అనుగతః పరభుః
8 విథ్యొతయన్న ఇవాకాశమ అథ్భుతొపమథర్శనః
ధనానామ ఈశ్వరః శరీమాన అర్జునం థరష్టుమ ఆగతః
9 తదా లొకాన్త కృచ ఛరీమాన యమః సాక్షాత పరతాపవాన
మూర్త్య అమూర్తి ధరైః సార్ధం పితృభిర లొకభావనైః
10 థణ్డపాణిర అచిన్త్యాత్మా సర్వభూతవినాశకృత
వైవస్వతొ ధర్మరాజొ విమానేనావభాసయన
11 తరీఁల లొకాన గుహ్యకాంశ చైవ గన్ధర్వాంశ చ సపన్నగాన
థవితీయ ఇవ మార్తణ్డొ యుగాన్తే సముపస్దితే
12 భానుమన్తి విచిత్రాణి శిఖరాణి మహాగిరేః
సమాస్దాయార్జునం తత్ర థథృశుస తపసాన్వితః
13 తతొ ముహూర్తాథ భగవాన ఐరావత శిరొ గతః
ఆజగామ సహేన్థ్రాణ్యా శక్రః సురగణైర వృతః
14 పాణ్డురేణాతపత్రేణ ధరియమాణేన మూర్ధని
శుశుభే తారకా రాజః సితమ అభ్రమ ఇవాస్దితః
15 సంస్తూయమానొ గన్ధర్వైర ఋషిభిశ చ తపొధనైః
శృఙ్గం గిరేః సమాసాథ్య తస్దౌ సూర్య ఇవొథితః
16 అద మేఘస్వనొ ధీమాన వయాజహార శుభాం గిరమ
యమః పరమధర్మజ్ఞొ థక్షిణాం థిశమ ఆస్దితః
17 అర్జునార్జున పశ్యాస్మాఁల లొకపాలాన సమాగతాన
థృష్టిం తే వితరామొ ఽథయ భవాన అర్హొ హి థర్శనమ
18 పూర్వర్షిర అమితాత్మా తవం నరొ నామ మహాబలః
నియొగాథ బరహ్మణస తాత మర్త్యతాం సముపాగతః
తవం వాసవ సముథ్భూతొ మహావీర్యపరాక్రమః
19 కషత్రం చాగ్నిసమస్పర్శం భారథ్వాజేన రక్షితమ
థానవాశ చ మహావీర్యా యే మనుష్యత్వమ ఆగతాః
నివాతకవచాశ చైవ సంసాధ్యాః కురునన్థన
20 పితుర మమాంశొ థేవస్య సర్వలొకప్రతాపినః
కర్ణః స సుమహావీర్యస తవయా వధ్యొ ధనంజయ
21 అంశాశ చ కషితిసంప్రాప్తా థేవగన్ధర్వరక్షసామ
తయా నిపాతితా యుథ్ధే సవకర్మఫలనిర్జితామ
గతిం పరాప్స్యన్తి కౌన్తేయ యదా సవమ అరికర్శన
22 అక్షయా తవ కీర్తిశ చ లొకే సదాస్యతి ఫల్గున
లఘ్వీ వసుమతీ చాపి కర్తవ్యా విష్ణునా సహ
23 గృహాణాస్త్రం మహాబాహొ థణ్డమ అప్రతివారణమ
అనేనాస్త్రేణ సుమహత తవం హి కర్మ కరిష్యసి
24 పరతిజగ్రాహ తత పార్దొ విధివత కురునన్థనః
సమన్త్రం సొపచారం చ సమొక్షం సనివర్తనమ
25 తతొ జలధర శయామొ వరుణొ యాథసాం పతిః
పశ్చిమాం థిశమ ఆస్దాయ గిరమ ఉచ్చారయన పరభుః
26 పార్ద కషత్రియ ముఖ్యస తవం కషత్రధర్మే వయవస్దితః
పశ్య మాం పృదు తామ్రాక్ష వరుణొ ఽసమి జలేశ్వరః
27 మయా సముథ్యతాన పాశాన వారుణాన అనివారణాన
పరతిగృహ్ణీష్వ కౌన్తేయ సరహస్య నివర్తనాన
28 ఏభిస తథా మయా వీర సంగ్రామే తారకామయే
థైతేయానాం సహస్రాణి సంయతాని మహాత్మనామ
29 తస్మాథ ఇమాన మహాసత్త్వమత్ప్రసాథాత సముత్దితాన
గృహాణ న హి తే ముచ్యేథ అన్తకొ ఽపయ ఆతతాయినః
30 అనేన తవం యథాస్త్రేణ సంగ్రామే విచరిష్యసి
తథా నిఃక్షత్రియా భూమిర భవిష్యతి న సంశయః
31 తతః కైలాసనిలయొ ధనాధ్యక్షొ ఽభయభాషత
థత్తేష్వ అస్త్రేషు థివ్యేషు వరుణేన యమేన చ
32 సవ్యసాచిన మహాబాహొ పూర్వథేవ సనాతన
సహాస్మాభిర భవాఞ శరాన్తః పురాకల్పేషు నిత్యశః
33 మత్తొ ఽపి తవం గృహాణాస్త్రమ అన్తర్ధానం పరియం మమ
ఓజస తేజొ థయుతిహరం పరస్వాపనమ అరాతిహన
34 తతొ ఽరజునొ మహాబాహుర విధివత కురునన్థనః
కౌబేరమ అపి జగ్రాహ థివ్యమ అస్త్రం మహాబలః
35 తతొ ఽబరవీథ థేవరాజః పార్దమ అక్లిష్టకారిణమ
సాన్త్వయఞ శలక్ష్ణయా వాచా మేఘథున్థుభి నిస్వనః
36 కున్తీ మాతర మహాబాహొ తవమ ఈశానః పురాతనః
పరాం సిథ్ధిమ అనుప్రాప్తః సాక్షాథ థేవ గతిం గతః
37 థేవకార్యం హి సుమహత తవయా కార్యమ అరింథమ
ఆరొఢవ్యస తవయా సవర్గాః సజ్జీభవ మహాథ్యుతే
38 రదొ మాతలిసంయుక్త ఆగన్తా తవత్కృతే మహీమ
తత్ర తే ఽహం పరథాస్యామి థివ్యాన్య అస్త్రాణి కౌరవ
39 తాన థృష్ట్వా లొకపాలాంస తు సమేతాన గిరిమూర్ధని
జగామ విస్మయం ధీమాన కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
40 తతొ ఽరజునొ మహాతేజా లొకపాలాన సమాగతాన
పూజయామ ఆస విధివథ వాగ్భిర అథ్భిః ఫలైర అపి
41 తతః పరతియయుర థేవాః పరతిపూజ్య ధనంజయమ
యదాగతేన విబుధాః సర్వే కామమనొ జవాః
42 తతొ ఽరజునొ ముథం లేభే లబ్ధాస్త్రః పురుషర్షభః
కృతార్దమ ఇవ చాత్మానం స మేనే పూర్ణమానసః