అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భగవాన]
నరస తవం పూర్వథేహే వై నారాయణ సహాయవాన
బథర్యాం తప్తవాన ఉగ్రం తపొ వర్షాయుతాన బహూన
2 తవయి వా పరమం తేజొవిష్ణౌ వా పురుషొత్తమే
యువాభ్యాం పురుషాగ్ర్యాభ్యాం తేజసా ధార్యతే జగత
3 శక్రాభిషేకే సుమహథ ధనుర జలథనిస్వనమ
పరగృహ్య థానవాః శస్తాస తవయా కృష్ణేన చ పరభొ
4 ఏతత తథ ఏవ గాణ్డీవం తవ పార్ద కరొచితమ
మాయామ ఆస్దాయ యథ గరస్తం మయా పురుషసత్తమ
తూణౌ చాప్య అక్షయౌ భూయస తవ పార్ద యదొచితౌ
5 పరీతిమాన అస్మి వై పార్ద తవ సత్యపరాక్రమ
గృహాణ వరమ అస్మత్తః కాఙ్క్షితం యన నరర్షభ
6 న తవయా సథృశః కశ చిత పుమాన మర్త్యేషు మానథ
థివి వా విథ్యతే కషత్రం తవత పరధానమ అరింథమ
7 [అర్జ]
భగవన థథాసి చేన మహ్యం కామం పరీత్యా వృషధ్వజ
కామయే థివ్యమ అస్త్రం తథ ఘొరం పాశుపతం పరభొ
8 యత తథ బరహ్మశిరొ నామ రౌథ్రం భీమపరాక్రమమ
యుగాన్తే థారుణే పరాప్తే కృత్స్నం సంహరతే జగత
9 థహేయం యేన సంగ్రామే థానవాన రాక్షసాంస తదా
భూతాని చ పిశాచాంశ చ గన్ధర్వాన అద పన్నగాన
10 యతః శూలసహస్రాణి గథాశ చొగ్రప్రథర్శనాః
శరాశ చాశీవిషాకారాః సంభవన్త్య అనుమన్త్రితాః
11 యుధ్యేయం యేన భీష్మేణ థరొణేన చ కృపేణ చ
సూతపుత్రేణ చ రణే నిత్యం కటుక భాషిణా
12 ఏష మే పరదమః కామొ భగవన భవ నేత్రహన
తవత్ప్రసాథాథ వినిర్వృత్తః సమర్దః సయామ అహం యదా
13 [భగవాన]
థథాని తే ఽసత్రం థయితమ అహం పాశుపతం మహత
సమర్దొ ధారణే మొక్షే సంహారే చాపి పాణ్డవ
14 నైతథ వేథ మహేన్థ్రొ ఽపి న యమొ న చ యక్షరాట
వరుణొ వాద వా వాయుః కుతొ వేత్స్యన్తి మానవాః
15 న తవ ఏతత సహసా పార్ద మొక్తవ్యం పురుషే కవ చిత
జగథ వినిర్థహేత సర్వమ అల్పతేజసి పాతితమ
16 అవధ్యొ నామ నాస్త్య అస్య తరైలొక్యే సచరాచరే
మనసా చక్షుషా వాచా ధనుషా చ నిపాత్యతే
17 [వై]
తచ ఛరుత్వా తవరితః పార్దః శుచిర భూత్వా సమాహితః
ఉపసంగృహ్య విశ్వేశమ అధీష్వేతి చ సొ ఽబరవీత
18 తతస తవ అధ్యాపయామ ఆస సరహస్య నివర్తనమ
తథ అస్త్రం పాణ్డవశ్రేష్ఠం మూర్తిమన్తమ ఇవాన్తకమ
19 ఉపతస్దే మహాత్మానం యదా తర్యక్షమ ఉమాపతిమ
పరతిజగ్రాహ తచ చాపి పరీతిమాన అర్జునస తథా
20 తతశ చచాల పృదివీ సపర్వతవనథ్రుమా
ససాగరవనొథ్థేశా సగ్రామ నగరాకరా
21 శఙ్ఖథున్థుభిఘొషాశ చ భేరీణాం చ సహస్రశః
తస్మిన ముహూర్తే సంప్రాప్తే నిర్ఘాతశ చ మహాన అభూత
22 అదాస్త్రం జాజ్వలథ ఘొరం పాణ్డవస్యామితౌజసః
మూర్తిమథ విష్ఠితం పార్శ్వే థథృశుర థేవథానవాః
23 సపృష్టస్య చ తర్యమ్బకేన ఫల్గునస్యామితౌజసః
యత కిం చిథ అశుభం థేహే తత సర్వం నాశమ ఏయివత
24 సవర్గం గచ్ఛేత్య అనుజ్ఞాతస తర్యమ్బకేన తథార్జునః
పరణమ్య శిరసా పార్దః పరాఞ్జలిర థేవమ ఐక్షత
25 తతః పరభుస తరిథివ నివాసినాం వశీ; మహామతిర గిరిశ ఉమాపతిః శివః
ధనుర మహథ థితిజపిశాచసూథనం; థథౌ భవః పురుషవరాయ గాణ్డివమ
26 తతః శుభం గిరివరమ ఈశ్వరస తథా; సహొమయా సితతట సాను కన్థరమ
విహాయ తం పతగమహర్షిసేవితం; జగామ ఖం పురుషవరస్య పశ్యతః